HOTĂRÂRE

privind revocarea H.C.L. nr. 1/21.01.2020 pentru modificarea HCL nr. 442/28.11.2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului „Îmbunătățirea transportului public urban prin achiziționarea de vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesară transportului, modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transport public în Municipiul Târgoviște” în conformitate cu ultima formă a bugetului  rezultat în urma etapei de evaluare și selecție Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare,Obiectivul specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în ședință ordinară astăzi, 30.01.2020, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 3641/28.01.2020;

§ Raportul comun nr. 3642/28.01.2020  al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§ Prevederile  HCL nr. 442/28.11.2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului "Îmbunătățirea transportului public urban prin achiziționarea de vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesară transportului, modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transport public în Municipiul Târgoviște în conformitate cu ultima formă a bugetului  rezultat în urma etapei de evaluare și selecție Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare,Obiectivul specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 1/21.01.2020 pentru modificarea HCL nr. 442/28.11.2019;

§ Solicitarea de clarificare nr. 7/27.01.2020 a A.D.R.S.M.;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

                    În temeiul art. 139, alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Hotărârea Consiliului Local nr. 1/21.01.2020 pentru modificarea HCL nr. 442/28.11.2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului „Îmbunătățirea transportului public urban prin achiziționarea de vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesară transportului, modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transport public în Municipiul Târgoviște” se revocă.

Art. 2 Începând cu data prezentei HCL nr. 442/28.11.2019 își reia aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

 

                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        prof. Ana-Maria Gheorghe                             jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

 

 

Nr.   31

Tgv. 30.01.2020

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Diana Ion