HOTĂRÂRE

constituirea dreptului de folosință cu titlu gratuit în favoarea Arhiepiscopiei Târgoviște asupra unui teren proprietate publică a Municipiului Târgoviște în suprafață de 54.500 m2 situat în Municipiul Târgoviște, Șoseaua Găești - Tarlaua 9

 

                   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.01.2020, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 3235/23.01.2020;

§ Raportul comun nr. 3236/23.01.2020 al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§ Prevederile art. 866 și 874 alin. (1) din Codul Civil, republicat;

§ Prevederile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor;

§  Adresa nr. 24591bis/09.08.2018 a Arhiepiscopiei Târgoviște,

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. (6), lit. a), art. 297 alin. (1) lit. d) și art. 349 din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

În temeiul art. 139, alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Începând cu data de 01.02.2020, se constituie dreptul de folosință cu titlu gratuit în favoarea Arhiepiscopiei Târgoviște asupra unui teren proprietate publică a Municipiului Târgoviște în suprafață de 54.500 m2 situat în Municipiul Târgoviște, Șoseaua Găești - Tarlaua 9, având următoarele date de identificare:

                                          I.Denumire: Teren Șoseaua Găești - T9;

                                       II.adresa : Municipiul Târgoviște, Șoseaua Găești - Tarlaua 9, parcelele 31/1 și 31/2, categoria de folosință A - arabil, vecini: Nord - numărul cadastral 80872, Est - numărul cadastral 84689 Șoseaua

Găești (DN 72), Sud - teren municipiu număr cadastral 84887, Vest - teren municipiu și teren municipiu  număr cadastral 84887; suprafața = 54.500 m2; Carte Funciară 84886 număr cadastral 84886

                                    III.valoarea de inventar: 3.727.255 lei.

Art. 2 Bunul imobil se transmite Arhiepiscopiei Târgoviște în vederea înființării, organizării și administrării unui cimitir, pe perioada existenței acestuia, dar nu mai mult de 49 de ani.

Art. 3 Procedura de predare-primire a bunului se va efectua prin contract de comodat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Economică - Compartimentul Evidență Patrimoniu și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

 

                                               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        prof. Ana-Maria Gheorghe                             jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

 

Nr.   27

Tgv. 30.01.2020

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Horațiu-Radu Maniți