HOTĂRÂRE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Asociaților

la Societatea Municipal Security S.R.L.

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.01.2020, având în vedere:

§  Referatul de aprobare nr. 2843/22.01.2020;

§  Raportul de specialitate nr. 2844/22.01.2020 al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§ Prevederile Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2), lit. a) și alin. (3), lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

    În temeiul art. 139, alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Asociaților la Societatea Municipal Security S.R.L., în care se va supune spre aprobare punctul de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, reprezentantul Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Asociaților la Societatea Municipal Security S.R.L, dl. Andrei Gheorghe și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

 

                                               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL GENERAL

                                                                          AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        prof. Ana-Maria Gheorghe                             jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

 

Nr.   14

Tgv. 30.01.2020

 Redactat 2 ex.

         cons. DAPL Horațiu-Radu Maniți

 

 

 

 

Municipiul Târgoviște                                                                                                Anexa la HCL nr. 14/30.01.2020

Consiliul Local                                                  

                                     

 

PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Ședința Adunării Generale a Asociaților la

Societatea Municipal Security S.R.L.

 

 

                  Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin H.C.L. nr. 175/30.05.2018, dl. Andrei Gheorghe, identificat cu C.I. _______, să exercite dreptul de vot aferent părților sociale deținute și înregistrate în Registrul Asociaților pentru punctul de pe ordinea de zi, astfel:

 

 

    Să aprobe tariful maximal de pază, în cuantum de 21,24 lei/oră cu T.V.A., pentru serviciile prestate de către Societatea Municipal Security S.R.L., începând cu data de 01.02.2020, către instituțiile subordonate Consiliului Local.

 

 

   Pentru ______X_______  Împotrivă__________    Abținere________    

 

 

 

                                               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL GENERAL

                                                                          AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        prof. Ana-Maria Gheorghe                             jr. Chiru-Cătălin Cristea