HOTĂRÂRE

privind închirierea unui spațiu în suprafață de 10,5 m2 situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Chindia

 

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 27.02.2020, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 7696/21.02.2020;

§ Raportul de specialitate nr.7697/21.02.2020 al Direcției de Salubritate;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. (6), lit. a), art. 317, art. 333, art. 338 din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

În temeiul art. 139, alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă organizarea licitației pentru închirierea, pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu (căsuță din lemn - C9) aparținând domeniului public al Municipiului Târgoviște, în suprafață de 10,5 m2, în vederea desfășurării activității de comerț, bun imobil având următoarele date de identificare:

I.                   Număr de inventar: 15129971512;

II.                 Elemente de identificare: Municipiul Târgoviște, Parcul Chindia;

III.             Valoare de inventar: 14.280 lei.

Art. 2 Prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de evaluare, din componența căreia vor face parte și următorii consilieri:

1. Negoescu Mariana-Georgeta

2. Păunescu Mihai-Andrei

3. Ionete George-Florin

Art. 3 Prețul de început al licitației este de 26 lei/m2/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția de Salubritate, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                           CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL GENERAL

                                                                          AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

                  dr. Iolanda Marinescu                                jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   71

Tgv. 27.02.2020

 Redactat 2 ex.

         cons. DAPL Mariana Luminița Ungureanu