HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul

     ,,Modernizare și reabilitare strada Neagoe Basarab

      din Municipiul Târgoviște”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 14.02.2020, având în vedere:

§Referatul de aprobare nr. 5698/10.02.2020;

§Raportul comun nr. 5699/10.02.2020 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§Prevederile art. 5 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§Normatice tehnice și STAS-uri incidente;

§Prevederile H.C.L. nr. 318/29.07.2019 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare strada Neagoe Basarab din Municipiul Târgoviște”;

§Raportul de evaluare imobiliară întocmit de Societatea Real S.R.L., înregistrat la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 41040/29.11.2019;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

       În temeiul art. 139, alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare și reabilitare strada Neagoe Basarab din Municipiul Târgoviște”, după cum urmează:

a.     indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Valoarea totală a obiectului de investiții =  1.645.924.74 lei fără T.V.A

                                                       = 1.954.076.56 lei cu T.V.A

din care construcții-montaj (C+M)            = 1.324.821,00 lei fără T.V.A

                                                        = 1.576.536,99 lei cu T.V.A

b.       indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

 

Principalii indicatori tehnici:

Nr. Crt.

Denumire stradă

Poziții kilometrice

Lungime

Început

Sfârșit

1

Strada Neagoe Basarab

0.00

314.00

314.00

2

Pista biciclete

0.00

321.00

321.00

Lungime totală amenajată

635.00

 

Nr. Crt.

Nr. Cad.

Suprafața ocupată de lucrările de modernizare și reabilitare

Parte carosabilă

Trotuar circulație pietonală

Pista de biciliști

Spațiu verde

Total

1

11377

90,00

17,25

42,35

-

149,60

2

76072

2137,05

636,60

-

171,25

2944,90

3

84892

1948,75

184,20

-

204,80

2337,75

4

3695

503,50

285,81

626,80

96,62

1512,73

5

84896

260,00

47,27

301,25

-

608,52

Total

4939,30

1171,13

970,40

472,67

7553,50

 

 

Canalizația:

  - 3 tuburi din țeavă corugata Dn 160 mm în lungime totală: 3 buc x 635ml = 1905 ml

  - 3 tuburi din țeavă corugata Dn 110 mm în lungime totală: 3 buc x 635ml = 1905 ml

  - 10 tuburi din țeavă corugata Dn 75mm în lungime totală: 10 buc x 635ml = 6350 ml

  - 24 cămine de tragere rectangulare din beton 1300x1300x2000

 

           Scurgerea apelor

 

Nr.

Strada

Conducta

Pluvială

(colector ape pluviale)

PVC SN8

Dn 400mm(ml)

Camine vizitare

(Dn 1000)

 

 

 

Guri de scurgere

Conducta

Pluviala

(gura de scurgere)

PVC SN8

Dn 160mm(ml)

1

Str. Neagoe Basarab

292

11

 

 

27

 

 

212

Total

292

11

27

212

 

Instalatii electrice

9 stâlpi din oțel zincat cu brat tip “T” cu înălțimea minimă de 8 m

 

Mobilier urban

15 bănci simple

15 coșuri de gunoi cu colectare selectivă

c.     durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții este de 3 luni.

Art. 2. Se declară de utilitate publică obiectivul de investiții ,,Modernizare și reabilitare strada Neagoe Basarab din Municipiul Târgoviște”.

Art. 3 La data adoptării prezentei hotărâri se consemnează la dispoziția societății UPET S.A. echivalentul în lei calculat la cursul de schimb BNR al sumei de 12.500 euro.

 

 

Art. 4. Se notifică societatea UPET S.A. cu privire la intenția de expropriere a terenului în suprafață de 1915 m2, identificat cu nr. cadastral 3695, Carte Funciară nr. 8419 urmând ca până la data de 05.03.2020 proprietarul să depună documentele care atestă dreptul de proprietate asupra imobilului în cauză.

Art. 5. Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din Bugetul Local.

Art. 6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

                           

 

 

 

                                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL GENERAL

                                                                          AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

            dr. Iolanda Marinescu                              jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.   35

Tgv. 14.02.2020

 Redactat 2 ex.

         cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu