HOTĂRÂRE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgoviște

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.01.2020, având în vedere:

§  Raportul de specialitate nr. 3263/23.01.2020;

§  Prevederile Legii nr. 31/1990 referitoare la societățile comerciale, republicată 2, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 254/27.09.2016 privind desemnarea unui reprezentant al Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. ;

§  Prevederile art. 14 alin. (1) lit. l) și alin. (2) din Actul Constitutiv al Municipal Construct S.A.;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 129, alin. (2), lit. a) și alin. (3), lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

  În temeiul art. 139, alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviste în Adunarea Generală a Acționarilor la Municipal Construct S.A., în care se va supune spre aprobare punctul de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, reprezentantul Municipiului Târgoviște în A.G.A. la MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., dl. Mihai – Silviu Sandu, și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL GENERAL

                                                                          AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        prof. Ana-Maria Gheorghe                             jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   15

Tgv. 30.01.2020

 Redactat 2 ex.

            cons. DAPL Horațiu-Radu Maniți        

 

 

 

Anexa  la HCL nr. 15/30.01.2020

                                              

                            

                                            

PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Ședința Adunării Generale

a Acționarilor MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

 

 

Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 254/27.09.2016, dl. MIHAI - SILVIU SANDU, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor pentru punctul de pe ordinea de zi, astfel:

 

1.           Să aprobe înscrierea societății Municipal Construct S.A. ca membru în Asociația Grupul de Acțiune Local㠄Târgoviștea Egalității de Șanse”.

        

   Pentru  _____X________   Împotrivă_________  Abținere_________    

 

 

 

 

                                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL GENERAL

                                                                          AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        prof. Ana-Maria Gheorghe                             jr. Chiru-Cătălin Cristea