HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr. 51/13.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Consolidare și reabilitarea Clădirii C1 Teatrul Municipal Tony Bulandra Târgoviște”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.02.2020, având în vedere:

§  Referatul de aprobare nr. 8281/26.02.2020;

§  Raportul comun nr. 8282/26.02.2020 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§  Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 50/1991 referitoare la autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 referitoare la calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului nr. 6461/2018 pentru completarea și înlocuirea anexei la Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr.3407/2017  privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea prin programul PNDL II,  in perioada 2017-2020.

§ Prevederile H.C.L. nr. 51/13.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Consolidarea și reabilitarea Clădirii C1 Teatrul Municipal Tony Bulandra Târgoviște” , cu modificările și completările ulterioare;

§ Devizul general actualizat după încheierea contractului de execuție nr. 2529/20.01.2020;

§ Norme tehnice și STAS-uri incidente;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2) lit. b) și alin. (4), lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

         În temeiul art. 139, alin. (3) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I Se modifică art. 1 al HCL nr. 51/13.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Consolidarea și reabilitarea Clădirii C1 Teatrul Municipal Tony Bulandra Târgoviște”, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a actualizării Devizului general, după cum urmează:

„Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul: „Consolidarea și reabilitarea Clădirii C1 Teatrul Municipal Tony Bulandra Târgoviște”

 

                   Indicatori tehnici - capacități tehnice:

-         Suprafața terenului:  4457 mp;

-         Suprafața constr. existentă: 1262 mp;

-         Suprafața desf. existentă: 2747 mp;

-         Suprafața constr. propusă: 2747 mp (se mentine);

-         Suprafața desf. propusă: 2747 mp (se mentine);

-         Regim de inaltime: Sp+P+1E;

P.O.T. existent = 28,32% - P.O.T. - propus = 28,32% (se mentine); 

-         C.U.T. existent = 0, 616 - C.U.T.  - propus = 0,616 (se mentine). 

                                                

 

                   Indicatori financiari:

 

Valoarea totala a investitiei (INV)

 

Valori cu TVA

Valori fara TVA

 

Lei

Euro

Lei

Euro

Valoarea totală

 

499.761,00

105.027,11

422.043,87

88.694,48

din care C+M

 

376.288,50

79.078,79

316.208,82

66.452,76

 

Conversia indicatorilor maximali în euro s-a realizat conform cursului   euro din ghid respectiv, 1 euro = 4,7584 lei, curs la data de 22.04.2019

                   Durata de execuție a obiectivului de investiții este de 3 luni.”

Art. II Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. III Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                              CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL GENERAL

                                                                          AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

                dr. Iolanda Marinescu                                 jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

 

 

Nr.   74

Tgv. 27.02.2020

 Redactat 2 ex.

         cons. DAPL Mariana Luminița Ungureanu