HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al

  societății ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște pentru anul 2020

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.03.2020,  având în vedere:

§  Raportul de specialitate nr. 11604/18.03.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște, pentru anul 2020;

§ Prevederile art. 111 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;

§ Prevederile H.G. nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

§ Prevederile art. 9 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 129, alin. (2), lit. a) și alin. (3), lit. d) din Codul Administrativ Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020;

     În temeiul art. 139, alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societății ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște, pentru anul 2020 și indicatorii de performanță ai directorului societății, pentru anul 2020, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, societatea ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

                                               

                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                             SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

farm. Doina-Nicoleta Boboacă Mihăescu                      jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

 

 

Nr.   96

Tgv. 31.03.2020

 Redactat 2 ex.

         cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu