Anexa 9 la H.C.L. nr. 5/26.01.2016

 

REGULAMENT

DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CANTINEI DE AJUTOR SOCIAL

 

ARTICOLUL 1

Definiție

(1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al Cantinei de Ajutor Social, aprobat prin același/aceeași act administrativ/hotarâre prin care a fost înființat, în vederea asigurării funcționării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

 

ARTICOLUL 2

Identificarea serviciului social

Cantina de Ajutor Social”, cod serviciu social 8899 CPDH - 1, înființat de Directia Muncii si Protectiei Sociale și administrat Consiliul Local Municipal Targoviste -  Directia de Asistenta Sociala, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF, nr. 000994 eliberat conform Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare, detine licenta de functionare definitiva/provizorie nr. ___________/____________, sediul str. Tudor Vladimirescu, nr. 1.

 

ARTICOLUL 3

Scopul serviciului social

Scopul serviciului social Cantina de Ajutor Social este:

š    Pregatirea si servirea a doua mese, zilnic, de persoana, pranzul si cina, in limita alocatiei de hrana prevazuta de  reglementarile in vigoare, respectiv 12 lei/zi/persoana, conform HG nr. 904/15.10.2014 privind stabilirea nivelului minim al alocatiei zilnice  de hrana pentru consumurile colective (modificarile ce pot surveni la modificarea alocatiei de hrana se face numai prin HG sau HCL).

š    Transport gratuit pentru persoanele nedeplasabile care beneficiaza de distribuirea hranei la domiciliu in limita alocatiei de hrana prevazuta de  reglementarile in vigoare, respectiv 12 lei/zi/persoana conform HG nr. 904/15.10.2014 privind stabilirea nivelului minim al alocatiei zilnice  de hrana pentru consumurile colective.

š    prepararea, distribuirea si servirea mesei pentru Centrul Social Integrat Sfanta Maria in limita alocatiei de hrana stabilite prin hotarare de guvern respectiv 16.6 lei/zi /persoana.

š    prepararea, distribuirea si servirea mesei pentru Centrul Social  pentru persoane varstnice Sfanta Elena in limita alocatiei de hrana stabilite prin hotarare de guvern, respectiv 16.6 lei/zi /persoana.

š    prepararea, distribuirea si servirea mesei pentru Centrul Social Impreuna vom Reusi in limita alocatiei de hrana stabilite prin hotarare de guvern respectiv 16.6 lei/zi /persoana.

š    prepararea, distribuirea si servirea mesei pentru Centrul de zi pentru copii cu dizabilitati in limita alocatiei de hrana stabilite prin hotarare de guvern respectiv 16.6 lei/zi /persoana.

š    prepararea, distribuirea si servirea mesei de pranz pentru Centrul Floare de Colt din cadrul DGASPC, conform protocolului de colaborare cu act aditional nr. 1/24.112014, respectiv 8.3 lei/zi /persoana.

 

Categorii de persoane care pot beneficia de serviciile Cantinei

Pot beneficia de serviciile cantinei de ajutor social urmatoarele categorii de persoane:

a)   copiii in virsta de pana la 18 ani, aflati in intretinerea acelor familii al caror venit mediu lunar pe o persoana in intretinere este sub nivelul net lunar, pentru o persoana singura, luat in calcul la stabilirea ajutorului social;

b)   tinerii care urmeaza cursuri de zi la institutiile de invatamant ce functioneaza conform legii, pana la terminarea, acestora, dar fara a depasi varsta de 25 ani, respectiv 26 ani in cazul celor care urmeaza studii superioare cu o durata mai mare de 5 ani si care se incadreaza in conditiile punctului a;

c)    persoanele care beneficiaza de ajutor social sau de alte ajutoare banesti acordate in conditiile legii si al caror venit este de pana la nivelul venitului net lunar pentru o persoana singura, luat in calcul la stabilirea ajutorului social;

d)   pensionarii;

e)    persoanele care au implinit varsta de pensionare, aflate intr-una din urmatoarele situatii: sunt izolate social, nu au sustinatori legali, sunt lipsite de venituri;

f)    invalizii si bolnavii cronici;

g)   g.orice persoana care, temporar nu realizeaza venituri, pe o perioada de maxim 90 zile.

 

ARTICOLUL 4

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

(1) Cantina de Ajutor Social funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea cantinelor nr. 208/2007, Legea  416/2001 cu modificările ulterioare, privind venitul minim garantat,  cu modificarile si aprobarile ulterioare, precum și ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr.2126/05.11.2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale, anexa 9.  

(3) Cantina de Ajutor Social este înființat prin:

a) Dispozitia directorului Directiei Muncii si Protectiei sociale jud. Dambovita si funcționează în cadrul Directiei de Asistenta Sociala Targoviste, nr. 39/31.08.1992.

b) Hotărârea Consiliului Local Municipal Targoviste privind infiintarea Directiei de Asistenta Sociala, prin reorganizarea Cantinei de Ajutor Social, nr. 85/1995.

 

ARTICOLUL 5

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

(1) Cantina de Ajutor Social se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Cantinei de Ajutor Social sunt următoarele:

a)   respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

b)   protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

c)    asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

d)   deschiderea către comunitate;

e)    asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

f)    asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

g)   ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitatea de exercitiu;

h)   promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

i)     asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

j)     preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

k)   încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

l)     asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

m) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

n)   responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaților legale cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor de întreținere;

o)   primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

p)   colaborarea centrului/unității cu serviciul public de asistență socială.

 

ARTICOLUL 6

Beneficiarii serviciilor sociale

(1)      Beneficiarii serviciilor sociale acordate de Cantina de Ajutor Social sunt:

a)   copiii în vârstă de până la 18 ani, aflați în întreținerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoană în întretinere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;

b)   tinerii care urmează cursuri de zi la instituțiile de învățământ ce functionează în condițiile legii, pâna la terminarea acestora, dar fără a depăși vârsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durata mai mare de 5 ani, care se află în situația prevazută la lit.a);

c)    persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare bănești acordate în conditiile legii și al căror venit este de până la nivelul venitului net lunar pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;

d)   pensionarii;

e)    persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre urmatoarele situatii: sunt izolate social, nu au susținători legali, sunt lipsite de venituri;

f)    invalizii și bolnavii cronici în limitele legii;

g)   orice persoană care, temporar, nu realizează venituri, pe o perioadă de cel mult 90 de zile pe an.

     Acordarea serviciilor sociale se realizează în baza unui contract, încheiat între Directia de Asistenta Sociala și beneficiar, în care se stipulează serviciile acordate, drepturile și obligațiile părților.

 

 

(2)      Persoanele îndreptatite beneficieze de serviciile Cantinei de Ajutor Social, și care realizează venituri ce se situează peste nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social. Pot beneficia de serviciile instituției cu plata unei contribuții de 30% din venitul pe persoană, fără a se depăși costul meselor servite, calculate pe aceeași perioadă.

 

(2) Condițiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:

a) acte necesare;

š    Cerere de asistare formulata de titularul de dosar;

š    Buletin de identitate sau carte de identitate (xerocopie) pentru toti membrii cu varsta peste 14 ani (se anunta orice modificare de domiciliu);

š    Certificatele de nastere ale tuturor membrilor (xerocopie);

š    Certificatul de casatorie (xerocopie);

š    Hotararea definitiva de incredintaresi stabilirea domiciliului minorilor, de plasament al minorului, de incuviintare a adoptiei, conform reglementarilor legale in vigoare si cuantumul stabilit;

š    Actul din care sa rezulte calitatea de tutore sau curator, unde este cazul;

š    Adeverinta de la unitatea de invatamant pentru copiii si tinerii (18-26 ani) care urmeaza cursuri de zi, cu mentiunea daca beneficiaza sau nu de bursa (anual);

š    Pentru invalizi si bolnavi cronici – certificat de incadrare intr-o categorie de invaliditate sau handicap, respectiv certificat medical de constatare a capacitatii de munca emis de Cabinetul de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca din cadrul Casei Judetene de Pensii (in functie de valabilitatea actului);

š    Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau medicul specialist care atesta existenta unei boli cronice;

š    Declaratie notariala ca  nu realizeaza venituri in cazul mamelor care ingrijesc copiii cu varsta pana la 7 ani;

š    Certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice eliberat de Serviciul Impozite si Taxe Locale (semestrial);

š    Adeverinta privind salariul net in cazul salariatilor (trimestrial sau la orice modificare);

š    Adeverinta eliberata de AJOFM Dambovita, cupon somaj sau postsomaj, cupon de pensie, cuponul de alocatie (trimestrial sau la orice modificare de venit);

 

(3)      Condiții de încetare a serviciilor :

Conform prevederilor Contractului de acordare a serviciilor, constituie motiv de incetare urmatoarele :

a)   Expirarea duratei pentru care a fost incheiat contractul ;

b)   Acordul partilor privind incetarea contractului ;

c)    Scopul contractului a fost atins ;

d)   Forta majora, daca este invocata ;

e)    Pentru neprezentarea timp de trei zile consecutiv, fara notificarea furnizorului, contractul se suspenda prin intocmirea unui referat si a intocmirii bonului de transfer - retur;

f)    Prin neprezentare timp de 10 zile consecutiv.

 

(4)      Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate prin Cantina de Ajutor Social au următoarele drepturi:

a)   să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

b)   să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

c)    să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

d)   să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

e)    să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

f)    să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

g)   să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

h)   să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu dizabilități.

 

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de Cantina de Ajutor Social au următoarele obligații:

a)   să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

b)   să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

c)    să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcție de tipul serviciului și de situația lor materială;

d)   să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

e)    să respecte prevederile prezentului regulament.

 

ARTICOLUL 7  

Activități și funcții

Principalele funcții ale serviciului social „Centrul Cantina de Ajutor Social” sunt următoarele:

a)   de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activități:

1.    reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

2.    furnizarea hranei;

3.    distribuirea hranei si produselor alimentare;

4.    prepararea si servirea hranei;

 

b)   de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

1.    distribuirea sau postarea pe site-ul DAS a materialelor informative privind serviciile oferite;

2.    informarea beneficiarilor privind ROF-ul Cantinei de Ajutor Social;

3.    elaborarea de rapoarte de activitate;

 

c)    de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

1.    elaborarea Cartei Drepturilor si a Codului Etic ;

2.    aplicarea si respectarea prevederilor Cartei Drepturilor si a Codului Etic ;

3.    incheierea contractului de acordare de servicii sociale cu respectarea normelor in vigoare ;

 

 

 

 

 

d)   de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

1.    elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

2.    realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate prin aplicarea chestionarelor privind gradul de satisfactie al beneficiarilor;

3.    aplicarea masurilor de prevenire si control ale infectiilor, in conformitate cu legislatia in vigoare;

 

e)    de administrare a resurselor financiare, materiale si umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

 Auditare interna cel putin o data la trei ani, in baza indicatorilor proprii de masurare a eficientei administrarii resurselor umane, financiare precum si a eficacitatii si performantei activitatii sale.

 

ARTICOLUL 8

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

(1)      Serviciul social „Centrul Cantina de Ajutor Social” funcționează cu un număr de 25 total personal, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 270/29.10.2015.

(2)      hotărâre a autorității administrației publice locale prin care s-a aprobat înființarea centrului în cadrul Directiei de Asistenta Sociala Targoviste – HCM nr. 458/27.03.1997

a)        personal de conducere: șef de centru/coordonator specialitate 2 ;

b)        personal de specialitate și auxiliar: 16;

c)         personal cu funcții administrativ-gospodăresti: 7;

 

ARTICOLUL 9

Personalul de conducere

(1) Personalul de conducere este:

a) șef de centru;

(2) Atribuțiile personalului de conducere sunt:

A) șef de centru;

a)   asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

b)   elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

c)    propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

d)   colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

e)    întocmește raportul anual de activitate;

f)    asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului/centrului;

g)   propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

h)   desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

i)     ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

j)     răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

k)   organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

l)     reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în justiție;

m) asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

n)   numește și eliberează din funcție personalul din cadrul serviciului, în condițiile legii;

o)   întocmește proiectul bugetului propriu al serviciului și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

p)   asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

q)   asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

r)    alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 

(3) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

(4) Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

(5) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face în condițiile legii.

 

ARTICOLUL 10

Personalul de specialitate :

a)   Asistent social :

š    Cunoaste si respecta prevederile legale in vigoare din domeniul asistentei si protectiei sociale;

š    Pastreaza confidentialitatea datelor  cu caracter personal ale persoanelor asistate  precum si a situatiilor, documentelor si informatiilor pe care le detine in scop profesional;

š    Raspunde de corectitudinea datelor consemnate in anchetele sociale si in instrumentele de lucru utilizate in derularea activitatilor;

š    Pentru persoanele cu venituri reduse sau fără venituri - solicitante de asistență prin Cantina de Ajutor Social in conformitate cu prevederile Legii nr. 208/1997, desfasoara urmatoarele activitati:

o  primește și verifică dosarele solicitanților de asistare prin Cantina de Ajutor Social;

o  realizeaza evaluarea socio-familiala a titularului de dosar și întocmește, în urma celor constatate, referatele de anchetă socială cu propuneri pentru comisie, de acordare, sau, dupa caz, neacordarea serviciilor de asistenta sociala prestate de Cantina de Ajutor Social;

o  transmite zilnic sefului serviciului Cantina de Ajutor Social numărul de asistați și orice altă modificare referitoare la asistarea acestora;

o  participă periodic, în timpul distribuției hranei, la discuții cu asistații cantinei, pe orice problemă personală, familială, socială, de sănătate, a acestora, încercând prin contactarea diverselor instituții, să amelioreze condiția asistatului;

o  in vederea monitorizarii, verifică și reactualizează periodic și ori de căte ori este nevoie dosarele asistaților, prin punctaje cu evidențele altor instituții abilitate si/sau implicate in actul de asistenta sociala;

o  întocmește periodic, pe baza evidențelor zilnice și a proceselor-verbale încheiate în comisia de aprobare a dosarelor, situații centralizate referitoare la contribuția datorată de asistații la forma cu plată pe care le comunică serviciului  contabilitate;

o  verifica periodic, prin chestionare, gradul de satisfactie al persoanelor asistate;

o  intocmeste fise operative si contracte de prestari servicii sociale.

 

b) Asistent medical comunitar:

a) identificarea familiilor cu risc medico-social din cadrul comunității;

b) determinarea nevoilor medico-sociale ale populației cu risc;

c) culegerea datelor despre starea de sănătate a familiilor din teritoriul unde își desfășoară activitatea;

d) stimularea de acțiuni destinate protejării sănătății;

e) identificarea, urmărirea și supravegherea medicală a gravidelor cu risc medico-social în colaborare cu medicul de familie și cu asistenta din cadrul cabinetului medical individual, pentru asigurarea în familie a condițiilor favorabile dezvoltării nou-născutului;

f) efectuarea de vizite la domiciliul lăuzelor, recomandând măsurile necesare de protecție a sănătății mamei și a nou-născutului;

g) în cazul unei probleme sociale, ia legătura cu serviciul social din primărie și din alte structuri, cu mediatorul sanitar din comunitățile de romi pentru prevenirea abandonului;

h) supraveghează în mod activ starea de sănătate a sugarului și a copilului mic;

i) promovează necesitatea de alăptare și practicile corecte de nutriție;

j) participă, în echipă, la desfășurarea diferitelor acțiuni colective, pe teritoriul comunității: vaccinări, programe de screening populațional, implementarea programelor naționale de sănătate;

k) participă la aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a eventualelor focare de infecții;

l) îndrumă persoanele care au fost contaminate pentru controlul periodic;

m) semnalează medicului de familie cazurile suspecte de boli transmisibile constatate cu ocazia activităților în teren;

n) efectuează vizite la domiciliul sugarilor cu risc medico-social tratați la domiciliu și urmărește aplicarea măsurilor terapeutice recomandate de medic;

o) urmărește și supraveghează în mod activ copiii din evidența specială (TBC, HIV/SIDA, prematuri, anemici etc.);

p) identifică persoanele neînscrise pe listele medicilor de familie și contribuie la înscrierea acestora; urmărește și supraveghează activ nou-născuții ale căror mame nu sunt pe listele medicilor de familie sau din zonele în care nu există medici de familie;

q) organizează activități de consiliere și demonstrații practice pentru diferite categorii populaționale;

r) colaborează cu ONG-uri și cu alte instituții pentru realizarea programelor ce se adresează unor grupuri-țintă (vârstnici, alcoolici, consumatori de droguri, persoane cu tulburări mintale și de comportament), în conformitate cu strategia națională;

s) urmărește identificarea persoanele de vârstă fertilă; diseminează informații specifice de planificare familială și contracepție;

t) se preocupă de identificarea cazurilor de violență domestică, a cazurilor de abuz, a persoanelor cu handicap, a bolnavilor cronici din familiile vulnerabile;

u) efectuează activități de educație pentru sănătate în vederea adoptării unui stil de viață sănătos.

ARTICOLUL 11

Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire

Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanță, achiziții etc. și poate fi:

a) administrator ;

b) economist;

c)  manipulant marfuri;

d) ingrijitor;

e) șofer;

f) muncitor necalificat/lucrator bucatarie;

g) muncitor calificat/bucatar sef;

h) muncitor calificat/bucatar;

i) bufetier.

Atributii personal administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire:

 

a) administrator:

š  Organizeaza activitatea de aprovizionare, depozitare si conservare a alimentelor si de pregatire a acestora;

š  Raspunde de indeplinirea prompta si corecta a sarcinilor de munca ;

š  Asigura si raspunde de calitatea activitatii desfasurate sub coordonarea sa ;

š  Informeaza sef serviciu despre toate disfunctionalitatile si problemele potentiale din punct de vedere tehnic survenite in activitatea cantinei ;

š  Efectueaza referatele de materiale consumabile necesare aprovizionarii cantinei ;

š  Efectueaza F.A.Z.-urile lunar pentru autoutilitarele DB 06 UYW si DB 07BDD si raspunde de corectitudinea inscrisurilor in foile parcurs transport marfa ;

š  Asigura in colaborare cu sef serviciu existenta stocului minim de alimente si materiale consumabile, precum si cererea de aprovizionare din timp cu acestea, inaintea atingerii limitei minime a stocului ;

š  Organizeaza instruirile periodice ale intregului personal din cantina privind respectarea normelor de protectia muncii, precum si a securitatii muncii ;

š  Respecta confidentialitatea tuturor aspectelor legate de locul de munca indiferent de natura acestora ;

š     Participa la cursurile de perfectionare ;

š     Raspunde de curatenia si dezinfectia tuturor spatiilor cantinei ;

š     Raspunde de achizitionarea si pastrarea alimentelor si materialelor de curatenie si dezinfectie, de starea igienica a bucatariei si a depozitelor ;

š     Raspunde de integritatea gestionara a depozitelor de alimente ;

š     Primeste pastreaza si elibereaza alimente numai pe baza de documeste legale ;

š     Receptioneaza calitativ ,cantitativ si organoleptic produsele care intra in gestiune cu participarea ambelor parti (furnizor si beneficiar) si in prezenta membrilor comisiei de receptie numiti prin decizie ;

š     Are obligatia ca in cazul aparitiei unor diferente la receptionarea marfurilor sa le consemneze in nota de intrare receptie sis a actioneze pentru remedierea acestora;

š     Rezultatele receptiei produselor se consemneaza in nota de receptie si constatare diferente, care trebuie sa cuprinda toate elementele prevazute in formular, consemnand corect si vizibil, fara stersaturi, toate datele produsului (alimentelor, marfii) receptionat ;

š     Urmareste termenul de garantie al produselor ;

š     Se asigura ca produsele sa  fie  insotite de certificate de calitate si conformitate ;

š     Verifica periodic stocurile din depozit, cantitativ si calitativ pentru depistarea eventualelor lipsuri, deprecieri, degradari ;

š     Verifica corectitudinea inscrisurilor din facturile fiscale aferente intrarilor de marfa in unitate;

š     Gestioneaza conform reglementarilor in vigoare marfurile din magazine intocmind zilnic note intrare receptie si bonuri de consum;

š     Participa zilnic impreuna cu bucatarul sef la intocmirea listei de alimente, eliberand  din stoc marfa conform metodei FIFO, pe bonuri de consum cu regim special, raspunzand de miscarea corecta a stocurilor ;

š     Are obligatia de a elibera din magazine alimentele conform cantitatilor mentionate in bonurile de consum;

š     La sfarsitul lunii puncteaza stocurile fiselor de magazie cu stocurile de alimente existente in evidenta computerizata stabilita de datele introduse conform NIR, bon consum, bon transfer, dupa care centralizeaza si valorifica consumul lunar de alimente ;

š     Are obligatia sa tina evidenta documentelor cu regim special intr-un registru intrare-iesire;

š     Opereaza zilnic fisele de magazine cu cantitatile aferente intrarilor si iesirilor din gestiune;

š     Intocmeste luna graficele de temperature pentru spatiile frigorifice si le completeaza zilnic;

š     Colaboreaza cu persoana care asigura evidenta electronica a miscarii stocurilor ;

š     Verifica intergitatea ambalajelor tutror produselor;

š     Verifica existenta, integritatea si modul de etichetare a produselor;

š     Verifica in permanenta inscriptionarea pe ambalaj a termenului de valabilitatea al produselor  la receptionarea marfurilor si informeaza seful ierarhic daca acesta nu exista sau este  aproape de expirare ;

š     Colaboreaza si comunica sefului ierarhic lista cu necesarul de marfa pentru perioada urmatoare ;

š     Raspunde de igiena permanenta a spatiilor destinate depozitarii alimentelor ;

š     Aduce la cunostinta sefului ierarhic orice neregula constatata ;

š     Efectueaza periodic confruntari intre evidentele scriptice si cele faptice ;

š     Are obligatia sa adopte un conportament civilizat, amiabil si de colaborare cu toti furnizorii, si personalul cu care intra in contact ;

š     Raspunde de buna exploatare, intretinere, functionare si existenta tuturor obiectelor de inventar si mijloacelor fixe aflate in magazii;

š     Primeste si solutioneaza si alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie ierarhica, in limita competentelor profesionale pe care le are ;

š     Prospecteaza piata, realizand un studiu cu privire la situatia preturilor practicate in cel putin doua piete ale municipiului targoviste ;

š     Executa orice sarcina primita de la seful ierarhic superior.

 

b) muncitor calificat/bucatar sef :

š    Raspunde de activitatea personalului din blocul alimentar si supravegheaza prepararea culinara corecta a alimentelor ;

š    Respecta normele de pastrare, preparare si distribuire a alimentelor;

š Raspunde de incadrarea zilnica in suma aferenta alocatiei de hrana protrivit Hotararilor Guvernului si ale Consiliului local ;

š Stabileste impreuna cu conducerea unitatii  meniul si intocmeste lista zilnica de alimente necesare pregatirii acesteia, lista care se supune  obligatoriu aprobarii Sefului de serviciu pe Cantina, respectand incadrarea in alocatia zilnica de hrana stabilita prin hotarari ale guvernului si ale Consiliului local.

š Pe baza listei zilnice de alimente primeste de la magazie alimentele inscrise in lista si verifica cantitatea si calitatea lor, raspunzand de corecta lor folosire.

š Raspunde de pregatirea la timp a meniului si de calitatea acestuia.

š Raspunde de portionarea si distribuirea hranei pe baza de semnatura in borderourile de evidenta a asistatilor.

š Restituie la magazie pe baza bonului de transfer  in aceiasi zi alimentele neridicate  de asistati

š Intocmeste si semneaza procesele de predare –primire in doua exemplare  a alimentelor si a hranei reci si calde pentru centrele D.A.S.;

š Participa la receptionarea alimentelor achizitionate si a bunurilor de orice fel;

š Verifica stocurile produselor alimentare din magazii inainte de intocmirea meniurilor si participa la eliberarea produselor alimentare din magazie ;

š Intocmeste si afiseaza meniul zinic.

š Primeste zilnic de la Seful de serviciu modificarile numarului de asistati si locul de distributie si il opereaza in listele de alimente.

š Centralizeaza saptamanal pe borderoul persoanelor asistate numarul total de portii distribuite numarul de retururi efectuate si le puncteaza cu listele de alimente ;

š Participa la distributia hranei rece si calda la catre  beneficiarii  Cantinei de Ajutor Social.

š Raspunde de portionarea si distribuirea hranei pe puncte de distributie ( Cantina de Ajutor Social, Micro XII, Centrul Sf. Maria, beneficiari domiciliu, Sf. Elena, CS  Impreuna Vom Reusi, Centrul de zi pentru copii cu dizabilitati, Centrul de zi pentru copii cu vulnerabilitati ,,Danut’’ si Centrul de Servicii  Sociale), pe baza de semnatura in borderourile de evidenta a asistatilor ;

š Raspunde de recoltarea corecta a  probelor  alimentare – etichetate cu nume bucatar, data si ora recoltarii precum si centrul pentru care este destinata mancarea-  spre pastrarea acestora in spatiul frigorific, conform normelor in vigoare, timp de 48 de ore, pentru control;

š Asigura si raspunde de aplicarea tuturor masurilor de igiena, antiepidemice si antiseptice a normelor de protectia muncii precum si circuitele functionale stabilite ;

š Are obligatia sa cunoasca si sa aplice reglementarile legislative referitoare la igiena si siguranta alimentelor ;

š Asigura si respecta regulile  si normele igienico – sanitare in blocul alimentar.

š Controleaza  procesul de curatenie in bucatarie.

š Are obligatia pastrarii echipamentului de protectia a alimentelor conform reglementarilor legislative in vigoare ;

š Controleaza operarea zilnica a  graficului de temperatura;

š Sesizeaza conducerii centrului deficientele semnalate in functionalitatea utilajelor din dotarea bucatariei;

š Controleaza si verifica starea de sanatate a personalului din blocul alimentar, in acelasi timp intocmind zilnic  caietul de triaj epidemiologic;

š Participa impreuna cu sef serviciu Cantina de Ajutor Social la intalnirile cu Comitetul Consultativ format din membri atrasi din randul benefiarilor, cu privire la imbunatatirea calitatii serviciilor sociale;

š Raspunde de buna exploatare, intretinere, functionare si existenta tuturor obiectelor de inventar si mijloacelor fixe aflate in bucatarie ;

š Verifica prin sondaj gramajul portiilor in bucatarie ;

š Primeste si solutioneaza si alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie ierarhica, in limita competentelor profesionale pe care le are;

š Executa orice sarcina primita de la seful ierarhic superior. 

š Stabileste si mentine relatii profesionale cu intreg personalul institutiei si are o atitudine politicoasa ;

š Raspunde de corectitudinea si promptitudinea cu care furnizeaza informatiile din domeniul sau de activitate ;

š    Respecta procedurile interne legate de utilizarea si pastrarea in buna functionare a echipamentului din dotarea bucatariei;      

š    Isi insuseste si respecta prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca  precum si protectia impotriva incendiilor;

š    Isi desfasoara activitatea in conformitate cu pregatirea, instruirea si recomandarile angajatorului, pe linie ierarhica, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire atat propria persoana cat si alte persoane(copii/tineri/adulti) care pot fi afectate de actiunuile sau omisiunile sale in timpul activitatii ;

š    Cunoaste modalitatile de acordare a primului ajutor.        

š    Cunoaste si respecta continutul documentelor relevante pentru munca sa: misiunea institutiei, ROF, ROI, Codul etic si procedurile de lucru specifice ;

š    Pastreaza confidentialitatea informatiilor si a documentelor de serviciu ;

š    Respecta principiile care stau la baza activitatii institutiei si regulile deontologice ;

 

c) economist:

š    Asigura masurile de pastrare, manipulare si folosire a formularelor cu regim special ;

š    Utilizeaza mijloacele informatice in realizarea activitatii;

š    Participa la organizarea sistemului informational al unitatii, urmarind folosirea cat mai eficienta a datelor si transmiterea acestora in timp util serviciului contabilitate;

š    Sesizeaza sef serviciu Cantina de Ajutor Social ori de cate ori documentele justificative primate nu corespund din punct de vedere al legalitatii si realitatii datelor inscrise;

š    Participa la inventarierea generala a patrimoniului unitatii impreuna cu alti angajati atunci cand este numit prin decizie de catre conducerea unitatii ;

š    Inregistreaza lunar consumurile carburantilor pentru autoutilitarele si autovehiculele aflate in toate centrele DAS ;

š    Verifica lunar justetea inregistrarilor din fisele de magazie ale gestionarilor de alimente cu balantele lunare ;

š  Primeste si centralizeaza documentele de intrare si iesire in consum pe fiecare gestiune in parte (NIR, bon consum, bon tansfer) ;

š  Intocmeste lunar balanta de verificare ;

š  Verifica ca receptia intocmita de gestionar sa fie corespunzatoare cu datele din factura la rubricile  in care sunt trecute produsele, cantitatea si valorile intrate in gestiune ;

š  Calculeaza bonurile si verifica ca totalurile acestora sa corespunda din punct de vedere valoric cu inscrisurile din calculator ;

š  Urmareste ca listele zilnice de alimente, bonurile de consum, bonurile de transfer si NIR-urile sa fie semnate de catre persoanele indreptatite , respectiv sef serviciu, gestionar, bucatar sef, bucatar, comisie receptie marfa ;

š  La sfarsitul lunii puncteaza stocurile fiselor de magazie cu stocurile de alimente existente in evidenta computerizata stabilita de datele introduse conform NIR, bon consum, bon transfer, dupa care centralizeaza si valorifica consumul lunar de alimente ;

š  Raspunde de buna exploatare, intretinere, functionare si existenta tuturor obiectelor de inventar si mijloacelor fixe de care se foloseste ;

š  Preia functiile si responsabilitatile sefului de centru si al casierului in cazul lipsei din unitate pe o perioada mai mare de 24 de ore ;

š  Primeste si solutioneaza si alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie ierarhica, in limita competentelor profesionale pe care le are ;

š  Executa orice sarcina primita de la seful ierarhic superior.

 

d) muncitor calificat/bucatar:

š Respecta normele de pastrare, preparare si distribuire a alimentelor ;

š Participa la prepararea hranei in timp util, executand indicatiile bucatarului sef ;

š Raspunde de pregatirea legumelor si radacinoaselor ;

š Insoteste transportul de alimente de la magazie la bucatarie ;

š  Efectueaza operatiunile pentru transarea si tocarea carnii, raspunzand de gramajul acestora indicat de bucatarul sef ;

š  Distribuie hrana rece si calda la centrele DAS si beneficiarilor Cantinei de Ajutor Social ;

š  Participa la distribuirea mesei de pranza si cina atat la Cantina de Ajutor Social cat si in Centre DAS ;

š  Raspunde de portionarea si distribuirea hranei pe puncte de distributie ( Cantina de Ajutor Social, Micro XII, Centrul Sf. Maria, beneficiari domiciliu, Sf. Elena, CS  Impreuna Vom Reusi, Centrul de zi pentru copii cu dizabilitati, Centrul de zi pentru copii cu vulnerabilitati ,,Danut’’ si Centrul de Servicii  Sociale), pe baza de semnatura in borderourile de evidenta a asistatilor ;

š  Pune probele alimentare in borcan pentru toate centrele DAS spre pastrarea acestora in spatiul frigorific, conform normelor in vigoare, timp de 48 de ore, pentru control ;

š  Asigura si raspunde de aplicarea tuturor masurilor de igiena, antiepidemice si antiseptice a normelor de protectia muncii precum si circuitele functionale stabilite ;

š  Are obligatia sa cunoasca si sa aplice reglementarile legislative referitoare la igiena si siguranta alimentelor ;

š  Asigura su respecta regulile  si normele igienico – sanitare in blocul alimentar si in punctele de distributie ;

š Dirijeaza procesul de curatenie in bucatarie ;

š Raspunde de curatenia din spatiul arondat serviciului ;

š Are obligatia pastrarii echipamentului de protectia a alimentelor conform reglementarilor legislative in vigoare ;

š       Opereaza zilnic graficul de temperatura ;

š  Sesizeaza conducerii centrului deficientele semnalate in functionalitatea utilajelor din dotarea bucatariei ;

š  Raspunde de buna exploatare, intretinere, functionare si existenta tuturor obiectelor de inventar si mijloacelor fixe aflate in bucatarie

š  Primeste si solutioneaza si alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie ierarhica, in limita competentelor profesionale pe care le are ;

š  Executa orice sarcina primita de la seful ierarhic superior. 

š  Stabileste si mentine relatii profesionale cu intreg personalul institutiei si are o atitudine politicoasa ;

š  Raspunde de corectitudinea si promptitudinea cu care furnizeaza informatiile din domeniul sau de activitate ;

šRespecta procedurile interne legate de utilizarea si pastrarea in buna functionare a echipamentului din dotarea bucatariei;      

šIsi insuseste si respecta prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca  precum si protectia impotriva incendiilor;

š    Isi desfasoara activitatea in conformitate cu pregatirea, instruirea si recomandarile angajatorului, pe linie ierarhica, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire atat propria persoana cat si alte persoane(copii/tineri/adulti) care pot fi afectate de actiunuile sau omisiunile sale in timpul activitatii ;

š    Cunoaste modalitatile de acordare a primului ajutor.        

š        Cunoaste si respecta continutul documentelor relevante pentru munca sa: misiunea institutiei, ROF, ROI, Codul etic si procedurile de lucru specifice;

š       Pastreaza confidentialitatea informatiilor si a documentelor de serviciu ;

š       Respecta principiile care stau la baza activitatii institutiei si regulile deontologice;

 

e)  manipulant marfuri:

š  Încărcarea/descărcarea mărfurilor în/din autovehiculele de livrare ;

š  Verificarea mărfurilor descarcate (organoleptic) în depozit;

š  Manipularea și așezarea produselor în spațiile special destinate, în funcție de sortimente și termenul de valabilitate, manual.

š   Pregătirea mărfurilor pentru expediere ;

š  Transportul mărfurilor pentru livrare conform documentelor  și indicațiilor gestionarului ;

š  Participă la inventarierea mărfurilor de gestiune;

š  Contribuie la asigurarea circuitului corect al alimentelor si al resturilor alimentare, precum si la pastrarea lor in conditii corespunzatoare de igiena si depozitare ;

š  Transportul alimentelor  din magazii in bucatarie ;

š   Incarcarea hranei reci si preparate calde pentru distributie catre celelalte centre ale DAS ;

š  Raspunde de obiectele de inventar pe care le are in gestiune, le preda la schimb pe baza de proces verbal si nu are voie sa instraineze alimente si obiecte de inventar aflate in gestiunea institutiei ;

š  Isi insuseste si respecta legislatia specifica activitatii proprii ;

š  Raspunde de modul de indeplinire a sarcinilor fata de sef serviciu ;

š  Primeste si solutioneaza si alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie ierarhica, in limita competentelor profesionale pe care le are ;

š  Executa orice sarcina primita de la seful ierarhic superior.

 

f)  Ingrijitor:

š  Raspunde de ordinea, curatenia si dezinfectia spatiilor Cantinei de Ajutor Social, altele decat blocul alimentar;

š  Raspunde de ordinea si cutarenia din imprejurimile Cantinei de Ajutor Social ;

š  Raspunde de folosirea, intretinerea si dezinfectia corecta a containerelor  de gunoi menajer ;

š  Efectueaza curatenia si dezinfectia curenta a pardoselii, fainatei, gresiei ;

š     Curata si dezinfecteaza recipientele si vasele in care a fost transportat gunoiul menajer ;

š     Curata si dezinfecteaza zilnic baia si wc cu materiale si ustensile folosite numai pentru aceste locuri.

š     Raspunde de pastrarea in bune conditii a materialelor folosite precum si folosirea lor in mod rational evitand risipa ;

š     Respecta circuitele functionale (salubre si insalubre) in timpul transportului diferitelor materiale ;

š     Raspunde de folosirea materialelor pentru curatenie si dezinfectie conform instructiunilor de folosire ;

š     Cunoaste solutiile dezinfectante si modul lor de folosire ;

š     Poarta echipament de protectie stabilit pe care il va schimba ori de cate ori este nevoie pentru pastrarea igienei si aspectului estetic personal ;

š     Participa la instruirile periodice efectuate de sef serviciu cantina de Ajutor Social ;

š     Spala, dezinfecteaza, calca si repara fetele de masa ale Cantinei ;

š     Spala, dezinfecteaza, calca si repara echipemantul de protectie al  alimentului pentru intreg personalul din blocul alimentar ;

š     Raspunde de efectuarea saptamanala a sapunadei in incinta cantinei ;

š     Raspunde de efectuarea curateniei generale in cantina ;

š     Raspunde de indeplinirea prompta si corecta a sarcinilor de munca ;

š     Ajuta la descarcarea produselor alimentare, nealimentare si a bunurilor de orice fel necesare aprovizionarii Cantinei de Ajutor Social ;

š     Ajuta la transportul alimentelor in bucatarie ;

š     Raspunde de obiectele de inventar si mijloacele fixe pe care le are in gestiune, le preda la schimb pe baza de proces verbal si nu are voie sa instraineze  obiecte de inventar aflate in gestiunea institutiei ;

š     Isi insuseste si respecta legislatia specifica activitatii proprii ;

š     Primeste si solutioneaza si alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie ierarhica, in limita competentelor profesionale pe care le are :             

š     Executa orice sarcina primita de la seful ierarhic superior.

