Anexa 7 la H.C.L. nr. 5/26.01.2016

 

                                                                                                                                    

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCTIONARE CENTRUL REZIDENȚIAL DE ASISTENȚĂ ȘI REINTEGRARE/REINTEGRARE SOCIALĂ PENTRU PERSOANELE FĂRĂ ADAPOST „SFÂNTA MARIA”

 

 

Centrul Rezidential de asistenta si reintegrare/reintegrare sociala pentru persoanele fara adapost „Sfanta Maria” cod serviciu social 8790CRT –I este înființat și administrat de furnizorul  de servicii sociale Directia de Asistenta Sociala, acreditat conform Certificatului de acreditare Seria  AF, Nr.  000994, Data eliberării: 20.05.2014, deține Licența de funcționare provizorie nr. ______________________, sediul  Mun Targoviste, Str.Vlad Tepes, nr.6 C.

Scopul serviciului social Centrul Rezidential de asistenta si reintegrare/reintegrare sociala pentru persoanele fara adapost „Sfanta Maria” este prevenirea si limitarea unor situatii de vulnerabilitate si dificultate sociala.

Serviciul social  Centrul Rezidential de asistenta si reintegrare/reintegrare sociala pentru persoanele fara adapost „Sfanta Maria” funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Ord.68/2004 cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 448/2006

, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Standard minim de calitate aplicabil: ordinul 2126/2014 anexa 10

Centrul Rezidential de asistenta si reintegrare/reintegrare sociala pentru persoanele fara adapost „Sfanta Maria”  este înființat prin:

Hotărârea consiliului local nr. 190/28.02.2002 și funcționează în cadrul/subordinea/coordonarea Direcției de Asistență Socială conform HCL nr.269/30.09.2003;

Serviciul social Centrul Rezidential de asistenta si reintegrare/reintegrare sociala pentru persoanele fara adapost „Sfanta Maria” se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Centrul Rezidential de asistenta si reintegrare/reintegrare sociala pentru persoanele fara adapost „Sfanta Maria”  sunt următoarele:

a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

d) deschiderea către comunitate;

e) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitate de exercițiu7;

h) facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe, după caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

j) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

l) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

m) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

n) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

o) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

p) colaborarea centrului/unității cu serviciul public de asistență socială.

 

ARTICOLUL 1 
Beneficiarii serviciilor sociale

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul Rezidential de asistenta si reintegrare/reintegrare sociala pentru persoanele fara adapost „Sfanta Maria” sunt:

a)  persoane  fara adapost;

b) persoane adulte aflate in risc de marginalizare sociala;

c) tineri proveniti din institutiile de ocrotire;

Condițiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:

Selectarea beneficiarilor se face prin Direcția de Asistență Socială la cererea beneficiarilor;

a) acte necesare: cererea de admitere in centru , copii acte personale, adeverinta medic familie.

b) Beneficiarii vor achita contributia de intretinere dupa caz, conform Hotararii de Consiliu aprobata anual;

(3) Condiții de încetare a serviciilor

Serviciile sociale se sisteaza in urmatoarele conditii: la cererea beneficiarului, in urma decesului beneficiarului, la expirarea termenului de 2 ani de la acordarea serviciilor in centru, din motive disciplinare, alte cauze fortuite.

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul Rezidential de asistenta si reintegrare/reintegrare sociala pentru persoanele fara adapost „Sfanta Maria”  au următoarele drepturi:

a)  li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

b)  participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

c)  li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

d)  li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

e)  fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

f)  li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

g)  participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

h)  li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu dizabilități.

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul Rezidential de asistenta si reintegrare/reintegrare sociala pentru persoanele fara adapost „Sfanta Maria” au următoarele obligații:

a)  furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

b)  participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

c)  contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcție de tipul serviciului și de situația lor material conform HCL nr. 238/30.09.2014;

d)  comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

e)  respecte prevederile prezentului regulament.

 

Activități și funcții

Principalele funcțiile ale serviciului social Centrul Rezidential de asistenta si reintegrare/reintegrare sociala pentru persoanele fara adapost „Sfanta Maria” sunt următoarele:

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele activități:

1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

2. găzduire pe perioada nedeterminata (pana la rezovarea situatiei de dificultate in care se gaseste);

3. îngrijire personală ;

4. sustinerea beneficiarilor pentru reinsertie socio-profesionala ;

5. implementarea masurilor prevazute in planul de interventie / planul individualizat si monitorizarea si evaluarea acordarii serviciilor ;

b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

1. gazduire in limita locurilor disponibile;

2. consiliere sociala, medicala, juridical, psihologica;

3. intreprinderea de masuri si actiuni care au dept scop dezvoltarea capacitatilor individuale,de grup sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, cresterea calitatii vietii si promovarea principiilor de coeziune, incluziune sociala;

4. elaborarea de rapoarte de activitate, ;

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

1. de identificare detaliata a nevoilor persoanei ;

2. de suport pentru beneficiar in functie de abilitati ;

3. asistenta medicala/recuperare/adaptare pentru facilitarea integrarii/reintegrarii sociale a beneficiarilor;

4. deprinderea abilitatilor pentru o viata independent;

d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități;

1.  servicii de gazduire pe perioada determinata;

2.  acordarea de servicii de consiliere;

3. acordare de servicii pentru reinsertie /reintegrare sociala in concordant cu nevoile individuale identificate;

 

ARTICOLUL 2 
Serviciul funcționează cu un număr de 26 total personal, conform prevederilor Hotărârii consiliului local  nr.231/31.08.2015, din care:

a) personal de conducere: șef de centru ,coordonator personal specialitate;

b) personal de specialitate de îngrijire și asistență; personal de specialitate și auxiliar: 15

c) personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire:9 ;

d) voluntari - 10

 

ARTICOLUL 3 
Personalul de conducere

(1) Personalul de conducere este format din:

a)  șef de centru;

b) coordonator personal de specialitate.

(2) Atribuțiile sefului de centru sunt:

a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

d) colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care sa răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

e) întocmește raportul anual de activitate;

f) asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului/centrului;

g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

h) desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

i) ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

j) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

k) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

l) reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în justiție;

m) asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

n) numește și eliberează din funcție personalul din cadrul serviciului, în condițiile legii;

o) întocmește proiectul bugetului propriu al serviciului și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

r) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 

(3) Coordonator personal de specialitate.

·      Propune politici de imbunatatire a activitatii centrului si initierii de activitati noi menite sa dezvolte serviciul social;

·      Are obligatia sa informeze seful ierarhic superior despre orice eveniment care ar putea sa perturbe activitatea normala a centrului;

·      Impreuna cu Serviciul Contabilitate stabileste costul mediu lunar de intretinere/centru si propune procentul contributiei de hrana;

·      Raspunde de respectarea prevederilor legale privind activitatea de asistenta sociala in cadrul centrului social;

·      Indruma, verifica si raspunde de buna desfasurare a activitatii sociale a centrului;

·      Stabileste sarcinile de munca permanente ale salariatilor din subordine;

·      Pastreaza confidentialitatea informatiilor primite cu privire la viata privata a asistatilor;

·      Asigura in cadrul serviciului promovarea principiilor si normelor specifice asistentei sociale

·      Analizeaza si transmite directorului DAS orice sesizarae primita cu privire la incalcari ale drepturilor beneficiarilor in cadrul serviciului pe care il conduce;

·      Raspunde de calitatea activitatilor desfasurate de personalul din cadrul serviciului si dispune, in limita competentei masuri de organizare care sa conduca la imbunatatirea acestor activitati, sau dupa caz formuleaza propuneri in acest sens;

·      Asigura coordonarea, indrumarea si controlul activitatiilor desfasurate de personalul serviciului;

·      Organizeaza activitatea personalului si asigura respectarea timpului de lucru si a Regulamentului de Organizare si Functionare, si a Codului de conduita si etica;

 

ARTICOLUL 4 
Personalul de specialitate de îngrijire și asistență.

Personal de specialitate și auxiliar

(1) Personalul de specialitate este:

a) asistent medical (325901)

·      va evalua din punct de vedere medical, conform competentei pe care o are, fiecare caz ce este admis in centru, completand fisa de evaluare medicala, respectand principiile de acordare a serviciilor de asistenta sociala destinate persoanelor varstnice;

·      va efectua zilnic triajul epidemiologic al beneficiarilor;

·      va efectua zilnic sau ori de cate ori este nevoie masurarea parametrilor fiziologici ai fiecarui beneficiar (temperatura, puls, tensiune)

·      va efectua zilnic verificarea igienizarii si curateniei spatiilor interioare din incinta Centrului, mai ales a circuitelor functionale (bucatarie, spalator, toalete) pentru a preveni transmiterea infectiilor;

·      va afisa meniul zilnic al beneficiarilor, indosariind meniurile anterioare;

·      va elabora, impreuna cu membrii echipei multidisciplinare si cu beneficiarul, Planul individualizat de interventie;

·      va efectua programe de educatie sanitara si medicala cu privire la diverse afectiuni sau pe diverse teme: igiena, consum de alcool, consum de droguri, fumat;

·      va lua legatura cu medicicul de familie al fiecarui beneficiar de servicii furnizate in cadrul centrului;

·      va efectua si va tine evidenta fiselor medicale ale fiecarui beneficiar de servicii furnizate in cadrul Centrului;

·      va efectua instructajul de utilizare al fiecarui produs folosit pentru igienizare si va supraveghea modul in care aceste produse sunt folosite de beneficiari;

·      va efectua periodic / sau ori de cate ori este necesar sedinte de consiliere medicala cu beneficiarul in vederea dobandirii deprinderilor de viata independenta sanatoasa;

·      va aduce la cunostinta membrilor echipei multidisciplinare evolutia fiecarui caz in parte din punct de vedere medical;

·      va coordona activitatea interventiei pe caz din punct de vedere medical a membrilor echipei multidisciplinare;

·      va acorda sprijin din punct de vedere sanitar beneficiarului, in vederea constientizarii si acumularii de deprinderi de viata igienica;

·      va colabora cu toti factorii importanti (autoritati, institutii, persoane) care pot sa contribuie la interventia pe caz

·      va transmite informatii profesionale despre caz asistentilor sociali, psihologului, si celorlalti salariati ai Centrului;

·      va raspunde de corectitudinea datelor consemnate in instrumentele de lucru utilizate in cadrul centrului;

·      va fi implicat activ in solutionarea fiecarui caz admis in Centru;

·      va monitoriza post servicii evolutia, din punct de vedere medical, a cazurilor in care a intervenit ca membru a echipei multidisciplinare, pentru a evalua modul in care beneficiarul de servicii a acumulat deprinderile unui stil de viata sanatos;

·      va promova si va milita pentru respectarea drepturilor omului;

·      va cunoaste si respecta prevederile legale in vigoare din domeniul asistentei medicale;

·      va respecta si aplica prevederile legale privind asistenta medicala primara, recomandarile conducerii D.A.S. si ale sefului de Centru, privind furnizarea serviciilor specifice Centrului;

·      va desfasura activitatea astfel in cat sa respecte R.O.F., R.O.I. Centrului, cat si sa prezerve dotarile materiale ale Centrului;

·      va respecta programul de munca;

·      se va supune masurilor administrative in ceea ce priveste neindeplinirea la timp si intocmai a sarcinilor prevazute in fisa postului.

·      Pastreaza confidentialitatea cu privire la informatiile obtinute in urma consilierii ;

·      Sarcinile de serviciu nu sunt limitative si se vor completa ori de cate ori este nevoie , pentru bunul mers al activitatii ;

·      Respecta normele de protectie a muncii si reglementarile in domeniul situatiilor de urgenta, participand la sesiunile de instruire in domeniu ;      

·      Indeplineste si alte sarcini date de catre sefii ierarhici, in limita competentelor.

·      asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

·      colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor; identificării de resurse etc.;

·      monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

·      sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.;

·      întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

·      face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

b) asistent social (263501):

·  Respecta valorile si principiile etice referitoare la furnizarea serviciilor de calitate, justitia sociala, demnitatea si unicitatea persoanei, autonomia persoanei, dezvoltarea relatiilor umane si dezvoltarea profesionala permanenta,in vederea cresterii calitatii interventiei sociale.

·  Asigura servicii  comunitare de consiliere, în vederea prevenirii marginalizării sociale și pentru reintegrare socială, fără plata unei contribuții, ca un drept fundamental al persoanelor vârstnice.

·  Respecta si aplica prevederile legale privind asistenta sociala, recomandarile conducerii DAS, ale sefului de centru si sefului de birou, privind furnizarea serviciilor sociale specifice centrului.

·  Consiliaza posibilii beneficiari cu privire la serviciile sociale  furnizate prin centru, asigurand egalitatea sanselor privind accesul persoanelor asistate la informatii, servicii si resurse.

·  Intocmeste dosarul de primire rezidenta in centru, pe care il supune spre aprobare comisiei constituita prin dispozitia Primarului.

·  Asigura un climat securizat si de implicare a persoanei asistate la activitatile vietii cotidiene.

·  Participa la reintegrarea sociala a persoanei asistate respectand si promovand demnitatea individului, unicitatea si valoarea fiecarei persoane.

·  Transmite asistentului medical observatii privind starea de sanatate a persoanei asistate.

·  Formuleaza si transmite asistentului medical ori de cate ori este cazul, propuneri in legatura cu posibilitatile de reducere a riscurilor sesizate in mediul ambiant al persoanei asistate pentru reducerea sau eliminarea acestora.

·  Actioneaza cu atasament, rabdare si profesionalism in interesul persoanei asistate fara sa practice, sa tolereze, sa faciliteze sau sa colaboreze la nicio forma de discriminare bazata pe rasa, etnie, sex si orientare sexuala, varsta, convingeri politice sau religioase, statut marital, deficienta fizica sau psihica, situatie materiala.

·  Participa alaturi de persoana asistata la activitati de recreere si petrecere a timpului liber.

·  Explica persoanelor asistate importanta respectarii anumitor restrictii care ar contribui la ameliorarea starii de sanatate.

·  Asigura mentinerea unei legaturi permanente cu juristul si medicul centrului, care au in evidenta persoana asistata in vederea eventualelor riscuri privind agravarea starii sociale a acesteia.

·  Consemneaza in registrul de procese verbale evenimentele petrecute in timpul serviciului si intocmeste  raport/ referat/ procese verbale, cu privire la acestea, pe care le transmite sefului direct.

·  Are obligatia sa pastreze confidentialitatea in legatura cu situatiile, documentele si informatiile pe care le detine in scop profesional, respectand prevederile codului etic.

·  Sarcinile de serviciu nu sunt limitative, se vor completa ori de cate ori este nevoie, pentru bunul mers al activitatii D.A.S.

·  Respectă normele specifice locului de muncă în domeniul securității și sănătății în muncă, respectiv a celor pentru situații de urgență;

·  Indeplineste orice alte sarcini derivate din cele de mai sus si/sau incredintate de sefii ierarhici ;

·  asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

·  colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor; identificării de resurse etc.;

·  monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

·  sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.;

·  întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

·  face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

·  legislației;

c) lucrator pentru persoane cu problem de dependenta (341203):

·      Respecta valorile si principiile etice referitoare la furnizarea serviciilor de calitate, justitia sociala, demnitatea si unicitatea persoanei, autonomia persoanei, dezvoltarea relatiilor umane si dezvoltarea profesionala permanenta,in vederea cresterii calitatii interventiei sociale.

·      Asigura servicii  comunitare de consiliere, în vederea prevenirii marginalizării sociale și pentru reintegrare socială, fără plata unei contribuții, ca un drept fundamental al persoanelor vârstnice.

·      Respecta si aplica prevederile legale privind asistenta sociala, recomandarile conducerii DAS, ale sefului de centru si sefului de birou, privind furnizarea serviciilor sociale specifice centrului.

·      Consiliaza posibilii beneficiari cu privire la serviciile sociale  furnizate prin centru, asigurand egalitatea sanselor privind accesul persoanelor asistate la informatii, servicii si resurse.

·      Asigura un climat securizat si de implicare a persoanei asistate la activitatile vietii cotidiene.

·      Participa la reintegrarea sociala a persoanei asistate respectand si promovand demnitatea individului, unicitatea si valoarea fiecarei persoane.

·      Transmite asistentului medical observatii privind starea de sanatate a persoanei asistate.

·      Formuleaza si transmite asistentului medical ori de cate ori este cazul, propuneri in legatura cu posibilitatile de reducere a riscurilor sesizate in mediul ambiant al persoanei asistate pentru reducerea sau eliminarea acestora.

·      Actioneaza cu atasament, rabdare si profesionalism in interesul persoanei asistate fara sa practice, sa tolereze, sa faciliteze sau sa colaboreze la nicio forma de discriminare bazata pe rasa, etnie, sex si orientare sexuala, varsta, convingeri politice sau religioase, statut marital, deficienta fizica sau psihica, situatie materiala.

·      Participa alaturi de persoana asistata la activitati de recreere si petrecere a timpului liber.

·      Consemneaza in registrul de procese verbale evenimentele petrecute in timpul serviciului si intocmeste  raport/ referat/ procese verbale, cu privire la acestea, pe care le transmite sefului direct.

·      Are obligatia sa pastreze confidentialitatea in legatura cu situatiile, documentele si informatiile pe care le detine in scop profesional, respectand prevederile codului etic.

·      Sarcinile de serviciu nu sunt limitative, se vor completa ori de cate ori este nevoie, pentru bunul mers al activitatii D.A.S.

·      Respectă normele specifice locului de muncă în domeniul securității și sănătății în muncă, respectiv a celor pentru situații de urgență;

·      Indeplineste orice alte sarcini derivate din cele de mai sus si/sau incredintate de sefii ierarhici ;

·      asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

·      colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor; identificării de resurse etc.;

·      monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

·      sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.;

·      întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

·      face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

d) asistent social/psiholog (263411)

·      Participa, alaturi de ceilalti membrii ai echipei pluridisciplinare, la intocmirea si implementarea planului de interventie ;

·      Asigura consilierea psihologica a beneficiarilor si realizeaza evaluarea acestora din punct de vedere psihologic;

·      Sprijina beneficiarii rezidenti in centru , in vederea refacerii/mentinerii/consolidarii relatiilor cu familia sau comunitatea;

·      Identificarea si dezvoltarea capacitatilor beneficiarului;

·      Evaluarea detaliata a beneficiarului si intocmirea raportului de evaluare impreuna cu responsabilul de caz;

·      Moderator in cadrul grupurilor de intalnire;

·      Diagnosticarea si dezvoltarea capacitatilor interrelationare ale beneficiarilor;

·      Sprijinirea din punct de vedere psihologic a familiilor, victime ale violentei domestice si consilierea agresorilor;

·      Raspunde de pastrarea confidentialitatii datelor si informatiilor pe care le detine, respectand prevederile Codului Etic;

·      Are obligatia sa cunoasca si sa aplice prevederile legale in vigoare privind activitatea de asistenta sociala;

·      Monitorizarea si evaluarea beneficiarilor din centru, conform cererii de acordare de servicii;

·      Propune si intocmeste impreuna cu asistentii sociali programul anual de  activitati educativ- recreative pentru beneficiari;

·       Asista si sprijina toate activitatile  desfasurate cu beneficiarii conform programului de activitati educativ- recreative (joc de table, carti, vizionari TV, discutii etc.) si constata ce activitati sunt benefice pentru beneficiari   ;

·      Sarcinile de serviciu nu sunt limitative, se vor completa ori de cate ori este nevoie, pentru bunul mers al activitatii;

·      Pastreaza confidentialitatea in legatura cu situatiile, documentele si informatiile pe care le detine in scop profesional, pe toata durata locului de munca;

·      respecta desfasurarea activitatii conform metodologiei de lucru, fisei postului si regulamentului de ordine interioara si procedurilor de lucru ;

·      Aplică în practică principiile asistenței sociale

·      Utilizeaza echipamentul si bunurile din dotarea Centrului in mod corespunzator, doar in scop profesional si pentru realizarea activitatilor centrului;

·      Respectă normele specifice locului de muncă în domeniul securității și sănătății în muncă, respectiv a celor pentru situații de urgență;

·      Indeplineste si alte sarcini date de catre sefii ierarhici, in limita competentelor.

