HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

 „Construire locuință colectivă cu spații comerciale la parter”,

str. Gral. I.E. Florescu, nr. 16A, Târgoviște, jud. Dâmbovița,

  beneficiar Ion Liviu și Ion Camelia Vihelmina

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.01.2020, având în vedere:

§  Referatul de aprobare nr. 2624/21.01.2020;

§  Raportul de specialitate nr. 2625/21.01.2020 al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuință colectivă cu spații comerciale la parter”, str. Gral. I.E. Florescu, nr. 16A, Târgoviște, jud. Dâmbovița,  beneficiar Ion Liviu și Ion Camelia Vihelmina;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§  Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§Prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. 6, lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

       În temeiul art. 139 alin. (3), lit. e) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuință colectivă cu spații comerciale la parter”, str. Gral. I.E. Florescu, nr. 16A, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Ion Liviu și Ion Camelia Vihelmina.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 26, funcțiunea dominantă: Llu-zonă pentru locuințe colective (blocuri) de înălțime mică și următorii indicatori urbanistici: și următorii indicatori urbanistici: POT = 40%; CUT = 2,00, Nr. niv. max. S+P+3+M, Hmax cornișă: 15,00m, Hmax coamă 19,00 m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

 

 

                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL GENERAL

                                                                          AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        prof. Ana-Maria Gheorghe                             jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.   24

Tgv. 30.01.2020

 Redactat 3 ex.

         cons. DAPL Diana Ion