HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Modernizarea și reabilitarea rețelei stradale din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița: Str. Maior Eugen Brezișeanu,

Str. Calea Câmpulung, Str. Ana Ipătescu, Str. Locotenent Pârvan Popescu, Str. Mihai Eminescu, Str. Bărăției, Str. Ilfovului,

Str. Costache Olăreanu și Str. Porumbeilor”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.03.2020,  având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 11902/20.03.2020;

§ Raportul comun nr. 11903/20.03.2020 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finaele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 referitoare la calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 referitoare la autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicat, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§  Normative tehnice si STAS-uri incidente;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (3) lit.a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții “Modernizarea și reabiliarea rețelei stradale din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița: Str. Maior Eugen Brezișeanu, Str. Calea Câmpulung, Str. Ana Ipătescu, Str. Locotenent Pârvan Popescu, Str. Mihai Eminescu, Str. Bărăției, Str. Ilfovului, Str. Costache Olăreanu și Str. Porumbeilor”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Modernizarea și reabiliarea rețelei stradale din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița: Str. Maior Eugen Brezișeanu, Str. Calea Câmpulung, Str. Ana Ipătescu, Str. Locotenent Pârvan Popescu, Str. Mihai Eminescu, Str. Bărăției, Str. Ilfovului, Str. Costache Olăreanu și Str. Porumbeilor”, după cum urmează:

 

Indicatori minimali

1.       Lungimea traseului                                                                         5115.00 ml

2.     Suprafață carosabil                                                          36404.00 mp

3.     Suprafață trotuare                                                           22527.00 mp

4.     Lățimea carosabilului proiectat                                     3.00-13.00 m

5.     Borduri mari 20x25                                                           10442.00 ml

6.     Borduri mici  10x15                                                           10421.00 ml

7.     Spații verzi                                                                        499.00 mp

8.     Marcaje longitudinale                                                        10.22 km

9.     Montare indicatoare rutiere                                                67.00 buc

10.              Ridicare la cota Cămine                                             162.00 buc 

11.              Ridicare la cota geigere                                               46.00 buc

12.              Ridicare la cota rasuflatori gaze                                 136.00 buc

13.              Viteza de proiectare                                                       25.00 km/h

 

b) Indicatorii maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiti, exprimata in lei, fără TVA, din care constructii- montaj ( C+ M )

 

Valoarea totală a obiectului de investiții =  12.439.779,71 lei fără T.V.A

din care construcții-montaj (C+M)          = 11.294.022,08 lei fără T.V.A

 

Durata investiției/ durata de execuție este de 12 luni.

Art. 3 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din bugetul local.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

 

                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                             SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

farm. Doina-Nicoleta Boboacă Mihăescu                         jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

 

Nr.   79

Tgv. 31.03.2020

 Redactat 2 ex.

         cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu