HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr. 442/28.11.2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului

„Îmbunătățirea transportului public urban prin achiziționarea de vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesară transportului, modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transport public în Municipiul Târgoviște” în conformitate cu ultima formă a bugetului  rezultat în urma etapei de evaluare și selecție Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare,Obiectivul specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară astăzi, 16.03.2020, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 10665/11.03.2020;

§ Raportul comun nr. 10.666/11.03.2020 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 3729/21.07.2017 pentru aprobarea Ghidului solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu nr. POR/2017/4/4.1/1, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

§ Prevederile Ordinului nr. 1862/05.06.2019 pentru modificarea Ghidului solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu nr. POR/2017/4/4.1/1, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, aprobat prin Ordinul Ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 3729//21.07.2017.

§  Prevederile  HCL nr. 491/21.12.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate cu elemente de DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Îmbunătățirea transportului public urban prin achiziționarea de vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesară transportului, modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transport public în Municipiul Târgoviște";

§  Prevederile  HCL nr. 442/28.11.2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului "Îmbunătățirea transportului public urban prin achiziționarea de vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesară transportului, modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transport public în Municipiul Târgoviște” în conformitate cu ultima formă a bugetului  rezultat în urma etapei de evaluare și selecție Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile,Prioritatea de investiții 4e – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare,Obiectivul specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020;

§ Solicitările de clarificare nr. 9 și nr. 11 emise de ADR Sud Muntenia ;

§ Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

                   În temeiul art. 139, alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I HCL nr. 442/28.11.2019 se modifică și va avea următorul cuprins:

„ ART 1. Se aprobă proiectul "Îmbunătățirea transportului public urban prin achiziționarea de vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesară transportului, modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transport public în Municipiul Târgoviște" în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investitii 4e, Obiectiv specific 4.1.

ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului (cererii de finantare) "Îmbunătățirea transportului public urban prin achiziționarea de vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesară transportului, modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transport public în Municipiul Târgoviște", în cuantum de 122.743.134,13 lei (inclusiv TVA) (o sută douăzeci și două două milioane sapte sute patruzeci si trei mii o sută treizeci și patru lei și treisprezece bani), din care valoare totală eligibilă 112,782,989.27 (inclusiv TVA) și valoare totală neeligibilă 9,960,144.86 lei (inclusiv TVA).

ART 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a 12,215,804.64 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 2,255,659.78 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului "Îmbunătățirea transportului public urban prin achiziționarea de vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesară transportului, modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transport public în Municipiul Târgoviște".

ART 4 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului "Îmbunătățirea transportului public urban prin achiziționarea de vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesară transportului, modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transport public în Municipiul Târgoviște", pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Municipiului Târgoviște.

ART 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART 6. Se împuternicește domnul Daniel-Cristian Stan, Primar al Municipiului Târgoviște, cu domiciliul in Târgoviște, str. ________, nr. __, bl. ______, ap.____, judetul Dambovița si legitimat cu cartea de identitate seria ___, nr. ______, eliberata de ________, la ________, CNP __________, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Târgoviște.

ART 7. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General Municipiului Târgoviște.

ART 8. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin publicare pe site-ul propriu al Municipiului Târgoviște

Art. II Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

 

 

                                                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL GENERAL

                                                                              AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

   farm. Doina-Nicoleta Boboacă Mihăescu                   jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

 

 

Nr.   76

Tgv. 16.03.2020

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Diana Ion