HOTĂRÂRE

privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Modernizare și reabilitare Șoseaua Găești”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.03.2020,  având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 11909/20.03.2020;

§ Raportul comun nr. 11910/20.03.2020 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finaele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 referitoare la calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 referitoare la autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicat, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Normative tehnice si STAS-uri incidente;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (3) lit. a coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții “Modernizare și reabiliare Șoseaua Găești”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Modernizare și reabiliare Șoseaua Găești ”, după cum urmează:

 

a.  Indicatori, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei cu TVA și respectiv, fără TVA, din care construcții – montaj (C+M), în conformitate cu devizul general.

Valoarea totală a obiectului de investiții        = 8,464,062.93 lei fără T.V.A

                                                                    = 10,048,826.94 lei cu T.V.A

din care construcții-montaj (C+M)                = 7,523,612.00 lei fără T.V.A

                                                                     = 8,953,098.28 lei cu T.V.A

 

b.  Indicatori, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiâii și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare.

 

Nr.

Crt.

Denumire

element

Lungime

(ml)

Suprafata

(mp)

1.

Parte carosabil

1707.00

26153.5

2.

Trotuare

3207.00

8301.55

 

Canalizația va fi distribuită astfel:

- 3 tuburi din țeavă corugată Dn 160 mm în lungime totală: 3 buc x 3417 ml = 10251 ml

- 3 tuburi din țeavă corugată Dn 110 mm în lungime totală: 3 buc x 3417 ml = 10251 ml

- 10 tuburi din țeavă corugată Dn 75 mm în lungime totală: 10 buc x 3417 ml = 34170 ml

- 60 cămine de tragere rectangulare din beton 1000x1000x2000

c.   Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii.

Conform devizului general, valoarea C+M a lucrărilor este egală cu 7,523,612.00 lei fără T.V.A.

d.  Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții este de 6 luni.

Art. 3 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din bugetul local.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

 

                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                             SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

farm. Doina-Nicoleta Boboacă Mihăescu                       jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

 

 

Nr.   80

Tgv. 31.03.2020

 Redactat 2 ex.

         cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu