Anexa 6 la H.C.L. nr. 5/26.01.2016

                                

 

REGULAMENT de organizare și funcționare a serviciului social de zi: ,,serviciul creȘe”

 

Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al Serviciului Creșe, aprobat prin HCL nr. 138 din 30.05.2007, HCL nr. 93 din 28.05.2013, prin care a fost înființat, în vederea asigurării funcționării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor.

 

I. Identificarea serviciului social

SERVICIUL CRESE, cod serviciu social 8891 CZ –C-I, înființat și administrat de furnizorul CONSILIUL LOCAL TARGOVISTE – DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA, acreditat conform Certificatului de acreditare nr. Seria.AF, Nr. 000994 Data eliberării: 20.05.2014, deține Licența de funcționare definitivă/provizorie nr.  __________________________.

Serviciul crese are sediul in Municipiul Targoviste, strada Calea Domneasca, nr. 216.

Potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor cu modificările și completările ulterioare, cresele in sistem public se infiinteaza prin hotararea Consiliului local, in subordinea acestuia ca unitati cu sau fara personalitate juridica

 

II. Scopul serviciului social

Serviciul crese este un serviciu de asistență socială ce prestează servicii sociale gratuite.

In indeplinirea scopului lor, potrivit prevederilor art. 3 din Legea nr. 263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor cresele, realizeaza in principal, urmatoarele activitati: 
a) asigura servicii de ingrijire si supraveghere a copiilor cu varsta anteprescolara, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate;

b) asigura un program de educatie timpurie adecvat varstei, nevoilor, potentialului de dezvoltare si particularitatilor copiilor cu varsta anteprescolara, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate;

c) asigura supravegherea starii de sanatate si de igiena a copiilor si acorda primul ajutor si ingrijirile medicale necesare in caz de imbolnavire, pana la momentul preluarii copilului de sustinatorul legal sau al intemarii intr-o unitate medicala, dupa caz, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate; 

d) asigura nutritia copiilor cu respectarea normelor legale in vigoare, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate; 

e) colaboreaza cu familiile copiilor care frecventeaza cresa si realizeaza a relatie de parteneriat activ cu parintii/reprezentantii legali in respectarea interesului copilului, prin personalul specializat sau protocoale cu structuri specializate;

f) asigura consiliere si sprijin pentru parintii/reprezentantii legali ai copiilor, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate; 

g) contribuie la depistarea precoce a situatiilor de risc care pot determina separarea copilului de parintii sai si sesizeaza institutiile abilitate in acest sens, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate;

(2) Evidenta indeplinirii atributiilor prevazute la alin. (1) se realizeaza pe baza unor documente, care se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi. 

 

III. Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

Serviciul social SERVICIUL CRESE funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor (cu modificarile ulterioare), HG 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara.

 

IV. Principiile care stau la baza acordării serviciului social

Serviciul crese se adreseaza ingrijirii si educatiei timpurii a copiilor de varsta anteprescolara

1)  SERVICIUL CRESE se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul SERVICIULUI CRESE sunt următoarele:

a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului copilului;

b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare copii;

c) asigurarea protecției împotriva abuzului

d) colaboreaza cu familiile copiilor care frecventeaza cresa si realizeaza a relatie de parteneriat activ cu parintii/reprezentantii legali in respectarea interesului copilului, prin personalul specializat sau protocoale cu structuri specializate; 

e) asigura consiliere si sprijin pentru parintii/reprezentantii legali ai copiilor, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate; 
f) contribuie la depistarea precoce a situatiilor de risc care pot determina separarea copilului de parintii sai si sesizeaza institutiile abilitate in acest sens, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate 

h) promovarea unui model familial de îngrijire a copilului;

i) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a copilului;

l) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

m) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

p) colaborarea centrului/unității cu serviciul public de asistență socială.

 

V. Beneficiarii serviciilor sociale

 Cresele sunt institutii publice sau private specializate in servicii cu caracter social, medical, educational pentru cresterea, ingrijirea si educarea timpurie a copiilor cu varsta anteprescolara. Beneficiarii serviciilor acordate de crese sunt copiii cetatenilor romani cu domiciliul sau resedinta in Romania. 
 De serviciile furnizate de crese beneficiaza si copiii cetatenilor altor state sau ai apatrizilor care au domiciliul sau resedinta stabilite in Romania potrivit legii, precum si copiii cetatenilor straini aflati temporar pe teritoriul Romaniei. 

 

VI. Modalitatea de selectare a beneficiarilor

Selectarea beneficiarilor se face in urma unei cereri a parintelui/reprezentant legal si a unei anchete sociale efectuata de asistentii sociali angajati in cadrul serviciului crese.

Se stabileste un punctaj pe baza urmatoarelor criterii:

1.    domiciliul (municipiul Targoviste, fata de locatia cresei, fata de locatia locului de munca) – intre 0 si 5 puncte

2.    veniturile familiei (venitul brut/familie mai mare de 1000 lei – 0 puncte; intre 800 si 1000 lei  - 1 puncte; intre 600 si 799 lei – 2 puncte; intre 400 si 599 lei – 3 puncte; intre 200 si 399 lei – 4 puncte si sub 200 lei – 5 puncte) – intre 0 si 5 puncte.

3.    starea sociala-ancheta sociala (familie monoparentala, familie cu persoana cu dizabilitati, familie marginalizata din punct de vedere social sau  aflata in risc sociala) – intre 0 si 5 puncte

4.    vechimea cererii ( sept.-dec. an anterior repartitiei - 4 puncte; ian. – feb. an curent repartitiei – 3 puncte; martie – aprilie an curent repartitiei – 2 puncte; mai-iunie an curent repartitiei – 1 punct; iulie – 0 puncte) – intre 0 si 4 puncte

5.    frati/surori in aceeasi unitate de invatamant sau aflata in apropiere – 1 punct

 

VII. Admiterea in CRESE

1.      Serviciul crese se adreseaza ingrijirii si educatiei timpurii a copiilor de varsta anteprescolara

Inscrierea copiilor la cresa se face pe tot parcursul anului, cu exceptia perioadei de vacanta, in functie de numarul de locuri, pe grupe de copii. 

Pentru asigurarea de servicii de calitate nu se inscriu la cresa mai multi copii decat numarul aprobat prin actul de infiintare si pentru care a fost acordata acreditarea. 

 Inscrierea copiilor la cresa este realizata in temeiul unei solicitari scrise din partea parintilor/reprezentantilor legali ai copiilor, in ordinea datei de depunere a cererilor si in conformitate cu numarul de locuri aprobate, pentru sistemul public. Fac exceptie cazurile sociale care vor fi supuse spre aprobare prin hotarare a consiliului local, in limita locurilor aprobate

Documentele necesare înscrierii copiilor in cresa sunt următoarele:

·      Cerere;

·      copie de pe certificatul de naștere al copilului;

·      copie de pe actele de identitate ale părinților/reprezentanților legali și, după caz, copie a hotărârii/sentinței de plasament sau a sentinței de încredințare în vederea adopției;

·      adeverință de venituri pentru fiecare dintre părinți/reprezentanții legali cu venitul brut, pe ultimele 6 luni;

Analize medicale pentru copil:

·      fișa de imunizări, întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății cu privire la intrarea copilului în colectivitate;

·      Ex. Coprobacteriologic;

·      Ex. Coproparazitar;

·      Exudat faringian;

·      Triaj epidemiologic cu vaccinarile efectuate, eliberat de medicul de familie cu maxim 48 de ore inainte de intrarea in cresa.

 

2. Serviciul întocmește, pentru fiecare beneficiar, dosarul personal al beneficiarului.

Dosarul personal al beneficiarului conține, cel puțin, următoarele documente:

·      cererea de admitere semnată de beneficiar/reprezentant legal și aprobată de director DAS

·      -ancheta sociala

·      -fisa de deschidere caz

·      -fisa initiala

·      plan individualizat individualizat conform varstei

·      -fisa de reevaluare la 6 luni

·      copia cartii de identitate a parintilor/reprezentantilor legali;

·      certificat nastere copil

·      contractul de furnizare servicii, semnat de părți, în original;

După încetarea acordării serviciilor, în dosarul personal al beneficiarului se arhivează.

 

3. Serviciul asigură arhivarea dosarelor personale ale beneficiarilor.

Dosarul personal al beneficiarului  este arhivat la sediul centrului pe o perioadă prevăzută în nomenclatorul arhivistic al furnizorului, confirmat de Comisia de Selecționare din cadrul Serviciului Județean al Arhivelor Naționale.

La solicitarea scrisă a beneficiarului/reprezentantului său legal, o copie a dosarului personal se pune la dispoziția acestuia după încetarea raporturilor contractuale.

 

VIII. Incetarea serviciilor

 

Incetarea serviciilor se face la cererea parintelui/reprezentantului legal

Centrul se asigură că beneficiarii cunosc condițiile/situațiile în care încetează acordarea serviciilor.

Centrul informează beneficiarii asupra condițiilor/situațiilor de încetare a serviciilor.

Centrul asigură comunicarea cu serviciile publice de asistență socială de la nivelul autorităților administrației publice locale.

Motivele de incetare a serviciilor furnizate de SERVICIUL CRESE sunt urmatoarele:

·      motive medicale;

·      motive personale invocate de parinte reprezentant legal

·      schimbarea domiciliului;

·      trecerea la un nivel superior de educatie ( gradinita)

·      alte motive.

 

IX. Drepturile beneficiarilor

Persoanele beneficiare copii de servicii sociale furnizate în SERVICIUL CRESE au următoarele drepturi:

a)   să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

b)   să li se asigure continuitatea serviciilor furnizate,

c)    sa se asigure servicii de ingrijire si supraveghere a copiilor cu varsta anteprescolara, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate; 

d)   se asigura un program de educatie timpurie adecvat varstei, nevoilor, potentialului de dezvoltare si particularitatilor copiilor cu varsta anteprescolara, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate; 

e)    se asigura supravegherea starii de sanatate si de igiena a copiilor si acorda primul ajutor si ingrijirile medicale necesare in caz de imbolnavire, pana la momentul preluarii copilului de sustinatorul legal sau al intemarii intr-o unitate medicala, dupa caz, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate; 

f)    se  asigura nutritia copiilor cu respectarea normelor legale in vigoare, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate; 

g)   se  colaboreaza cu familiile copiilor care frecventeaza cresa si realizeaza a relatie de parteneriat activ cu parintii/reprezentantii legali in respectarea interesului copilului, prin personalul specializat sau protocoale cu structuri specializate;

h)   sa se asigure consiliere si sprijin pentru parintii/reprezentantii legali ai copiilor, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate;

i)     se se contribuie la depistarea precoce a situatiilor de risc care pot determina separarea copilului de parintii sai si sesizeaza institutiile abilitate in acest sens, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate 

 

X. Obligatiile beneficiarilor

Parintele Reprezentantul legal au următoarele obligații:

a)   parintele/reprezentantul legal să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

b)   să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la alocatiei de hrana;

c)    sa respecte regulamentul de ordine interioare

d)   să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

e)    să respecte prevederile prezentului regulament.

 

XI. Activități si functii ale SERVICIULUI CRESE

Principalele funcții ale SERVICIULUI CRESE, sunt următoarele:

a) Supraveghere si ingrijire copii cu formarea deprinderilor pentru viata

·  se supravegheaza copiii permanent

·  se efectueaza toaleta copiilor

·  sunt semnalate orice modificari de compartament a copiilor, modificari ale scaunului, urina, eruptii cutanate asistentului medical

·  se serveste masa copiilor ajutand pe cei care nu stiu si participa la formarea deprinderilor de a manca singuri

·  se supravegheaza copii in timpul somnului

·  inainte de servirea mesei copii se vor spala pe maini

 

b) Asigurarea unei alimentatii rationale adaptate varstei

·  se intocmesc meniuri adaptate varstei;

·  se folosesc alimente premise in functie de varsta conform normelor legale

·  se urmareste asigurarea nivelului caloric si gradientii nutritionali prin calcularea zilnica a acestora

 

c) Asigurarea igienii alimentare si a spatiilor

·      se efectuiaza curatenia si igienizarea salilor de grupa

·      se spala/calca lenjeria

·      transportul gunoiului si rezidurileor se face  in conditii corespunzatoare,

·      jucariile si materialele didactice deteriorate vor fi scoase periodic din folosinta

·      se mentine conditii igienice permanente a terenului de joaca

·      realizeaza aspirareaa umeda a prafului zilnic sau ori de cate ori este nevoie, precum si dezinfectia periodica si dupa necesitate, a mobilierului

·      mancarea va fi adusa de la bucatarie, in vase acoperite

·      dupa servirea mesei se vor efectua operatiuni de curatare a salilor de grupa, cu aerisirea obligatorie a acestora 15 – 30 minute

·      se spala si dezinfecteaza vasele, tinand cont de normele de igiena

·      se respecta regulile de depozitare igienica a alimentelor

·      se asigura starea de curatenie a blocului alimentar si a oficiului

 

d) Urmarirea starii de sanatate a copiilor in colectivitate

·      se efectuează triajul zilnic al copiilor;

·      se verifică avizele epidemiologice și cauzele absentei copiilor, colaborând cu părintii/reprezentantii legali ai copiilor;

·      se asigură asistenta medicală de urgentă și solicită serviciul de ambulantă, când este cazul;

·      se anuntă imediat părintii privind situatia de urgentă în care se găsește copilul;

·      colaborează cu medicul de familie al copiilor;

·      se administrează copiilor, cu acordul părintilor, tratamentul prescris de medicul curant și tratamentul în regim de urgentă prescris de medic;

·      se întocmește și tine evidenta fișelor medicale ale copiilor;

·      se  izolează copiii bolnavi sau suspecti de a fi bolnavi/purtători de boli infecto-contagioase și informează conducerea unitătii asupra acestor cazuri;

·      se efectuează educatia pentru sănătate a părintilor și copiilor;

·      se efectuează termometrizarea copiilor, cântărește și măsoară copiii, consemnând datele în fișa medicală.

 

e) Colaborarea cu familiile copiilor si realizarea de parteneriate active cu acestia

·      se colaboreaza cu familiile copiilor care frecventeaza cresa si realizeaza o relatie de parteneriat activ cu parintii/reprezentantii legali cu respectarea interesului copilului.

·      se asigura consiliere si sprijin pentru parintii/reprezentantii legali ai copiilor.

·      se urmareste depistarea precoce a situatiilor de risc care pot determina separarea copilului de parintii sai.

·      sunt luate masurile necesare pentru depistarea precoce a situatiilor care pot determina separarea copiilor de parintii sai.

·      se sprijina accesul copilului si a familiei sale la serviciile si prestatiile destinate mentinerii copilului in familie.

·      se semnaleaza eventualele cazuri de rele tratamente, abuzuri sau neglijarea copiilor.

·      se urmareste evolutia dezvoltarii copilului precum si modul in care parintii isi exercita drepturile si isi indeplinesc obligatiile cu privire la copil

 

f) Educatie timpurie si urmarirea dezvoltarii somato-psihice

·      sunt realizate activitati de ingrijire si de stimulare psihomotorie a copiilor in vederea cresterii gradului de dependenta

·      sunt realizate activitati care vizeaza dezvoltarea comportamentului socio-afectiv

·      se asigura formarea si perfectionarea comportamentului verbal

·      se realizeaza programe care cuprind activitati ce urmaresc cresterea receptivitatii generale la stimuli in vederea dezvoltarii capacitatilor si atitudinilor de dezvoltare

·      se inregistreaza progresele inregistrate de copil in jurnalul acestuia

·      colaboreaza activ cu parintii/reprezentantii legali a copiilor care fregventeaza cresa

·      se organizeaza si anima activitatile de timp liber: sportive, culturale, jocuri, etc

·      se respecta, in interactiunea cu copilul, valorile de baza a unei relatii de calitate privind: caldura si afectiune, limite clare si bine precizate, raspuns imediat la nevoile copilului, disponibilitatea de a raspunde la intrebarile copilului, respect, deschidere si comunicare, recunoasterea calitatii si rausitelor

·      se urmareste dezvoltarea deprinderilor de viata independenta

·      sunt elaborate nevoi educationale si urmareste rezultatele acestora in functie de varsta copilului

·      se realizeaza o cooperare cu medicul, psihologul si asistentele medicale privind stimularea adecvata a copilului, pentru o dezvoltare psihomotorie corespunzatoare

 

XII. Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

Structura personal pe fiecare cresa din cadrul SERVICIULUI CRESE este urmatoarea :

Sef serviciu - 1

Cresa nr. 2 Voinicel

·      Coordonator personal specialitate – 1

·      Educator puericultor-6

·      Asistent medical principal– 4

·      Lucrator social – 2

·      Asistent social- 1

·      Muncitor necalificat/Ingrijitoare – 10

·      Muncitor calificat/Bucatar – 2

 

Cresa nr. 8 - Prichindel

·      Coordonator personal specialitate – 1

·      Educator puericultor- 4

·      Asistent medical principal– 2

·      Asistent social – 1

·      Psiholog in specialitatea psihologia educationala - 1

·      Muncitor necalificat/Ingrijitoare – 7

·      Infirmier - 2

·      Muncitor calificat/Bucatar – 3

Cresa nr. 13 - Pinochio

·      Coordonator personal specialitate – 1

·      Educator puericultor -4

·      Asistent medical principal– 2

·      Asistent social – 2

·      Muncitor necalificat/Ingrijitoare – 7

·      Muncitor calificat/Bucatar – 2

Cresa nr. 14 - Neghinita

·      Coordonator personal specialitate – 1

·      Educator puericultor-4

·      Asistent medical principal– 2

·      Asistent social – 2

·      Muncitor necalificat/Ingrijitoare – 6

·      Muncitor calificat/Bucatar – 2

Cresa nr. 15 - Degetica

·      Coordonator personal specialitate – 1

·      Educator puericultor- 4

·      Asistent medical principal– 2

·      Asistent social – 2

·      Muncitor necalificat/Ingrijitoare – 7

·      Muncitor calificat/Bucatar – 1

·      Lucrator social - 1

Cresa nr. 16 - Buburuza

·      Coordonator personal specialitate – 1

·      Educator puericultor - 4

·      Asistent medical principal– 2

·      Asistent social – 2

·      Muncitor necalificat/Ingrijitoare – 8

·      Muncitor calificat/Bucatar – 1

Cresa  Spiridus

·      Coordonator personal specialitate – 1

·      Educator puericultor-4

·      Asistent medical principal – 2

·      Asistent social – 2

·      Muncitor necalificat/Ingrijitoare – 7

·      Muncitor calificat/Bucatar – 1

Cresa Iepurila

·      Coordonator personal specialitate – 1

·      Educator puericultor-2

·      Asistent medical principal– 2

·      Psiholog in specialitatea psihologia educationala - 1

·      Muncitor necalificat/Ingrijitoare – 4

·      Muncitor calificat/Bucatar – 1

      Raportul angajat/beneficiar asigură prestarea serviciilor în cadrul centrului și se realizează în funcție de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea standardelor minime de calitate, in raport de unu-la-patru.

 

XIII. Personalul de conducere

Atribuțiile sefului de centru sunt:

·      asigură coordonarea activitătii din cadrul unitătii în care se oferă servicii de educatie antepreșcolară și răspunde de organizarea și coordonarea activitătii personalului, de relatia cu părintii/reprezentantul legal, de activitatea metodică și de perfectionare, de păstrarea și gestionarea patrimoniului unităiii respective.  

·       reprezintă unitatea în relatia cu Directia de asistenta sociala, inspectoratul școlar, cu autoritatea administratiei publice locale, cu părintii/reprezentantii legali ai copiilor și cu alti factori interesati în educaiia copiilor antepreșcolari.

·      elaborează proiectele rapoartelor generale privind activitatea creșei;

·        desfășoară activităti pentru promovarea imaginii creșei în comunitate;

·       răspunde de calitatea serviciilor de educatie antepreșcolară,

·      asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activitătilor desfășurate de personalul creșei

·      Șeful de centru pentru îndeplinește, în conditiile legii, următoarele atributii principale:

a)   exercită atributiile ce revin creșei;

b)   propune proiectul de buget al creșei;

c)    propune autoritătilor sau persoanelor juridice care au înfiintat sau, după caz, care finantează creșa aprobarea structurii organizatorice și a numărului și categoriilor de personal;

d)   participă la selectarea personalului din cadrul creșei;

e)    elaborează proiectele rapoartelor generale privind activitatea creșei;

f)    desfășoară activităti pentru promovarea imaginii creșei în comunitate;

g)   răspunde de calitatea serviciilor de educatie antepreșcolară, precum și de asigurarea formării continue a personalului didactic și nedidactic;

h)   asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activitătilor desfășurate de personalul creșei

 

XIV. Personalul de specialitate

Atribuții ale personalului de specialitate:

