HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1 din data de 20.02.2020

al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 27.02.2020, având în vedere:

§  Referatul de aprobare  nr. 7800/21.02.2020;

§  Raportul comun nr. 7801/21.02.2020 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului ;

§ Procesul Verbal nr. 1 din data de 20.02.2020 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale, constituită în baza Dispoziției Primarului nr. 2584/23.10.2019;

§ Prevederile HCL nr. 462/19.12.2019 privind aprobarea Procesului Verbal nr. 7 din data de 12.12.2019 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale;

§  Prevederile Legii locuinței nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996 

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2), lit. d) și alin. (8), lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

       În temeiul art. 139, alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 1 din data de 20.02.2020 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale, conform anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă lista de priorități, cu persoanele deținătoare de dosare complete pentru locuințele sociale, pentru anul 2020, conform anexei 1 a Procesului - Verbal nr. 1 din data de 20.02.2020.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat – Compartiment Fond Locativ, Comisia de analiză și repartizare a locuințelor sociale și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște. 

 

 

 

                                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                              SECRETARUL GENERAL

                                                                              AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

               dr. Iolanda Marinescu                                         jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   54

Tgv. 27.02.2020

 Redactat 2 ex.

         cons. DAPL Diana Ion