·       asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

·      colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor; identificării de resurse etc.;

·      monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

·      sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.;

·      întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

·      face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

 

ARTICOLUL 5 
Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire

Personalului administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanță, achiziții etc. și poate fi:

a) administrator:

·   Rezolva cu aprobarea conducerii  toate problemele ce revin sectorului administrativ – gospodaresc din cadrul centrului, avize si autorizatii de functionare;

·   Raspunde de buna planificare si intretinere a materialelor si instalatiilor pe care le are in subordine;

·   Gestioneaza si raspunde de pastrarea bunurilor mobiliare;

·    Administreaza localul centrelor, si dispune curatenia lor si se ocupa de buna intretinere si functionarea acestora;

·   Face propuneri pentru dezvoltarea bazei materiale a creselor si planifica lucrarile de intretinere si reparare a acestora;

·   Participa la  inventarierea bunurilor si mijloacelor fixe, face propuneri de casare, se ocupa de preocurarea materialelor de curatenie si dezinfectie si raspunde de acestea;

·   Recupereaza impreuna cu asistentele sociale pagubele produse de asistati prin neplata contributiei;

·   Raspunde de pregatirea la timp si in bune conditii a hranei, de achizitionarea si pastrarea alimentelor si materialelor de curatenie si dezinfectie, de starea igienica a bucatariei si a depozitelor;

·   Stabileste comanda de marfa saptamanal in baza necesarului centralizat;

·   Intocmeste NIR-ul la receptia marfii;

·   Verifica bonurile de consum si le contrasemneaza;

·   Lucreaza sub conducerea directorului si sefului de centru caruia ii prezinta informari cu bunul mers al unitatii;

·   Sarcinile de serviciu nu sunt limitative, se vor completa ori de cate ori este nevoie, pentru bunul mers al activitatii;

·   Pastreaza confidentialitatea in legatura cu situatiile, documentele si informatiile pe care le detine in scop profesional, pe toata durata locului de munca;

·   respecta desfasurarea activitatii conform metodologiei de lucru, fisei postului si regulamentului de ordine interioara si procedurilor de lucru ;

·   Utilizeaza echipamentul si bunurile din dotare in mod corespunzator, doar in scop profesional si pentru realizarea activitatilor creselor;

·   Respectă normele specifice locului de muncă în domeniul securității și sănătății în muncă, respectiv a celor pentru situații de urgență;

·   Indeplineste si alte sarcini date de catre sefii ierarhici, in limita competentelor.

b) magaziner:

·      Respecta recomandările directorului DAS, directorului adjunct, conform prevederilor legale de asistență socială;

·      Are obligatia sa cunoasca si sa aplice prevederile legale in vigoare privind activitatea de asistenta sociala;

·      Pastreaza confidentialitatea informatiilor primite, cu privire la viata privata a asistatilor;

·      Respecta normele de Securitate si Sanatate in Munca si de Prevenire si stingere a incendiilor;

·      Respecta programul de munca;

·      Sprijina toate activitatile de asistenta sociala initiate si desfasurate in cadrul centrului;

·      Gestioneaza materialele de curatenie si intretinere ridicate din magazia centrala;

·      Tine evidenta consumurilor de materiale pe fise de magazie;

·      Sarcinile de serviciu nu sunt limitative, se vor completa ori de cate ori este nevoie, pentru bunul mers al activitatii;

·      Indeplineste si alte sarcini date de catre sefii ierarhici.

c) paznic:

·      Asigurara un climat de siguranță, ordine și disciplină in cadru Centrului;

·      Raspunde de integritatea patrimoniului;

·      Supravegheaza activ, pe timpul zilei și nopții, clădirea instituției, autovehiculelor și altor bunuri ale instituției;

·      Identifica și previne orice evenimente care ar putea pune în pericol siguranța beneficiarilor din instituție și a personalului acesteia;

·      Intervine operativ în caz de necesitate;

·      Monitorizează intrarea/ieșirea din centru și împiedică intrarea persoanelor neautorizate;

·      Autorizează accesul persoanelor străine (inclusiv părinți/rude ale copiilor/tinerilor din instituție) pe bază de identificare și asigură înscrierea datelor în caietul de procese verbale. (nume, prenume, adresa, CI);

·      În caz de incendii, dezastre, calamități naturale etc. acționează pentru evacuarea persoanelor și salvarea bunurilor;

·      Nu are voie să părăsească postul până la venirea paznicului de schimb;

·      Stabilește și menține relații profesionale cu întreg personalul instituției și are o atitudine politicoasă;

·      Răspunde de corectitudinea și promptitudinea cu care furnizează informațiile din domeniul său de activitate;

·      Își însușește și respectă prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă si protectiei impotriva incendiilor;

·      Păstrează confidențialitatea informațiilor și a documentelor de serviciu;

·      Respectă principiile care stau la baza activității instituției și regulile deontologice;

·      Intocmeste procese verbale la intrarea si iesirea din serviciu, semnaland sefului centrului evenimentele care au avut loc in timpul serviciului;

·      Raspunde in fata organelor de politie care au drept de control;

·      In cazul in care ar exista stari conflictuale ce nu pot fi gestionate de paznic, are obligatia de a instiinta organele de politie si seful centrului;

·      Instiinteaza organele competente in cazul oricaror situatii de urgenta. (politie, pompieri, salvare, Director DAS, Director adj. sef centru)

 

d)  Ingrijitor/muncitor necalificat:

·      asigura ingrijirea si curatenia interioara si exterioara  a cladirii,

·      sa respecte regulile disciplinare si de ordine stabilite de angajator,

·      sa respecte normele de protectie a muncii specifice activitatii,

·      zilnic, maturatul suprafetelor interioare si exterioare ale centrului, stergerea de praf a suprafetelor birourilor;

·      zilnic, intretinerea curateniei in cadrul spatiului verde (fata, lateral, spate) prin adunarea gunoaielor { hartiilor,sticlelor, pet-urilor etc}

·      doua ori pe saptamana, marti si vineri si ori de cate ori este necesar, spalatul (eventual dezinfectatul) suprafetei de pe jos din interiorul cladirii, cu apa si detergent ( sau dezinfectant), astfel incat imediat in urma spalarii sa nu ramana un strat gros de apa si prelingeri pe marginea scarilor;

·      o data la fiecare luna si ori de cate ori este necesar, stersul de praf si spalatul exterior al caloriferelor, balustradei,

·      o data la doua luni si in mod special de sarbatorile de Paste si Craciun,si ori de cate ori este necesar, spalatul geamurilor si rama acestora,

·       sa nu absenteze nemotivat, in mod repetat de la indeplinirea atributiunilor ce-i revin, astfel incat aspectul interior si exterior al cladirii sa aiba de suferit;

·      sa anunte in prealabil absentarea de la indeplinirea atributiunilor ce-i revin;

·       sa anunte in prealabil schimbarile justificate de program;

·       sa nu desfasoare alte activitati in scopuri personale, altele decat cele de serviciu, astfel incat sa fie afectata desfasurarea activitatii,

·      sa nu-si indeplineasca defectuos sarcinile mai sus enumerate astfel incat sa creeze pagube materiale ce-i pot fi imputate;

·      sa foloseasca cu masura si raspundere materialele igienico-sanitare, uneltele individuale de lucru, echipamentul individual de protectie, pierderea lor putandu-i fi imputata;

·       sa nu distruga sau sa nu-si insuseasca bunuri din proprietatea centrului, fapta ce va duce la aplicarea legilor in vigoare;

·      sa nu introduca si sa nu consume bauturi alcoolice in cladire

·      respecta programul de lucru si reglementarile SSM si PSI

·       sarcinile de serviciu nu sunt limitative, se vor completa ori de cate ori este nevoie, pentru bunul mers al activității; 

·      Îndeplinește și alte sarcini date de către șefii ierarhici, in limita compententelor.

 

ARTICOLUL 6 Finanțarea centrului

(1) În estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

(2) Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

a) bugetul local al Municipiului Targoviste;

b) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate;

 

 

                                                                                         VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL MUNICIPIULUI,                 

        Cosmin - Petruț Bozieru                                        jr. Chiru Cătălin Cristea