Asistentul medical principal din creșe și alte unităti de educatie timpurie are, în principal, următoarele atributii:

a)   efectuează triajul zilnic al copiilor;

b)   verifică avizele epidemiologice și cauzele absentei copiilor, colaborând cu părintii/reprezentantii legali ai copiilor;

c)    asigură asistenta medicală de urgentă și solicită serviciul de ambulantă, când este cazul;

d)   anuntă imediat părintii privind situatia de urgentă în care se găsește copilul;

e)    colaborează cu medic Sef serviciu și cu medicul de familie al copiilor;

f)    administrează copiilor, cu acordul părintilor, tratamentul prescris de medicul curant și tratamentul în regim de urgentă prescris de medic;

g)   întocmește și tine evidenta fișelor medicale ale copiilor;

h)   întocmește meniurile, respectând normativele nutritionale pentru fiecare categorie de copii în parte;

i)     monitorizează modul în care se pregătește, se distribuie și se administrează alimentatia copiilor, în functie de vârsta acestora;

j)     controlează zilnic conditiile de functionare ale blocului alimentar și verifică respectarea meniurilor;

k)   controlează starea igienico-sanitară a tuturor încăperilor;

l)     tine evidenta medicamentelor aflate în creșă, prin înscrierea acestora în centralizatorul de consum;

m) izolează copiii bolnavi sau suspecti de a fi bolnavi/purtători de boli infecto-contagioase și informează conducerea unitătii asupra acestor cazuri;

n)   efectuează educatia pentru sănătate a părintilor și copiilor;

o)   efectuează termometrizarea copiilor, cântărește și măsoară copiii, consemnând datele în fișa medicală.

 

Asistent social/ lucrator social:

1.    Colaboreaza cu familiile copiilor care frecventeaza cresa si realizeaza o relatie de parteneriat activ cu parintii/reprezentantii legali cu respectarea interesului copilului.

2.    Asigura consiliere si sprijin pentru parintii/reprezentantii legali ai copiilor.

3.    Contribuie la depistarea precoce a situatiilor de risc care pot determina separarea copilului de parintii sai.

4.    Ia masurile necesare pentru depistarea precoce a situatiilor care pot determina separarea copiilor de parintii sai.

5.    Sprijina accesul copilului si a familiei sale la serviciile si prestatiile destinate mentinerii copilului in familie.

6.    Semnaleaza Sef serviciu, Director DAS eventualele cazuri de rele tratamente, abuzuri sau neglijarea copiilor.

7.    Urmareste evolutia dezvoltarii copilului precum si modul in care parintii isi exercita drepturile si isi indeplinesc obligatiile cu privire la copil

8.     Însușirea legislației legate de sarcinile de muncă specifice postului

9.     Îndeplinirea, la nivelul studiilor  și experienței în muncă, orice alte sarcini   încredințate de încredințate de conducerea unității.

10.      Are obligatia sa pastreze confidentialitatea in legatura cu situatiile, documentele si informatiile pe care le detine in scop profesional, respectand prevederile codului etic.

11.     Sarcinile de serviciu nu sunt limitative, se vor completa ori de cate ori este nevoie, pentru bunul mers al activitatii D.A.S.

 

Educator puericultor:

1.    Realizeaza activitati de ingrijire si de stimulare psihomotorie a copiilor in vederea cresterii gradului de dependenta

2.    Realizeaza activitati care vizeaza dezvoltarea comportamentului socio-afectiv

3.    Asigura formarea si perfectionarea comportamentului verbal

4.    Realizeaza programe care cuprind activitati ce urmaresc cresterea receptivitatii generale la stimuli in vederea dezvoltarii capacitatilor si atitudinilor de dezvoltare

5.    Inregistreaza progresele inregistrate de copil in jurnalul acestuia

6.    Colaboreaza activ cu parintii/reprezentantii legali a copiilor care fregventeaza cresa

7.    Organizeaza si anima activitatile de timp liber: sportive, culturale, jocuri, etc

8.    Respecta, in interactiunea cu copilul, valorile de baza a unei relatii de calitate privind: caldura si afectiune, limite clare si bine precizate, raspuns imediat la nevoile copilului, disponibilitatea de a raspunde la intrebarile copilului, respect, deschidere si comunicare, recunoasterea calitatii si rausitelor

9.    Participa impreuna cu personalul cresei privind dezvoltarea deprinderilor de viata independenta

10.      Elaboreaza nevoi educationale si urmareste rezultatele acestora in functie de varsta copilului

11.      Colaboreaza cu psihologul si asistentele medicale privind stimularea adecvata a copilului, pentru o dezvoltare psihomotorie corespunzatoare

