HOTĂRÂRE

privind actualizarea cuantumului chiriei pentru locuințele construite prin „Programul de construire de locuințe pentru tineri, destinate închirierii” realizat de către Agenția Națională pentru Locuințe în Municipiul Târgoviște, pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

 

         Consiliul  Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.01.2020, având în vedere:

§  Referatul nr. 2040/17.01.2020 al Primarului Municipiului Târgoviște;

§Raportul de specialitate nr. 2041/17.01.2020  al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§Prevederile Legii nr. 152/1998 înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Legii nr. 151/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea art. 8 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;

§Prevederile O.U.G nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile H.G. nr. 304/2017 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§Prevederile H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998

privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe cu modificările și completările ulterioare;

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§Prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. (7), lit. q) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (2) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

 

 

HOTĂRÂRE:

 

 Art. 1 Se aprobă cota de 0,8% aplicată la valoarea de înlocuire destinată administratorilor locuințelor pentru administrare, întreținere și reparații curente, precum și pentru reparații capitale.

Art. 2 Se aprobă cota de 0,5% aplicată la valoarea de înlocuire a construcției, care constituie venit al administratorilor locuințelor și se aplică chiriașilor care au împlinit vârsta de 35 de ani.

Art. 3 Pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020, modalitatea de calculare a  chiriei pentru locuințele construite prin „Programul de construire de locuințe pentru tineri, destinate închirierii”, realizat de către Agenția Națională pentru Locuințe, este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat – Compartimentul Fond Locativ și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL GENERAL

                                                                          AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        prof. Ana-Maria Gheorghe                             jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

Nr.   25

Tgv. 30.01.2020

 Redactat 2 ex.

         cons. DAPL Diana Ion