HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pentru anul 2020

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară astăzi, 14.02.2020, având în vedere:

§  Referatul de aprobare nr. 4836/03.02.2020;

§ Raportul nr. 4837/03.02.2020 al Direcției economice;

§ Legea nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;

§ Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

§ Legea tinerilor nr. 350/2006, cu modificările și completările ulterioare;

§ Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 26/2012 privind unele masuri de  reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normativ, cu modificările și completările ulterioare e;

§ HCL nr. 502/31.12.2018 privind indexarea taxelor și  impozitelor locale în Municipiul Târgoviște pentru anul 2019;

§ HCL nr. 202/19.04.2019 privind indexarea, ținând cont de rata inflației, a taxelor și  impozitelor locale în Municipiul Târgoviște pentru anul 2020;

§ Adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice  nr. 3230/15.01.2020;

§ Hotărârea  Consiliului Județean Dâmbovița  nr. 2/29.01.2020 privind repartizarea sumelor alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor municipiilor (cod 04.02.04)  și sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru  echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor (cod 11.02.06)  - estimări 2021-2023,

§ Hotărârea  Consiliului Județean Dâmbovița  nr. 3/29.01.2020 privind repartizarea pe anul 2020 a sumei din cote defalcate din impozitul pe venit reprezentând fond la dispoziția Consiliului Județean Dâmbovița

§ Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§   Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. a) și b) din Codul Administrativ Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020;

       În temeiul art. 139, alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Târgoviște pentru anul 2020, conform anexelor nr. 1A și 1B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Bugetul creditelor interne al Municipiului Târgoviște pentru anul 2020, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Bugetul general consolidat pe anul 2020 este redat în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă Lista proiectelor cu finanțare nerambursabilă, finanțate din bugetul local pe anul 2020, conform anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5  Se aprobă Lista obiectivelor de investiții pe anul 2020, conform anexei nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Se aprobă Lista obiectivelor de investiții pe anul 2020 finanțate din credite interne, conform anexei nr. 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7 Se aprobă bugetele instituțiilor din subordinea Consiliului Local Târgoviște, finanțate din bugetul local, conform anexei nr. 7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8 Se aprobă programul manifestărilor culturale pe anul 2020 desfășurate de Teatrul Municipal Tony Bulandra, conform anexei nr. 8, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9 Din bugetul local, capitolul 67.02 Cultura, recreere și religie, titlul Bunuri și servicii vor fi acordate următoarele sume pentru finanțarea de acțiuni social-culturale precum și pentru acordarea de sprijin financiar, după cum urmează:

§  300 mii lei cheltuieli cu încălzirea bisericilor din Municipiul Târgoviște (cult ortodox);

§  1.000 mii lei sprijin financiar acordat Arhiepiscopiei Târgoviște pentru finanțarea unor lucrări de reparații și modernizare aferente bisericilor din Municipiul Târgoviște;

§  200 mii lei sprijin financiar acordat bisericilor aparținând altor culte decât cel ortodox pentru finanțarea cheltuielilor cu încalzirea si realizarea unor lucrări de reparații și modernizare;

§  50 mii lei sprijin financiar acordat Arhiepiscopiei Târgoviște pentru organizarea Sărbătorii Sf. Nifon;

§  Sprijin financiar acordat Arhiepiscopiei Târgoviște pentru cantina sociala 120 mii lei;

§  Sprijin financiar acordat Universității Valahia – Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației pentru organizarea simpozionului "Pastorația și filantropia creștină între istorie și actualitate" 10 mii lei;

§  Sume pentru promovarea de proiecte de interes general cu finanțare nerambursabilă 550 mii lei, conform anexei nr. 9;

§  Sume pentru promovarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă pentru tineret 50 mii lei, conform anexei nr. 10;

§  Sprijin financiar pentru Revista "Litere" 50 mii lei;

§  Sprijinului financiar pentru Revista "Târgoviștea Literară " la 12 mii lei (HCL 9/2013).

Art. 10 Se aprobă contractarea serviciilor de asistență juridică în vederea reprezentării în instanță a Municipiului Târgoviște într-un cuantum maxim de 200 mii lei, sumă ce este prevăzută în capitolul 51.02 Autorități publice și acțiuni externe, titlul Bunuri și servicii.

Se aprobă contractarea serviciilor de asistență juridică în vederea reprezentării în instanță a Clubului Sportiv Municipal  Târgoviște într-un cuantum maxim de 30 mii lei, sumă ce este prevăzută în bugetul propriu al clubului la titlul Bunuri și servicii.

Art. 11  Pentru derularea programului actiunilor culturale derulate de Teatrul Municipal se aprobă credite de angajament în suma de 4.675 mii lei.

Art. 12  Se aprobă nivelul cotizațiilor pe care Municipiul Târgoviște le are de achitat în anul 2020 potrivit anexei nr. 11 care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 13 Propunerea de majorare a bugetului de venituri și cheltuieli corespunzător donațiilor și/sau sponsorizărilor primite în anul 2020 este redată în anexa nr. 12, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 14 Defalcarea pe articole și alineate de cheltuieli precum și repartizarea pe trimestre a sumelor prevăzute în bugetul menționat la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite.

Art. 15 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Economică- Serviciul Contabilitate și Secretarul General al Municipiului Târgoviște pentru comunicare.

 

 

                                               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL GENERAL

                                                                          AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

            dr. Iolanda Marinescu                                    jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.   33

Tgv. 14.02.2020

 Redactat 2 ex.

cons. DAPL Diana Ion