HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de execuție pe anul 2019

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară astăzi, 14.02.2020, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 5854/10.02.2020;

§ Raportul nr. 5855/10.02.2020 al Direcției economice;

§ Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

§ Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§   Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. a) și b) din Codul Administrativ Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020;

         În temeiul art. 139, alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aproba Contul de execuție a bugetului local întocmit la data de 31.12.2019, conform anexelor 1A, 1B, 1C, 1D, 1E si 1F  care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aproba Contul de execuție a bugetului împrumuturilor externe si interne la data de  31.12.2019, conform anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aproba conturile de execuție aferente instituțiilor din subordinea Consiliului Local Municipal Târgoviște conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă situațiile financiare la data de 31.12.2019 (Bilanț la 31.12.2019, Contul de rezultat patrimonial la 31.12.2019, Situația fluxurilor de trezorerie la 31.12.2019, Situația fluxurilor de trezorerie la 31.12.2019 - Bănci, Disponibil din mijloace cu destinație specială la 31.12.2019, Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice la 31.12.2019, Situația  modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor

 

 

la 31.12.2019, Situația activelor fixe amortizabile la 31.12.2019, Situația activelor fixe neamortizabile la 31.12.2019, Plăți restante la 31.12.2019, Veniturile si cheltuielile bugetelor locale pe unități administrativ teritoriale la data de 31.12.2019, Situația plăților efectuate din FEN postaderare la data de 31.12.2019), Situația plaților efectuate  la titlul 56 ‘’Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) post aderare. la data de 31.12.2019 , conform anexelor  4A la 4N care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

 

 

                                                           CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL GENERAL

                                                                          AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

            dr. Iolanda Marinescu                             jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.   34

Tgv. 14.02.2020

 Redactat 2 ex.

            cons. DAPL Diana Ion