HOTĂRÂRE

privind includerea în domeniul public al Municipiului Târgoviște

 a bunurilor ce alcătuiesc obiectivul de investiții „Realizarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă pe străzile Soarelui și Nicolae Bălcescu din Municipiul Târgoviște”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 27.02.2020, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 7587/20.02.2020;

§ Raportul comun nr.7588/20.02.2020 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§ Prevederile H.C.L. nr. 298/28.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Realizarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă pe străzile Soarelui și Nicolae Bălcescu din Municipiul Târgoviște;

§ Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 41554/03.12.2019;

§ Prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 2624/29.01.2009 către societatea Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A.;

§ Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. (6), lit. a), art. 286 alin. (4) art. 287 lit. b), din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

În temeiul art. 139, alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă includerea în domeniul public al Municipiului Târgoviște a bunurilor ce alcătuiesc obiectivul de investiții „Realizarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă pe străzile Soarelui și Nicolae Bălcescu din Municipiul Târgoviște”, având datele de identificare prevăzute în anexa parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Bunurile prevăzute la articolul 1 se concesionează către societatea Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița SA, ca bunuri de retur, pentru a fi exploatate în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 2624/29.01.2009.

Art. 3 Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 2624/29.01.2009 către societatea Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A. se modifică în mod corespunzător prin adăugarea bunurilor prevăzute în Lista de inventariere anexată, în anexa corespunzătoare bunurilor de retur, încheindu-se în acest sens act adițional la contractul mai sus menționat.

Art. 4.Predarea-primirea bunurilor către societatea Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița SA, se va efectua prin intermediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠔Apa Dâmbovița”, pe bază de proces verbal de predare-primire.

Art. 5 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște se actualizează în mod corespunzător.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Economică-Compartimentul Evidența Patrimoniului și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                       SECRETARUL GENERAL

                                                                       AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

               dr. Iolanda Marinescu                                jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

Nr.   53

Tgv. 27.02.2020

 Redactat 3 ex.

         cons. DAPL Diana Ion