HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 41/27.02.2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Târgoviște în consiliile de administrație ale unităților școlare din Municipiul Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.03.2020, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 11854/19.03.2020;

§ Raportul nr. 11855/19.03.2020;

§ Prevederile art. 96, alin. (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 4 și 8 din Metodologia-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar aprobată prin Ordinul nr. 4619/2014, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HCL nr. 41/27.02.2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Târgoviște în consiliile de administrație ale unităților școlare din Municipiul Târgoviște;

§Prevederile art. 129, alin. (14) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

          În temeiul art. 139, alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 (1) Se aprobă desemnarea doamnei Ilie Elena-Violeta pentru a face parte din Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic “Nicolae Ciorănescu”.

(2) Astfel, începând cu data prezentei, reprezentanții Consiliului Local Municipal Târgoviște în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic “Nicolae Ciorănescu” sunt: dl. Nicolae Tinel Traian și dna. Ilie Elena-Violeta.

Art. 2 Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Administrație Publică Locală, dna. Ilie Elena-Violeta, dl. Nicolae Tinel-Traian și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                             SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

farm. Doina-Nicoleta Boboacă Mihăescu                        jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

Nr.   78

Tgv. 31.03.2020

 Redactat 2 ex.

         cons. DAPL Diana Ion