HOTĂRÂRE

privind închirierea terenului în suprafață de 15 m2 situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Chindia

 

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.01.2020, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 3249/23.01.2020;

§ Raportul de specialitate nr. 3250/23.01.2020 al Direcției de Salubritate;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevedericle art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. (6), lit. a), art. 317, art. 333, art. 338 din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

În temeiul art. 139, alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă organizarea licitației pentru închirierea, pe o perioadă de 2 ani, a unui teren aparținând domeniului public al Municipiului Târgoviște, în suprafață de 15 m2, în vederea desfășurării activității de comerț, bun imobil având următoarele date de identificare:

                       I.            Număr de inventar: 70001501;

                    II.             Elemente de identificare: Municipiul Târgoviște, Parcul Chindia, în vecinătatea restaurantului Milenium;

                 III.            Valoare de inventar: 2.189,40 lei lei.

Art. 2 Prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de evaluare, din componența căreia vor face parte următorii consilieri:

 

1.     Alexandru Bugyi

2.     George-Florin Ionete

3.     Mariana-Georgeta Negoescu

 

Art. 3 Prețul de început al licitației este de 47 lei/m2/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția de Salubritate, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

 

                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        prof. Ana-Maria Gheorghe                             jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.   30

Tgv. 30.01.2020

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Diana Ion