HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 14/12.01.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I.2 – Strada Arsenalului nr. 1, Blocurile F1, F2, Municipiul Targoviste, Jud. Dambovita”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.03.2020, având în vedere:

§Referatul de aprobare nr. 12590/25.03.2020;

§Raportul comun nr. 12591/25.03.2020 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;

§Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

§Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice din 02.06.2016;

§Prevederile OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile OUG nr. 85/2018 pentru abrogarea unor dispoziții legale în domeniul investițiilor finanțate din fonduri publice;

§Prevederile OUG nr. 43/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investițiilor;

§Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

§Instructiunea nr. 2/2018 a Presedintelui ANAP;

§Contractul de finantare nr. 5042/24.12.2019 incheiat intre Municipiul Targoviste si Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei;

§Devizele generale actualizate;

§Prevederile H.C.L. nr. 14/12.01.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I.2 – Strada Arsenalului nr. 1, Blocurile F1, F2, Municipiul Targoviste, Jud. Dambovita”, cu modificările și completările ulterioare;

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

        În temeiul art. 139, alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

         HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se modifică indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I.2 – Strada Arsenalului nr.1, Blocurile F1, F2, Municipiul Targoviste, Jud. Dambovita”, după cum urmează:

I.              DETALIEREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI SI A VALORILOR ACESTORA IN CONFORMITATE CU DOCUMENTATIA TEHNICO - ECONOMICA

Bloc F1:

  1.  valoarea totală (investitie), inclusiv TVA (1 euro =4,8444 lei) = 769,98613 mii lei, din care:

     (C+M) = 645,24230 mii lei

2. eșalonarea investitiei:

                 Anul I                            538,990291 mii lei inclusiv TVA                Anul II                           230,995839 mii lei inclusiv TVA

3. durata de realizare: 12 luni – conform autorizatie de construire

 4. capacităti (în unităti fizice și valorice):

Date Tehnice:

-                 SUBSOL: spatii tehnice pentru instalatiile de apa curenta si canalizare

-                 PARTER: spatii comerciale

-                 ETAJ 1-4: 4 apartamente cu 4 camere, 4 apartamente cu 3 camere si 4 apartamente de 2 camere

-                 suprafata aferenta terenului:  348 mp

-                 suprafata construita:  302,00 mp

-                 suprafata construit-desfasurata: = 1617,00 mp

-                 perimetrul constructiei: 73,24 m

-                 suprafata utila totala apartamente (incalzita) = 794,97 mp

-                 suprafata utila spatii comune = 120.50 mp

-                 suprafata utila totala = 915,47 mp

-                 volum total = 4290.00 mc

-                 volum incalzit = 2297,83 mc

-                 inaltime libera = 2.51 m

-                 numar de persoane = 37

 5. alti indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investitia:

 

 

Valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului

Valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului

Scaderea estimata

%

 

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (Echivalent tone de CO2)

68.93

43.15

25.78

37.40%

 

Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie (nr. Gospodarii)

0.00

12.00

-------

 

 

Consumul anual de energie primară (kWh/an)

324,981.36

199,594.55

 

 

 

Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kWh/m2/an)

199.76

83.40

 116.36

 58.25%

 

Consumul anual specific de energie (kWh/ m2/an)

290.73

174.05

116.68

40.13%

Scăderea anuală a emisiilor echivalent CO2 (kgCO2/m2/an)

 

 

 Proiectul prevede măsuri de intervenție ce conduc la o scădere a emisiilor echivalent CO2 de 37.40% față de emisiile inițiale.

 

Reducerea consumului anual specific de energie (kwh/ m2/an)

 

 

 Proiectul prevede măsuri de intervenție ce conduc la o reducere a consumului de energie  de 40.13% față de consumul inițial.

 

 

Bloc F2:

1.  valoarea totală (investitie), inclusiv TVA (1 euro =4,8444 lei) = 510,35097 mii lei, din care:

      (C+M) = 413,92754 mii lei

2. eșalonarea investitiei :

           Anul I                357,245679 mii lei inclusiv TVA

            Anul II             153,105291 mii lei inclusiv TVA

3. durata de realizare: 12 luni – conform autorizatie de construire

4. capacităti (în unităti fizice și valorice):

Date Tehnice:

-  SUBSOL: spatii tehnice pentru instalatiile de apa curenta si canalizare

-  PARTER: spatii comerciale

-  ETAJ 1-4: 4 apartamente cu 4 camere, 4 apartamente cu 3 camere

-  suprafata aferenta teren: 238 mp

-  perimetrul constructiei:  72,65 m

-  suprafata construita: 181,00 mp

-  suprafata construit-desfasurata: 1086,00 mp

-  suprafata utila totala apartamente (incalzita) = 582,98 mp

-  suprafata utila spatii comune = 70.00 mp

-  suprafata utila totala = 652,98 mp

-  volum total =  2796.45 mc

-  volum incalzit = 1638,98 mc

-  inaltime libera = 2.51

-  numar de persoane = 26

5. alti indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investitia:

 

 

Valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului

Valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului

Scaderea estimata

%

 

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (Echivalent tone de CO2)

52.77

29.28

23.49

44.51%

 

Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie (nr. Gospodarii)

0.00

8.00

-------

 

 

Consumul anual de energie primară (kWh/an)

249,394.35

135,170.10

 

 

 

Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kWh/m2/an)

222.69

74.24

 148.45

 66.66%

 

Consumul anual specific de energie (kWh/ m2/an)

313.76

164.83

148.93

47.47%

Scăderea anuală a emisiilor echivalent CO2 (kgCO2/m2/an)

 

 

 Proiectul prevede măsuri de intervenție ce conduc la o scădere a emisiilor echivalent CO2 de 44.51% față de emisiile inițiale.

 

Reducerea consumului anual specific de energie (kwh/ m2/an)

 

 

 Proiectul prevede măsuri de intervenție ce conduc la o reducere a consumului de energie de 47.47% față de consumul inițial.

 

 

Art. 2 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza prin Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritate de investiții 3.1- Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor; Operațiunea A- Clădiri rezidențiale si Bugetul local.

Art. 3 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                             SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

farm. Doina-Nicoleta Boboacă Mihăescu                       jr. Silvia-Elena Stanca

 

Nr.   89

Tgv. 31.03.2020

 Redactat 2 ex.

         cons. DAPL Horațiu-Radu Maniți