HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de atribuire pentru închirierea prin licitație publică a spațiilor din punctele termice pentru desfășurarea activității asociațiilor de proprietari

 

               Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.03.2020,  având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 12272/24.03.2020;

§ Raportul de specialitate nr. 12273/24.03.2020 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§ Prevederile H.C.L. nr. 58/27.02.2020 privind închirierea spațiilor în care își desfășoară activitatea asociațiile de proprietari;

§ Prevederile HCL nr. 157/29.05.2014 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Târgoviște, cu modificările și completările ulterioare;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. (6), lit. a) și art. 333, pct. 5 din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

               În temeiul art. 139, alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă documentațiile de atribuire (caietul de sarcini, contractul de închiriere – cadru, formular cerere de participare la licitație, formular ofertă) pentru închirierea prin licitație publică a spațiilor din punctele termice pentru desfășurarea activității asociațiilor de proprietari, așa cum au fost aprobate prin HCL nr.58/27.02.2020, conform anexelor 1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și, pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

farm. Doina-Nicoleta Boboacă Mihăescu                       jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

Nr.   103

Tgv. 31.03.2020

 Redactat 2 ex.

            cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu