HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr. 162/28.03.2019 privind aprobarea documentației faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a monumentului Poarta Dealu – Vânătorilor (DB-II-m-A-17214) din Târgoviște, județul Dâmbovița”

             

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 27.02.2020, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 7322/19.02.2020;

§ Raportul comun nr. 7323/19.02.2020 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 referitoare la calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 referitoare la autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate;

§ Prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile;

§ Prevederile Ordinului nr. 2978/2019 pentru modificarea Normelor metodologice privind elaborarea si derularea Programului national de restaurare a monumentelor istorice, finantat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii si gestionat de Institutul National al Patrimoniului, aprobate prin Ordinul ministrului culturii nr. 3765/2016,

§ Normative tehnice și STAS-uri incidente;

§ Protocolul de colaborare dintre Institutul Național al Patrimoniului și Municipiul Târgoviște înregistrat la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 40912/28.11.2019;

§ Prevederile HCL nr. 162/28.03.2019 privind aprobarea documentației faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a monumentului Poarta Dealu – Vânătorilor (DB-I-m-A-16953.01) din Târgoviște, județul Dâmbovița”;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§   Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici din cuprinsul articolului 2 al H.C.L. nr. 162/28.03.2019 privind aprobarea documentației faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a monumentului Poarta Dealu – Vânătorilor (DB-II-m-A-17214) din Târgoviște, județul Dâmbovița”, după cum urmează:

 

INDICATORI TEHNICI:

 

Regim de inaltime:                     Parter

Inaltimea la cornisa:                  5,30 m

Suprafata construita:              40,50 mp

Suprafata teren amenajat:   2567,00 mp  (drum, trotuare, spatii verzi)

 

INDICATORI FINANCIARI:

 

Valoarea totală a investiției: 

2 104 935,22 lei (fără TVA)      2 501 310,08 lei (cu TVA)

               din care C+M :         

  1 704 700,20 lei (fără TVA)      2 028 593,23 lei (cu TVA)

Durata de executie a obiectivului de investitii este estimata la 6 luni.

 Art. II Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza astfel:

Deviz cheltuieli eligibile finantate de Institutul Național al    Patrimoniului:         1 916 102,39 lei cu TVA

  din care  C+M :        1 571 937,31 lei cu TVA

  Deviz cheltuieli neeligibile finantate de la bugetul local:   585 207,71 lei cu TVA

  din care C+M : 456 655,92 lei cu TVA

Art. III Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. IV Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.                                             

 

 

                                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL GENERAL

                                                                          AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

           dr. Iolanda Marinescu                                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.   45

Tgv. 27.02.2020

 Redactat 2 ex.

         cons. DAPL Diana Ion