HOTĂRÂRE

privind închirierea unui teren în suprafață de 6 m2 situat

 în curtea Colegiului Național Constantin Cantacuzino

din Municipiul Târgoviște, str. George Cair, nr. 3

 

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 27.02.2020, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 7675/21.02.2020;

§ Raportul de specialitate nr. 7676/21.02.2020 al D.A.P.P.P.;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. (6), lit. a), art. 317, art. 333, art. 338 din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă organizarea licitației pentru închirierea, pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 6 m2 aparținând domeniului public al Municipiului Târgoviște, situat  în curtea Colegiului Național Constantin Cantacuzino, str. George Cair, nr. 3,  în vederea desfășurării activității de comerț, bun imobil având următoarele date de identificare:

 

I.         Număr de inventar: 7000753;

II.      Elemente de identificare: George Cair, nr. 3, Târgoviște;

III.   Valoare de inventar: 1742,52 lei.

Art. 2 Prin Dispoziția Primarului se va constitui comisia de evaluare din componența căreia vor face parte și următorii consilieri:

 

    1. Negoescu Mariana-Georgeta

    2. Păunescu Mihai-Andrei

    3. Ionete George-Florin

 

Art. 3 Prețul de început al licitației este de 33 lei/m2/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Târgoviște, D.A.P.P.P., Direcția Administrație Publică Locală, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL GENERAL

                                                                              AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

               dr. Iolanda Marinescu                                   jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   59

Tgv. 27.02.2020

 Redactat 2 ex.

         cons. DAPL Diana Ion