HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr. 480/17.12.2018 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște- Pachet I.1”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.03.2020,  având în vedere:

§   Referatul de aprobare nr. 12572/25.03.2020;

§  Raportul comun nr. 12573/25.03.2020 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

§  Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice din 02.06.2016;

§  Prevederile OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile OUG nr. 85/2018 pentru abrogarea unor dispoziții legale în domeniul investițiilor finanțate din fonduri publice;

§  Prevederile OUG nr. 43/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investițiilor;

§  Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

§  Instructiunea nr. 2/2018 a Presedintelui ANAP

§  Contractul de finantare nr. 5042/24.12.2019 incheiat intre Municipiul Targoviste si Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei pentru proiectul ,,Eficientizarea energetica prin reabilitarea si consolidarea cladirilor rezidentiale din Municipiul Targoviste- pachetul I.1’’;

§  Devizele generale actualizate;

§  Prevederile HCL nr. 480/17.12.2018 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște- Pachet I.1”;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

   În temeiul art. 139, alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

           

HOTĂRÂRE:

 

Art. I Se modifică articolul 2 al H.C.L. nr. 480/17.12.2018 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște- Pachet I.1”, după cum urmează:

„Art. 2 Se aprobă valoarea totală a proiectului „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște- Pachet I.1” în cuantum de 8.151.408,78 lei  (inclusiv TVA), din care valoare eligibilă 6.222.430,11 lei și valoare totală neeligibilă de 1.928.978,67 lei.”

Art. II Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. III Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                             SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

farm. Doina-Nicoleta Boboacă Mihăescu                       jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

 

Nr.   91

Tgv. 31.03.2020

 Redactat 2 ex.

         cons. DAPL Diana Ion