HOTĂRĀRE

privind completarea Anexei 4.1.3 a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public prin atribuire directă īn Municipiul Tārgoviște nr. 7648/04.03.2021

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn şedinţă extraordinară, astăzi, 06.04.2021, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 11659/02.04.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 11660/02.04.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport de călători pe calea ferată și rutier și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 (JO L 315/2007);

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane īn unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

            Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. h) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc), art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă completarea Anexei 4.1.3 parte integrantă a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public prin atribuire directă īn Municipiul Tārgoviște aprobat prin H.C.L. nr. 92/25.02.2021 cu bunurile prevăzute īn anexele 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

        Anexa 4.1.3 completată conform alin. 1 al prezentului articol va fi republicată.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 92/25.02.2021 rămān neschimbate.

Art. 3 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Economic㠖 Compartiment Evidență Patrimoniu, Societatea Servicii Publice Municipale Tārgoviște S.R.L şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgovişte.

 

 

                                                             CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

               jr. Cătălin Rădulescu                                 jr. Chiru-Cătălin Cristea

        

                 

 

 

 

Nr.   121

Tgv. 06.04.2021

 Redactat 3 ex.

         cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu