HOTĂRÂRE

privind atribuirea de denumire unei porțiuni din drumul DJ 720, Târgoviște-Nisipuri-Ploiești

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.03.2020,  având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 11599/18.03.2020;

§ Raportul comun nr. 11600/18.03.2020 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§  Prevederile art. 2 lit. d) din O.G. nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare;

§ Sentința Civilă nr. 1022/2018 a Tribunalului Dâmbovița;

§ Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2) lit. c) și alin. 6 lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

       În temeiul art. 139 alin. (3), lit. e) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă atribuirea denumirii de strada ORIZONTULUI străzii delimitate de DJ 711 Târgoviște-Comișani și limita administrativă, cu o lungime de 1185 m și o suprafață de aproximativ 17569 m2, identificat conform planului anexat.

Imobilele de pe strada ORIZONTULUI vor fi incluse in zona de impozitare D – intravilan și C - extravilan.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Serviciul Cadastru Imobiliar, Agricol, Baza de Date - Registrul Agricol, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Managementul Proiectelor, Serviciul Taxe și Impozite, Serviciul Public Local de Evidență a Persoanelor Târgoviște, Biroul Județean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor Dâmbovița și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.           

                                   

                                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

farm. Doina-Nicoleta Boboacă Mihăescu                       jr. Silvia-Elena Stanca

 

Nr.   100

Tgv. 31.03.2020

 Redactat 2 ex.

            cons. DAPL Diana Ion