 

g) șofer;

š    Efectueaza transportul marfurilor alimentare si nealimentare ;

š Efectueaza transportul hranei la domiciliul asistatilor, centrele DAS si punctele de distributie ;

š Are obligatia sa cunoasca prevederile Codului Rutier in vigoare ;

š Raspunde de intretinerea si de exploatarea autoutilitarei pe care o are in primire ;

š Completeaza zilnic si corect foaia de parcurs transport marfa a autoutilitarei si o preda persoanei responsabile cu evidenta acestora al o perioada de cel mult 5 zile ;

š Efectueaza schimbul de lubrefianti conform normelor tehnice existente in cartea autoutilitarei ;

š Ia in primire si raspunde  de inventarul autoutilitarei ;

š Anunta sef serviciu si directorul DAS in cazul unor evenimente de circulatie in urma carora se deterioreaza autoutilitara institutiei ;

š In cazul in care autoutilitara se defecteaza in timpul cursei, este obligat sa anunte seful ierarhic superior in cel mai scurt timp de la aparitia defectiunii ;

š Raspunde  de depasirile de consum la carburant si lubrefianti ;

š Ia masuri pentru protejarea autoutilitarei pe timpul sezonului rece, pentru a asigura functionalitatea normala a acestuia ;

š Curata si intretine autoutilitara in interior, in conditii igienice ;

š Respecta confidentialitatea tuturor aspectelor legate de locul de munca ;

š Nu va parasi locul de munca decat cu acordul sef serviciu ;

š Preda la serviciul Contabilitate(in timp util) orice document in legatura cu consumurile de carburanti, numarul de kilometri, orice alte situatii cerute de cei in drept in legatura cu utilizarea autoutilitarei  ;

š  Pe perioada de timp necesara indeplinirii unor atributii de serviciu care impun parasirea locului de munca va comunica unde pleaca, timpul absentei si numele persoanei care ii tine locul ;

š  Efectueaza zilnic controlul autoutilitarei si aduce cunostinta conducerii prin referate de necesitate, efectuarea reviziilor tehnice, reparatiilor curente si capitale, efectuarea verificarilor tehnice periodice, avizarea sanitar veterinara, conform procedurilor in vigoare ;

š  Sesizeaza conducerii deficientele semnalate in functionalitatea autoutilitarei din dotare ;

š  Primeste si solutioneaza si alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie ierarhica, in limita competentelor profesionale pe care le are ;

š  Executa orice sarcina primita de la seful ierarhic superior.

 

h) muncitor necalificat – lucrator bucatarie – bufetier:

š Raspunde de ordinea si curatenia din bucatarie, sala de mese si din salile aferente ;

š Efectueaza curatenia zilnica a blocului alimentar, grup sanitar si vestiar, asigurand o stare de curatenie optima in toate spatiile ;

š Pregateste echipamentul de bucatarie pentru a fi folosit ;

š Raspunde de intretinerea suprafetelor si ariilor de lucru ;

š  Asigura curatirea echipamentului de bucatarie si respectarea normativelor igienico-sanitare ;

š  Executa spalatul vaselor din bucatarie, a veselei si a tacamurilor folosind spalatoarele din blocul alimentar;

š  Contribuie la asigurarea circuitului corect al alimentelor si al resturilor alimentare, precum si la pastrarea lor in conditii corespunzatoare de igiena si depozitare ;

š  Ajuta la descarcarea alimentelor cu care se aprovizioneaza Cantina si ajuta la depozitarea acestora in magaziile blocului alimentar ;

š  Ajuta la transportul alimentelor in bucatarie ;

š  Ajuta la incarcarea hranei reci si preparate pentru distributie la celelalte centre ale DAS ;

š  Participa la intreaga activitate de pregatire a meniurilor care se desfasoara in blocul alimentar

š  Efectueaza curatatul si spalatul legumelor si a zarzavaturilor care urmeaza sa se foloseasca la pregatirea meniurilor ;

š  Participa la pregatirea si conservarea alimentelor pentru iarna ;

š  Raspunde de obiectele de inventar pe care le are in gestiune, le preda la schimb pe baza de proces verbal si nu are voie sa instraineze alimente si obiecte de inventar aflate in gestiunea institutiei ;

š  Isi insuseste si respecta legislatia specifica activitatii proprii ;

š  Raspunde de modul de indeplinire a sarcinilor fata de bucatar si in fata organelor de control sanitare ;

š  Primeste si solutioneaza si alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie ierarhica, in limita competentelor profesionale pe care le are ;

š  Executa orice sarcina primita de la seful ierarhic superior.

 

ARTICOLUL 12

Finanțarea centrului

(1) In estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, Cantina are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

(2) Finanțarea cheltuielilor Cantinei de Ajutor Social se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

a)   bugetul local al Municipiului Targoviste;

b)   alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare. 

                                                                                         VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL MUNICIPIULUI,                 

        Cosmin - Petruț Bozieru                                        jr. Chiru Cătălin Cristea