HOTĂRÂRE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Asociaților la societatea Municipal Security S.R.L. Târgoviște

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.03.2020,  având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 11869/19.03.2020;

§ Raportul nr. 11870/19.03.2020 al Societății Municipal Security S.R.L. Târgoviște privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020;

§ Prevederile art. 11 lit. f) din Actul constitutiv al Societății Municipal Security S.R.L. Târgoviște;

§ Prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetul de stat pe anul 2020;

§ Prevederile O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

§  Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§    Prevederile art. 129, alin. (2), lit. a) și alin. (3), lit. d) din Codul Administrativ Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020;

     În temeiul art. 139, alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020, adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Asociaților la societatea Municipal Security S.R.L. Târgoviște, în care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, reprezentantul Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Asociaților la Municipal Security S.R.L, dl. Andrei Gheorghe, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                     

                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

farm. Doina-Nicoleta Boboacă Mihăescu                       jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

 

 

Nr.   94

Tgv. 31.03.2020

 Redactat 2 ex.

         cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu

 

 

 

Municipiul Târgoviște                                                                                                                                                    Anexa la HCL nr. 94/31.03.2020

Consiliul Local                                                                                                    

 

PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Ședința Adunării Generale a Asociaților la

societatea Municipal Security S.R.L.

 

 

Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 175/30.05.2018, dl. Andrei Gheorghe să exercite dreptul de vot aferent părților sociale deținute și înregistrate în Registrul Asociaților pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

1.    Să aprobe bugetul de venituri si cheltuieli al societății Municipal Security S.R.L., pentru anul 2020, prevăzut în anexele 1-5 la prezentul mandat.

 

Pentru ____X______  Împotrivă_________   Abținere________    

 

2.    Să aprobe indicatorii de performanță ai directorului societății Municipal Security S.R.L., pentru anul 2020, prevăzuți în anexa 6 la prezentul mandat.

 

          Pentru _____X_____  Împotrivă_________   Abținere________    

 

 

                  

                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

farm. Doina-Nicoleta Boboacă Mihăescu                     jr. Silvia-Elena Stanca