HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr. 219/30.05.2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire locuințe sociale în Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.01.2020, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 2101/17.01.2020;

§ Raportul nr. 2102/17.01.2020  al Direcției de Asistență Socială;   

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HCL nr. 219/30.05.2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire locuințe sociale în Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița”;

§ Devizul general elaborat la faza Proiect Tehnic;

§Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§Prevederile art. 129, alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Anexa 2 a H.C.L. nr. 219/30.05.2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire locuințe sociale în Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița”, se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a Devizului general elaborat la faza Proiect Tehnic.

Art. 2 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează    aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

 

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        prof. Ana-Maria Gheorghe                             jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

 

 

Nr.   17

Tgv. 30.01.2020

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Diana Ion