HOTĂRÂRE

privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor

Consiliului Local al Municipiului Târgoviște,
în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința de îndată, astăzi, 24.03.2020, având în vedere:

§  Referatul de aprobare nr. 12390/24.03.2020

§  Raportul de specialitate nr. 12391/24.03.2020;

§  Prevederile art. 50 și art. 51 alin. (1) din Anexa nr. 1 – ”Măsuri de primă urgență cu aplicabilitate direct㔠din Decretul nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

§ Prevederile art. 7 alin. (2) și art. 9 alin. (1) din O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

§          Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. h) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

În temeiul art. 139, alin. (3) lit. i) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

  Art. 1. În situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme și alte situații care fac imposibilă prezența consilierilor locali la sediul Consiliului Local al Municipiului Târgoviște, ședințele Comisiilor de specialitate precum și ședințele în plenul Consiliului Local al Municipiului Târgoviște se vor desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.

          Art. 2. Se aprobă procedura de desfășurare a ședințelor Comisiilor de specialitate precum și a ședinței în plenul Consiliului Local al Municipiului Târgoviște, în situațiile prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Târgoviște, Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște, instituțiile și societățile comerciale din subordinea Consiliului Local și, pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                         AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

 farm. Doina-Nicoleta Boboacă Mihăescu                   jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

 

 

Nr.   77

Tgv. 24.03.2020

 Redactat 2 ex.

         cons. DAPL Diana Ion

 

 

Anexa la HCL nr. 77 /24.03.2020

 

   PROCEDURA DE DESFĂȘURARE

A ȘEDINȚELOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, ÎN SITUAȚII EXCEPȚIONALE,

CONSTATATE DE AUTORITĂȚILE ABILITATE

 

 

CAPITOLUL I

Convocarea Comisiilor de specialitate și a
 Consiliului Local al Municipiului Târgoviște

 

Art.1 Convocarea Comisiilor de specialitate și a Consiliului Local al Municipiului Târgoviște se face prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, respectiv o platformă on-line de videoconferință. Locul desfășurării ședințelor – sediul Primăriei Municipiului Târgoviște.

Art.2 Documentul de convocare, pe lângă mențiunile prevăzute de Codul administrativ, va cuprinde în mod obligatoriu și mențiunea c㠄ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință”.

 

 

CAPITOLUL II

Modalitatea de lucru în cadrul Comisiilor de specialitate

ale Consiliului Local al Municipiului Târgoviște

 

 

Art.3 Procedura de lucru, la începerea ședinței, în cadrul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Târgoviște este următoarea:

a)                      consilierii locali vor deschide tableta de serviciu sau dispozitivul pe care doresc să-l utilizeze (smartphone, PC, notebook, etc.);

b)                     vor verifica adresa de e-mail cu care corespondează în relația cu Primăria Municipiului Târgoviște, unde vor regăsi toate informațiile necesare conectării la platforma on-line de videoconferință.

c)                      platforma utilizată se numește Microsoft Teams din cadrul suitei Microsoft Office, iar conectarea se va face în baza unui nume de utilizator și a unei parole comunicate în prealabil.

Art.4 Modalitatea de lucru în timpul ședinței Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Târgoviște este următoarea:

a)                      Președintele Comisiei de specialitate va face o prezență tehnică a consilierilor locali, pentru a se asigura că toate dispozitivele funcționează normal.Președintele Comisiei de specialitate constată dacă există cvorumul necesar desfășurării ședinței.

b)                     Președintele Comisiei de specialitate anunță dacă sunt îndeplinite condițiile de cvorum, pentru ca ședința să fie statutară, conform prevederilor legale și va lua toate măsurile necesare pentru buna desfășurare a lucrărilor ședinței.

Art.5 (1) Procedura de exercitare a votului se poate face în două modalități:

a)                      prin apel nominal al fiecărui consilier local;

b)                     prin utilizarea sistemului de vot electronic din aplicație, dacă este posibil din punct de vedere tehnic. Opțiunile de vot sunt următoarele: 1) ”DA”, 2) ”NU” și 3) ”ABȚINERE”.

