HOTĂRÂRE

   privind aprobarea volumului, a modalității de valorificare și a prețului de vânzare al masei lemnoase ce urmează a se recolta și valorifica în anul 2020 din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.03.2020,  având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 11591/18.03.2020;

§ Raportul comun nr. 11601/18.03.2020 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului (Direcția Urbanism, Direcția Economică, Birou Contencios-Juridic);

§ Adresa Direcției Silvice-Dâmbovița - Ocolul Silvic Târgoviște înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște sub nr. 5242/05.02.2020;

§ Contractul de administrare nr. 6277/12.06.2018;

§ Prevederile Legii nr. 46/2008 - Codul Silvic, republicată cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 4 alin. (1), art. 5, art. 6 și art. 20 alin. (5) din H.G. nr. 55/2019 pentru modificarea și completarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017;

§  Prevederile H.G. nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. 6, lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139  alin. (2) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. dd) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

 

Art.1 Se aprobă volumul de 550 mc masă lemnoasă  (produse principale, secundare și de igienă) ce se va recolta din fondul forestier în anul 2020, aflat în proprietatea publică a municipiului Târgoviște și în administrarea Direcției Silvice-Dâmbovița prin Ocolul Silvic Târgoviște, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă ca volumul de masă lemnoasă de 550 mc ce se va recolta în anul 2020, conform art. 1 din prezenta hotărâre, să fie valorificat, prin licitație publică, de către Ocolul Silvic Târgoviște prin Direcția Silvică-Dâmbovița la prețul de pornire al licitației calculat pe specii și sortimente de către administrator în baza metodologiei de calcul aprobată în condițiile legii, exprimat în lei/mc, volum brut fără TVA, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Ulterior licitației, în cazul în care partizile nu sunt adjudecate, masa lemnoasă va fi valorificată, prin vânzare directă, de către Ocolul Silvic Târgoviște conform listei de prețuri prevăzute în anexa 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Urbanism-Serviciul Cadastru, Direcția Economică și pentru comunicare Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                           CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

farm. Doina-Nicoleta Boboacă Mihăescu                     jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

 

Nr.   101

Tgv. 31.03.2020

 Redactat 2 ex.

         cons. DAPL Diana Ion