HOTĂRÂRE

   privind aprobarea Planului de acțiune pentru anul 2020

la nivelul Direcției de Asistență Socială Târgoviște

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.01.2020, având în vedere:

§Referatul de aprobare nr. 1638/16.01.2020;

§ Raportul nr.1639/16.01.2020  al Direcției de Asistență Socială; 

§ Prevederile H.C.L. nr. 276/28.07.2017 privind aprobarea „Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Târgoviște, 2014 - 2020”;

§ Prevederile HCL nr. 102/28.02.2019 privind aprobarea Planului de acțiune pentru anul 2019 și a Strategiei de  dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019 - 2029, la nivelul Direcției de Asistență Socială Târgoviște;

§Prevederile art. 118 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile art. 3 alin. (2) lit. a) și b) din Anexa nr. 2 a H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor - cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Ordinului nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului județean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului București;

§Adresa privind transmiterea spre consultare nr. 361/B/10.01.2020, înregistrată la Consiliul Județean Dâmbovița cu nr. 545/10.01.2020;

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§Prevederile art. 129, alin. (2), lit. d) și alin. (7), lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (2) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul anual de acțiune pe anul 2020 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Municipial Târgoviște, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția de Asistență Socială, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

 

 

                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL GENERAL

                                                                          AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        prof. Ana-Maria Gheorghe                             jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.   13

Tgv. 30.01.2020

 Redactat 2 ex.

         cons. DAPL Diana Ion