HOTĂRÂRE

privind aprobarea Listei blocurilor de locuințe

din Municipiul Târgoviște care vor participa la Programul local multianual privind creșterea performanței energetice

în perioada 2020-2021

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.01.2020, având în vedere:

§  Referatul nr. 1945/17.01.2020 al Primarului Municipiului Târgoviște;

§  Raportul de specialitate nr.  1946/17.01.2020  al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 referitoare la calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 19, lit. b) și art. 22, alin. (3) din O.U.G. nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Normei metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice;

§ Prevederile OUG nr. 72/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din cadrul Programului național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobat în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

§ Contractul de finanțare nr. 1609/16.07.2019;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

 

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Lista blocurilor de locuințe din Municipiul Târgoviște care vor participa la Programul local multianual privind creșterea performanței energetice în perioada 2020-2021, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Finanțarea și execuția lucrărilor la imobilele cuprinse în Lista blocurilor de locuințe în perioada 2020-2021 se va realiza în limita fondurilor alocate de la bugetul local, bugetul de stat și a fondurilor asociațiilor de proprietari.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

           

                                                                              CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL GENERAL

                                                                          AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        prof. Ana-Maria Gheorghe                             jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.   18

Tgv. 30.01.2020

 Redactat 2 ex.

         cons. DAPL Diana Ion