HOTĂRÂRE

privind aprobarea valorii investițiilor aferente U.A.T. Municipiul Târgoviste  și participarea U.A.T. Municipiul Târgoviste la cofinanțarea „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Damboviţa, în perioada 2014 – 2020”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 06.04.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 11674/02.04.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 11673/02.04.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Directiva 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale;

§ Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman;

§ Adresele Societății Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A.: nr. 5556/16.02.2021, înregistrată la Primaria Târgovişte cu nr. 5807/17.02.2021 și nr. 7947/11.03.2021, înregistrată la Primaria Târgovişte cu nr. 8814/11.03.2021;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

     În temeiul art. 139 alin. (3) lit. d) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă valoarea investițiilor aferente U.A.T. Municipiul Târgovişte în sumă totală de 20.135.738 euro, în cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Dâmboviţa, în perioada 2014 – 2020”.

Art. 2. Se aprobă participarea U.A.T. Municipiul Târgoviste la cofinanțarea „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmboviţa, în perioada 2014 – 2020” cu suma totală de 378.552 euro, reprezentând contribuția proprie de 2%, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul General Municipiului Târgovişte.

 

 

                                                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

               jr. Cătălin Rădulescu                                 jr. Chiru-Cătălin Cristea

        

                  

 

 

Nr.   123

Tgv. 06.04.2021

 Redactat 2 ex.

         cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu