HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Dezafectare rețele de termoficare urbană (supraterană) din Municipiul Târgoviște”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 27.02.2020, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 7218/19.02.2020;

§ Raportul comun nr. 7219/19.02.2020 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

§ Prevederile H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HCL nr. 238/28.06.2017 privind dezafectarea, casarea și valorificarea rețelelor de termoficare urbană din municipiul Târgoviște;

§ Normative tehnice și STAS-uri incidente;

§ Documentația tehnică pentru obținerea autorizației de desființare;

§ Devizul general;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului „Dezafectare rețele de termoficare urbană (supraterană) din Municipiul Târgoviște”, după cum urmează:

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului :

a.        indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Valoarea totală a obiectului de investiții = 749.987,814 lei fără T.V.A

                                                    =   891.152,798 lei cu T.V.A

din care construcții-montaj (C+M)         =     637.655,960 lei fără T.V.A

                                                   =    758.810,592 lei cu T.V.A

b.        indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului  și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

Principalii indicatori tehnici:

1. Retea M6 (spate bl.19, str.Vasile Voiculescu)

LUNGIMI REȚEA: - tur/retur - 303.65 ml x 2 = 607,30 ml  - conducta Ø800 mm

ESTACADE

22 buc - l1 = 40 cm, l2 = 65cm, H = 50 cm, L = 2,40 m

2 buc - l1 = 40 cm, l2 = 70 cm, H = 7.00 m, L = 70 cm

2. Retea str. Gării (tronson: UVT M6 - Gară)

2.1. Tronson str. Gării-Pavcom-traversare calea ferată

LUNGIMI RETEA: - tur/retur - 845.05 ml x 2 = 1690,10 ml  - conductă Ø600 mm

ESTACADE

2 buc   - diam = 1.25 m, H = 11.00 m

1 buc   - l1 = 50 cm, l2 = 70 cm, H = 11.00 m

21 buc - l1 = 50 cm, L = 2.00 m, H = 1.20 m

31 buc - l1 = 50 cm, L = 1.80 m, H = 0.50 m

6 buc   - l1 = 50 cm, l2 = 0.70 m, H = 7.00 m  

2.2. Tronson traversare calea ferat㠖 Universitatea Valahia Târgoviște

LUNGIMI RETEA: - tur/retur - 237.75 ml x 2 = 475,50 ml  - conductă Ø600 mm

ESTACADE

2 buc   - l1 = 50 cm, l2 = 70 cm, H = 7.00 m

1 buc   - l1 = 75 cm, l2 = 85 cm, H = 4.65 m                          

15                        buc - l1 = 40 cm, L = 40 cm, H = 4.65 m

3. Retea PT 7 M6 (bl.4, str.Tudor Vladimirescu)-RAC PT 1 M5 Șanțul Cetății

LUNGIMI RETEA: - tur/retur - 357.90 ml x 2 = 715,80 ml  - conducta Ø800mm

ESTACADE

3 buc   - l1 = 60 cm, H = 3.50 m, L = 2,00 m

4 buc   - l1 = 60 cm, l2 = 60 cm, H = 7.50 m

11 buc - l1 = 60 cm, H = 1.70 m, L = 2.00 m

5 buc   - l1 = 60 cm, H = 0.60 m, L = 2.00 m

4 buc   - l1 = 60 cm, l2 = 60 cm, H = 4.50 m, L = 3,50 m

4. Retea str. Leo Plângă, str. Valul Cetății - RAC PT1 M5 - RAC PT 1 M4,  str. Valul Cetății

LUNGIMI RETEA: - tur/retur - 361.01ml x 2 = 722,02 ml  - conducta Ø800mm

ESTACADE

4 buc - l1 = 60 cm, H = 5.75 m, L = 0,60 m

32 buc - l1 = 50 cm, L = 2.00 m, H = 0.50 m

5.Retea str. Valul Cetății, str. Tudorică Popescu- RAC PT 1 M4 - M2, Șanțul Cetății

LUNGIMI RETEA: - tur/retur - 577.72 ml x 2 = 1155,44 ml  - conducta Ø800 mm

ESTACADE

2 buc     - l1 = 60 cm, l2 = 40 cm, H = 7.50 m

6 buc     - l1 = 50 cm, l2 = 55cm, H = 0.55 m

19 buc   - l1 = 40 cm, l2 = 60 cm, H = 1.90 m

24 buc   - l1 = 40 cm, l2 = 60 cm, H = 1.40 m

6. Rețea str. Laminorului

LUNGIMI RETEA:

- 26.30 ml - conducta Ø600 mm

- 18.70 ml - conducta Ø400 mm

De asemenea, pentru o parte din rețelele ce se doresc a se dezafecta, există în teren puncte termice, care de asemenea sunt propuse pentru desființare odată cu desființarea rețelelor de agent termic, de unde conductele ieseau din subteran și își continuau traseul suprateran și anume:

1.  Rețea M6 (spate bl.19, str.Vasile Voiculescu)

PUNCT TERMIC – construcție din zidărie, acoperită cu planșeu din beton - forma rectangulară - Sc/Sd = 17,88 mp

dimensiuni – L=5,50 m, l=3,25 m, H= 2,25 m

2. Rețea str. Gării (tronson: UVT M6 - Gară)

2.1.Tronson str. Gării-Pavcom-traversare calea ferată

PUNCT TERMIC – construcție din zidărie, acoperită cu planșeu din beton - forma de L - Sc/Sd = 35,09 mp

dimensiuni – L1=10,68 m, l1=4,06 m, L2=7,88 m, l2=3,01 m H= 1,72 m

2.2.Tronson traversare calea ferat㠖 Universitatea Valahia Târgoviște

PUNCT TERMIC – construcție din zidărie, acoperită cu planșeu din beton - forma rectangulară - Sc/Sd = 35,09 mp

dimensiuni – L=5,20 m, l=3,25 m, H= 3,70 m

3. Rețea PT 7 M6 (bl.4, str. Tudor Vladimirescu) - RAC PT 1 M5 Șanțul Cetății

PUNCT TERMIC 1 – str. Tudor Vladimirescu – construcție din zidărie, acoperită cu planșeu din beton - forma rectangulară - Sc/Sd = 16,50 mp

dimensiuni – L=5,50 m, l=3,00 m, H= 2,35 m

PUNCT TERMIC 2 – str. Calea Câmpulung – construcție din zidărie, acoperită cu planseu din beton - forma rectangulară - Sc/Sd = 24,50 mp

dimensiuni – L=7,00 m, l=3,50 m, H= 2,35 m

4. Rețea str. Leo Planga, str. Valul Cetății - RAC PT1 M5 - RAC PT 1 M4, str. Valul Cetății

PUNCT TERMIC – str. Calea Campulung – liceul Petru Cercel - construcție din zidărie, acoperită cu planșeu din beton - forma rectangulară - Sc/Sd = 25,90 mp

dimensiuni – L=7,00 m, l=3,70 m, H= 3,20 m.

Art. 2 Sursa de finanțare a obiectivului este bugetul local.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Directia de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

           dr. Iolanda Marinescu                                        jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

Nr.   43

Tgv. 27.02.2020

 Redactat 2 ex.

         cons. DAPL Mariana Luminița Ungureanu