HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr. 482/17.12.2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reconversia și refuncționalizarea terenului din vecinătatea Complexului Turistic de Natație Târgoviște prin crearea de facilități pentru recreere, Etapa I”

             

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 27.02.2020, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 7779/21.02.2020;

§ Raportul comun nr. 7780/21.02.2020 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 referitoare la calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 referitoare la autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 307/2006 referitoare la apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 300/2006 referitoare la cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul -cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Normative tehnice și STAS-uri incidente;

§ Prevederile HCL nr. 482/17.12.2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reconversia și refuncționalizarea terenului din vecinătatea Complexului Turistic de Natație Târgoviște prin crearea de facilități pentru recreere, Etapa I”

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§   Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici (faza Proiect Tehnic) aprobați prin  HCL nr. 482/17.12.2018 (Anexa 2) privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reconversia și refuncționalizarea terenului din vecinătatea Complexului Turistic de Natație Târgoviște prin crearea de facilități pentru recreere, Etapa I", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.                                             

                                       

 

                                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL GENERAL

                                                                          AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

           dr. Iolanda Marinescu                                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

Nr.   39

Tgv. 27.02.2020

 Redactat 2 ex.

         cons. DAPL Diana Ion