HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea HCL nr. 154/2013 privind aprobarea Regulamentului de acordare a burselor pentru elevii din ciclurile gimnazial și liceal din învățământul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință extraordinară, astăzi, 14.02.2020, având în vedere:

§Referatul de aprobare nr. 6321/13.02.2020;

§ Raportul comun nr. 6322/13.02.2020  al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§ Prevederile art. 105,  alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare ;

§ Prevederile HCL nr. 154/2013 referitoare la aprobarea Regulamentului de acordare a burselor pentru elevii din ciclurile gimnazial și liceal din învățământul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Târgoviște, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 5085/2019 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;  

§  Prevederile art. 129, alin. (2) și d) și alin. (7), lit. a) și b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

        În temeiul art. 139, alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I Începând cu luna februarie 2020 se instituie următoarele tipuri de burse, după cum urmează:

      „Burse municipale de merit TIP II, în cuantum de 70 de lei, se acordă începând cu semestrul II pentru elevii aflați în clasele de început, respectiv începând cu semestrul I pentru elevii aflați în celelalte clase ale învățământului gimnazial, liceal și profesional, care îndeplinesc cumulativ urmatoarele criterii:

a)      media generală cuprinsă între 9,84 și 9,50;

b)      nota 10 la purtare în anul școlar anterior, respectiv primul semestru al anului școlar.

      Burse municipale de merit TIP III, în cuantum de 50 de lei, se acordă începând cu semestrul II pentru elevii aflați în clasele de început, respectiv începând cu semestrul I pentru elevii aflați în celelalte clase ale învățământului gimnazial, liceal și profesional, care îndeplinesc cumulativ urmatoarele criterii:

a)      media generală cuprinsă între 9,49 și 9,00;

b)       nota 10 la purtare în anul școlar anterior, respectiv primul semestru al anului școlar.

      Burse municipale de merit TIP IV, în cuantum de 30 de lei, se acordă începând cu semestrul II pentru elevii aflați în clasele de început, respectiv începând cu semestrul I pentru elevii aflați în celelalte clase ale învățământului gimnazial, liceal și profesional, care îndeplinesc cumulativ urmatoarele criterii:

a)      media generală cuprinsă între 8,99 și 8,50;

b)       nota 10 la purtare în anul școlar anterior, respectiv primul semestru al anului școlar.

Bursa de studiu, în cuantum de 30 de lei, se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim pe economie și care îndeplinesc simultan condițiile:

a)      au media generală peste 7,00;

b)      nota 10 la purtare în semestrul anterior celui în care se acordă bursa. 

           Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, în funcție de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei și în situația școlară a elevilor.”

Art. II Începând cu luna februarie 2020 numărul maxim de burse municipale de performanță, municipale de merit (tip I -    IV) și de studiu se stabilește la 3000.

Art. III Art. 9 al Regulamentului de acordare a burselor pentru elevii din ciclurile gimnazial și liceal din învățământul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Târgoviște va avea următorul cuprins:

„(1) Unitățile școlare vor întocmi lunar situația elevilor beneficiari și o vor înainta Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, care în urma centralizării va întocmi clasamentul individual în limita numărului maxim de burse de performanță, de merit și de studiu ce se vor acorda elevilor din unitățile școlare de pe raza Municipiului Târgoviște.

(2) La stabilirea ordinii de precădere se vor acorda întâi bursele de performanță urmând a se continua cu bursele de merit și, ulterior cele de studiu, până la epuizarea numărului de maxim, în ordinea descrescătoare a mediilor stabilite centralizat pe întreg municipiul.

(3) În cazul în care media ultimei burse acordate este aceeași pentru mai mulți elevi numărul maxim de burse se suplimentează în mod corespunzător până la epuizarea egalității.

(4) După centralizare Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița va solicita Primarului Municipiului Târgoviste să vireze sumele necesare fiecărei unități școlare indicându-se numărul și tipul burselor ce urmează a fi plătite”.

Art. IV  Art. 10 al Regulamentului de acordare a burselor pentru elevii din ciclurile gimnazial și liceal din învățământul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Târgoviște va avea următorul cuprins:

      „Direcția Economică din cadrul Primăriei MunicipiuluiTârgoviște va disponibiliza sumele necesare urmând ca plata efectivă a acestor burse să se efectueze în luna următoare celei pentru care s-a propus plata, de către compartimentele economice ale unităților școlare, direct către elev sau reprezentantul legal al acestuia în funcție de decizia fiecărei unități școlare”.

 

Art. V Regulamentul de acordare a burselor pentru elevii din ciclurile gimnazial și liceal din învățământul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Târgoviște, aprobat prin H.C.L. nr. 154/2013, cu modificările aduse de prezenta hotărâre este redat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. VI Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. VII Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția de Asistența Socială, Direcția Economică și pentru comunicare Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

 

 

                                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL GENERAL

                                                                          AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

           dr. Iolanda Marinescu                              jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.   38

Tgv. 14.02.2020

 Redactat 2 ex.

         cons. DAPL Mariana Luminița Ungureanu