HOTĂRÂRE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la

COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A.

 

 Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 27.02.2020, având în vedere:

§ Raportul nr. 7235/19.02.2020 privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A.;

§ Dispoziția Primarului nr. 499/18.02.2020 privind delegarea calității de reprezentant al Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apă Târgoviște Dâmbovița S.A. ;

§ Hotărârea nr. 321/14.02.2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița;

§ Prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;

§ Prevederile Legii nr. 6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020;

§ Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, co modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

 

 

§Prevederile art. 129, alin. (2), lit. a) și alin. (3), lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

         În temeiul art. 139, alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A., în care se va supune spre aprobare punctul de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, reprezentantul Municipiului Târgoviște în A.G.A. la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A., dl. George Ionuț Enache și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

 

                                                              CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL GENERAL

                                                                          AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

           dr. Iolanda Marinescu                                        jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

 

 

Nr.   42

Tgv. 27.02.2020

 Redactat 2 ex.

         cons. DAPL Mariana Luminița Ungureanu

 

 

 

 

    Municipiul Târgoviște                                                                                                                                                                                                                      Anexa la H.C.L nr. 42/27.02.2020

Consiliul Local                                                                                                 

 

 

PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Ședința

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la

COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE–DÂMBOVIȚA S.A.

 

 

Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin Dispoziția Primarului nr. 499/18.02.2020, dl. George Ionuț Enache să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor pentru punctul de pe ordinea de zi, astfel:

 

 

1.  Să aprobe Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. pentru anul 2020, conform anexelor la prezentul mandat.

 

 

 

Pentru ____X______  Împotrivă__________    Abținere________

 

  

 

                                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL GENERAL

                                                                          AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

           dr. Iolanda Marinescu                                        jr. Chiru-Cătălin Cristea