HOTĂRÂRE

privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare privind obiectivul de investiții „Modernizarea și reabilitarea rețelei stradale din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița: Str. Nicolae Dobrin, Str. I.C. Brătianu (ramura adiacentă OCPI), str. Crizantemei, Str. Stolnicul Constantin Cantacuzino (ramura adiacentă str. Calea Domnească), Str. Liniștei, Str. Crișan (ramura adiacentă str. Calea Domnească), Str. Maior Coravu Ion, Str. Profesor Cornel Popa (tronsonul de legatură cu Drumul de Centură)”     

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 27.02.2020, având în vedere:

§  Referatul nr. 7802/21.02.2020 al Primarului Municipiului Târgoviște;

§  Raportul de specialitate nr. 7803/21.02.2020 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 referitoare la autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 referitoare la calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conâinutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate, cu modificările și completările ulterioare;

§  Normative tehnice și STAS-uri incidente;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

       În temeiul art. 139, alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Nota conceptuală pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și reabilitarea rețelei stradale din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița: Str. Nicolae Dobrin, Str. I.C. Brătianu (ramura adiacentă OCPI), str. Crizantemei, Str. Stolnicul Constantin Cantacuzino (ramura adiacentă str. Calea Domnească), Str. Liniștei, Str. Crișan (ramura adiacentă str. Calea Domnească), Str. Maior Coravu Ion, Str. Profesor Cornel Popa (tronsonul de legatură cu Drumul de Centură)”, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Tema de proiectare pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și reabilitarea rețelei stradale din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița: Str. Nicolae Dobrin, Str. I.C. Brătianu (ramura adiacentă OCPI), str. Crizantemei, Str. Stolnicul Constantin Cantacuzino (ramura adiacentă str. Calea Domnească), Str. Liniștei, Str. Crișan (ramura adiacentă str. Calea Domnească), Str. Maior Coravu Ion, Str. Profesor Cornel Popa (tronsonul de legatură cu Drumul de Centură)”, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din Bugetul Local.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL GENERAL

                                                                          AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

           dr. Iolanda Marinescu                                        jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

Nr.   47

Tgv. 27.02.2020

 Redactat 2 ex.

         cons. DAPL Mariana Luminița Ungureanu