HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dambovița, în perioada 2014 - 2020”, precum și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedință extraordinară, astăzi, 06.04.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 11672/02.04.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 11673/02.04.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Directiva 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale;

§ Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman;

§Prevederile art. 21 alin. (1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Apa Dâmbovița” privind aprobarea hotărârilor Adunării Generale a Asociaților;

§Adresa Companiei de Apă nr. 5556/16.02.2021 înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 5807/17.02.2021;

§Devizul general și indicatorii fizici ai investiției;

§Studiul de fezabilitate înaintat de Compania de Apă prin adresa nr. 6344/24.02.2021 înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 8267/08.03.2021;

§Prevederile HCL nr. 274/26.11.2020 privind stabilirea mandatului special al reprezentantului Municipiului Târgoviște  în  Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA DÂMBOVIŢA”

§Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul art. 139 alin. (3) lit. d) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Se aprobă documentația tehnico-economică, faza studiu de fezabilitate pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 - 2020”, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 - 2020”, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se mandatează reprezentantul Municipiului Târgoviște în  Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Apa Dâmbovița”, dl. viceprimar Cătălin Rădulescu, să voteze în favoarea adoptării hotărârii Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Apa Dâmbovița” privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 - 2020”.

Art 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică, dl. viceprimar Cătălin Rădulescu și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

                    

 

                                                             CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

                jr. Cătălin Rădulescu                                 jr. Chiru-Cătălin Cristea

       

                 

 

 

Nr.   122

Tgv. 06.04.2021

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu