HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli

al Municipiului Târgoviște pentru anul 2020

 

      Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință extraordinară cu convocare de îndată, astăzi, 15.04.2020, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 14360/14.04.2020;

§ Raportul de specialitate nr. 14361/14.04.2020 al Direcției Economice;

§ Prevederile Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României;

§  Prevederile Decretului nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României;

§ Prevederile Art. IX alin. (2) din O.U.G nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G nr. 201/2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină şi luarea unor măsuri în domeniul sănătăţii, precum şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii, cu modificarile și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 82, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Dispoziției Primarului nr. 631/02.03.2020 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020;

§ Prevederile Hotărârii Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Târgovişte nr. 2/14.04.2020;

§ Contractul nr. 46/13.03.2020 încheiat cu Direcţia de Sănătate Publică Dâmboviţa;

§ Contractul nr. 13682/07.04.2020 încheiat cu Direcţia de Sănătate Publică Dâmboviţa;

§ Decizia Administrației Judeţene a Finanţelor Publice Locale Dâmboviţa nr. 7/18.02.2020;

§ Adresa Direcţiei de Sănătate Publică Dâmboviţa nr. 8200/25.02.2020;

§ Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. a) din Codul Administrativ Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

   În temeiul art. 139, alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020 după cum urmează :

I. Majorarea veniturilor totale cu suma de 561 mii lei, prin:

·    Majorarea cu suma de 361 mii lei a prevederilor la indicatorul 11.02.02 - "Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor”;

·    Majorarea cu suma de 200 mii lei a prevederilor la indicatorul 42.02.80 - "Subvenţii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantină”.

 

II. Majorarea cheltuielilor bugetare totale cu suma de 561 mii lei, prin:

·    Majorarea cu suma de 100 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 51.02 “Autorităţi publice şi acţiuni externe“, din care pe titluri:

-      Majorarea prevederilor bugetare la titlul Bunuri şi servicii  cu suma de 100 mii lei, în bugetul propriu;

·    Majorarea cu suma de 1.540 mii lei a prevederilor bugetare la capitolul 61.02 “Ordine publică şi siguranţă naţională“, din care pe titluri:

-      Majorarea prevederilor bugetare la titlul Bunuri și servicii cu suma de 1.540 mii lei, în bugetul propriu.

·    Majorarea cu suma de 361 mii lei a prevederilor bugetare la capitolul 65.02 “Învăţământ“, din care pe titluri:

-      Majorarea prevederilor bugetare la titlul Bunuri şi servicii  cu suma

de 361 mii lei.

·    Majorarea cu suma de 100 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 66.02 “Sănătate“, din care pe titluri:

-      Majorarea prevederilor bugetare la titlul Bunuri şi servicii cu suma

de 100 mii lei, în bugetul Direcţiei de Asistenţă Socială;

·    Diminuarea cu suma de 1.540 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 67.02 “ Cultură, recreere şi religie“, din care pe titluri:

-       Diminuarea prevederilor bugetare la titlul Bunuri și servicii cu suma de 1.540 mii lei, în bugetul Teatrului Municipal şi modificarea corespunzătoare a Listei proiectelor şi programelor Teatrului Municipal pe anul 2020, conform anexei ataşate.

Art. 2 Bugetul Local de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2020 rectificat, detaliat pe capitole și subcapitole este redat în anexele nr. 1 și 2 care fac parte din prezenta hotărâre.

         Bugetul general consolidat al Municipiului Târgoviște pe anul 2020 rectificat este redat în anexa nr. 3 care face parte din prezenta hotărâre.

         Lista proiectelor şi programelor Teatrului Municipal pe anul 2020 este redată în anexa nr. 4 care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 3  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Economică și, pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                              CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                             SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

                   jr. Cătălin Rădulescu                                      jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.   109

Tgv. 15.04.2020

 Redactat 2 ex.

         cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu