HOTĂRÂRE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului

Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor

 la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgoviște

 

  Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.03.2020,  având în vedere:

§  Raportul de specialitate nr. 11838/19.03.2020.;

§ Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;

§ Prevederile H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune;

§ Prevederile O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome;

§ Prevederile O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 129, alin. (2), lit. a) și alin. (3), lit. d) din Codul Administrativ Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020;

          În temeiul art. 139, alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., în care se va supune spre aprobare punctul de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, reprezentantul Municipiului Târgoviște în AGA la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., dl. Sandu Mihai – Silviu, și, pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                               

                                                       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                             SECRETARUL GENERAL

                                                                              AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

farm. Doina-Nicoleta Boboacă Mihăescu                       jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

 

 

 

Nr.   95

Tgv. 31.03.2020

 Redactat 2 ex.

         cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu

 

 

 

Municipiul Târgoviște                                                                                                                                Anexa  la H.C.L nr. 95/31.03.2020

Consiliul Local                                                                                                    

 

 

PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Ședința Adunării Generale a Acționarilor

 la MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

 

Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 44/2013, dl. SANDU MIHAI - SILVIU să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

        Să aprobe bugetul de venituri și cheltuieli, pentru anul 2020, al  societății MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgoviște, conform anexelor care fac parte integrantă din prezentul mandat.

 

 

  Pentru_____X______ Împotrivă___________   Abținere___________    

 

 

 

 

                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                             SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

farm. Doina-Nicoleta Boboacă Mihăescu                     jr. Silvia-Elena Stanca