Art.6 După ce ultimul consilier local și-a exercitat dreptul de vot  Președintele Comisiei de specialitate anunță rezultatul votului.

Art.7 Avizele și procesul verbal al fiecărei comisii vor fi transmise anterior desfășurării ședinței Consiliului Local al Municipiului Târgoviște la adresa de mail consiliul.local.tgv@gmail.com sau prin orice alte mijloace de comunicare, secretarului general al Municipiului Târgoviște.

 

CAPITOLUL III

Modalitatea de lucru în cadrul ședinței

Consiliului Local al Municipiului Târgoviște

 

Art.8 Procedura de lucru la începerea ședinței Consiliului Local al Municipiului Târgoviște este următoarea:

a)                      consilierii locali vor deschide tableta de serviciu sau dispozitivul pe care doresc să-l utilizeze (smartphone, PC, notebook, etc.);

b)                     vor verifica adresa de e-mail cu care corespondează în relația cu Primăria Municipiului Târgoviște, unde vor regăsi toate informațiile necesare conectării la platforma on-line de videoconferință.

Art.9 Modalitatea de lucru în timpul ședinței Consiliului Local al Municipiului Târgoviște este următoarea:

a)                      Președintele de ședință, asistat de Secretarul general al Municipiului Târgoviște va face o prezență tehnică a consilierilor locali, pentru a se asigura că toate dispozitivele funcționează normal.

b)                     Secretarul general al Municipiului Târgoviște verifică și anunță dacă sunt îndeplinite condițiile de cvorum, pentru ca ședința să fie statutară, conform prevederilor legale.

c)                      Președintele de ședință va da citire ordinii de zi, procedura de suplimentare și aprobare a acesteia fiind cea prevăzută de Codul administrativ.

d)                     În situația în care consilierii locali doresc să se înscrie la cuvânt, președintele de ședință asigură participarea acestora la dezbateri în ordinea înscrierilor.

e) Președintele de ședință va lua toate măsurile necesare pentru buna desfășurare a lucrărilor ședinței.

 Art.10 (1) Procedura de exercitare a votului se poate face în două modalități:

a)     prin apel nominal al fiecărui consilier local;

b) prin utilizarea sistemului de vot electronic din aplicație, dacă este posibil din punct de vedere tehnic. Opțiunile de vot sunt următoarele: 1) ”DA”, 2) ”NU” și 3) ”ABȚINERE”.

Art.11 (1) După ce ultimul consilier local și-a exercitat dreptul de vot Președintele de ședință anunță rezultatul votului.

(2) Președintele de ședință al Consiliului Local al Municipiului Târgoviște menționează dacă proiectul de hotărâre sau subiectul supus votului a fost adoptat sau respins.

(3) După desfășurarea ședinței, hotărârile consiliului local se semnează de către președintele de ședință și se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

 

 

CAPITOLUL IV

Caracterul public al ședințelor

Consiliului Local al Municipiului Târgoviște

 

Art.12 Caracterul public al ședințelor Consiliului Local al Municipiului Târgoviște se asigură prin accesul celor interesați, în condițiile legii, la procesele – verbale ale ședințelor consiliului local și la hotărârile adoptate, accesând pagina www.pmtgv.ro.

 

 

CAPITOLUL V

Dispoziții finale

 

Art. 13 Tabletele puse la dispoziția consilierilor locali dispun de SIM și conexiune la internet. În situația în care consilierul local va utiliza un alt dispozitiv, acesta are obligația de a asigura conexiune la internet.

Art. 14 (1) Dezbaterile din cadrul ședinței Consiliului Local al Municipiului Târgoviște vor fi înregistrate și se vor consemna într-un proces verbal, prin grija Compartimentului Monitorul Oficial Local și Relații Consiliul Local, proces verbal care va fi supus aprobarii în următoarea ședință.

                               (2) După aprobare, procesul verbal de ședință va fi semnat de către președintele de ședință al Consiliului Local al Municipiului Târgoviște și de către secretarul general al Municipiului Târgoviște.

Art. 15 Prezenta procedură se completează cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

 

 

                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                         AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

 farm. Doina-Nicoleta Boboacă Mihăescu                   jr. Silvia-Elena Stanca