HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 322/29.07.2019 privind aprobarea cererii de finantare si a cheltuielilor aferente proiectului “Reconversia și refunctionalizarea terenului din vecinătatea Complexului Turistic de Natație Târgoviște prin crearea de facilitati pentru recreere Etapa I” în conformitate cu ultima forma a bugetului actualizat rezultat în urma etapei de evaluare și selecție, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.2. Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului, Obiectiv specific 4.2 Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile reședință de județ

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 27.02.2020, având în vedere:

§   Referatul de aprobare nr. 7781/21.02.2020;

§   Raportul comun  nr. 7799/21.02.2020 al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

§  Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice;

§  Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul – cadru al documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

§  Prevederile H.G. nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiectivele de investiții din fonduri publice;

§  Prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate si sanătate pentru șantierele temporare sau mobile;

§  Prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertiza tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

§  Ghidului solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.2 – Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului, obiectiv specific 4.2 Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile reședință de județ;

§  Normative tehnice si STAS-uri incidente;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

       În temeiul art. 139, alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I H.C.L. nr. 322/29.07.2019 se modifică și va avea următorul cuprins:

“ART 1. Se aprobă cererea de finanțare “Reconversia și refuncționalizarea terenului din vecinătatea Complexului Turistic de Natație Târgoviște prin crearea de facilități pentru recreere Etapa I” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investitii 4.2, Obiectiv specific 4.2, apelul de proiecte nr.1.

ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului (cererii de finanțare) “Reconversia și refuncționalizarea terenului din vecinătatea Complexului Turistic de Natație Târgoviște prin crearea de facilități pentru recreere Etapa I” în cuantum de 10.793.302,96 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 10.793.302,96 lei (inclusiv TVA) și valoarea totală neeligibilă 0 lei (inclusiv TVA).

ART 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a 0 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului (inclusiv TVA aferent cheltuielilor neeligibile), cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 215.866,06 lei,  reprezentând cofinanțarea proiectului “Reconversia și refuncționalizarea terenului din vecinătatea Complexului Turistic de Natație Târgoviște prin crearea de facilități pentru recreere Etapa I”.

ART 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului “Reconversia și refuncționalizarea terenului din vecinătatea Complexului Turistic de Natație Târgoviște prin crearea de facilități pentru recreere Etapa I” pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Municipiului Târgoviște.

ART 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART 6. Se împuternicește domnul Stan Daniel-Cristian, Primar al Municipiului Târgoviste, cu domiciliul în ____________, nr. _____, bl. _____, ap. ____, Municipiul Târgoviște, jud. Dâmbovița, și legitimat cu cartea de identitate seria ___ nr. ________, eliberată de SPCLEP Târgoviște, CNP ____________, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Târgoviște.

ART 7. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă PrimarulMunicipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și, pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviste.

ART 8. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin publicare pe site-ul propriu al Municipiului Târgoviște.”

Art. II Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

 

 

                                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL GENERAL

                                                                          AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

           dr. Iolanda Marinescu                                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.   40

Tgv. 27.02.2020

 Redactat 2 ex.

         cons. DAPL Mariana Luminița Ungureanu