HOTĂRÂRE

privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare

pentru obiectivul de investiții „Amenajare, modernizare și reabilitare parcări din Municipiul Târgoviște aferente străzilor: Diaconu Coresi, Virgil Drăghiceanu și Ion C. Visarion (parcare primărie)”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 30.01.2020, având în vedere:

§   Referatul nr. 3746/28.01.2020 al Primarului Municipiului Târgoviște;

§   Raportul de specialitate nr.  3747/28.01.2020  al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 referitoare la autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 referitoare la calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

§  Prevederile H.G. nr. 717/2010 privind modificarea și completarea H.G. nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice;

§  Prevederile H.G. nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

§  Normative tehnice și STAS-uri incidente;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

     

    În temeiul art. 139, alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

 

Art. 1 Se aprobă Nota conceptuală pentru obiectivul de investiții „Amenajare, modernizare și reabilitare parcări din Municipiul Târgoviște aferente străzilor: Diaconu Coresi, Virgil Drăghiceanu și Ion C. Visarion (parcare primărie)”, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Tema de proiectare pentru obiectivul de investiții „Amenajare, modernizare și reabilitare parcări din Municipiul Târgoviște aferente străzilor: Diaconu Coresi, Virgil Drăghiceanu și Ion C. Visarion (parcare primărie)”, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din Bugetul Local.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

 

                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        prof. Ana-Maria Gheorghe                             jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

 

Nr.   32

Tgv. 30.01.2020

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Horațiu-Radu Maniți