 

Psiholog in specialitatea psihologia educationala:

1.    Urmareste stimularea adecvata a copiilor, pentru o dezvoltare psihomotorie corespunzatoare

2.    Asigura servicii de consiliere si sprijin pentru parinti/reprezentanti legali ai copiilor

3.    Completeaza periodic fise cuprinzand gradul de dezvoltare psihomotorie a copiilor

4.    Colaboreaza si sesizeaza parintii in depasirea dificultatilor de comportament ale copiilor, pentru gasirea modalitatilor de rezolvare

5.    Identifica si analizeaza dezvoltarea psihocomportamentala a copiilor in functie de varsta acestora si identifica eventuale probleme

6.    Evalueaza nevoile, limitele si potentialul copiilor, dezvoltarea cognitive, afectiv motivationala si personalitatea copilului

7.    Elaboreaza impreuna cu educatorul puiericultor activitati educationale individualizate corespunzatoare varstei si dezvoltarii psihomotorii a copiilor

8.    Urmareste evolutia in timp a motricitatii, adaptarii senzoriale, limbajului si reactiilor sociale a copilului ce fregventeaza cresa

9.    Pastreaza confidentialitatea in legatura cu situatiile, documentele si informatiile pe care le detine in scop profesional, pe toata durata locului de munca.

 

XV. Personalul administrativ, gospodarie, intretinere-reparatii, deservire

Administrator:

·   Rezolva cu aprobarea conducerii  toate problemele ce revin sectorului administrativ – gospodaresc din cadrul Serviciului Crese, avize si autorizatii de functionare;

·   Raspunde de buna planificare si intretinere a materialelor si instalatiilor pe care le are in subordine;

·   Gestioneaza si raspunde de pastrarea bunurilor mobiliare;

·    Administreaza localul creselor,si dispune curatenia lor si se ocupa de buna intretinere si functionarea acestora;

·   Raspunde de pregatirea la timp a creselor pentru inceperea anului scolar;

·   Face propuneri pentru dezvoltarea bazei materiale a creselor si planifica lucrarile de intretinere si reparare a acestora;

·   Intocmeste inventarul creselor, face propuneri de casare, se ocupa de preocurarea materialelor de curatenie si dezinfectie si raspunde de acestea;

·   Recupereaza impreuna cu asistentele coordonatoare pagubele produse de parinti prin neplata contributiei;

·   Urmareste executarea contractelor incheiate de serviciul crese si reprezinta institutia in problemele administrativ-gospodaresti in limitele stabilite de director si lege;

·   Raspunde de pregatirea la timp si in bune conditii a hranei, de achizitionarea si pastrarea alimentelor si materialelor de curatenie si dezinfectie, de starea igienica a bucatariei si a depozitelor;

·   Stabileste comanda de marfa saptamanal in baza necesarului centralizat;

·   Intocmeste NIR-ul la receptia marfii;

·   Verifica bonurile de consum si le contrasemneaza;

·   Lucreaza sub conducerea directorului si sefului de serviciu caruia ii prezinta informari cu bunul mers al unitatii;

·   Raspunde de aplicarea vizei „bun de plata” asupra tuturor documentelor privind achizitiile de produse si servicii din cadrul Serviciului Crese;

·   Sarcinile de serviciu nu sunt limitative, se vor completa ori de cate ori este nevoie, pentru bunul mers al activitatii;

·   Pastreaza confidentialitatea in legatura cu situatiile, documentele si informatiile pe care le detine in scop profesional, pe toata durata locului de munca;

·   respecta desfasurarea activitatii conform metodologiei de lucru, fisei postului si regulamentului de ordine interioara si procedurilor de lucru ;

·   Utilizeaza echipamentul si bunurile din dotare in mod corespunzator, doar in scop profesional si pentru realizarea activitatilor creselor;

·   Respectă normele specifice locului de muncă în domeniul securității și sănătății în muncă, respectiv a celor pentru situații de urgență;

·   Indeplineste si alte sarcini date de catre sefii ierarhici, in limita competentelor.

 

Magaziner:

·  Verifica corectitudinea inscrisurilor din facturile fiscale aferente intrarilor de marfa in unitate;

·  La receptionarea marfurilor, verifica marfa achizitionata din punct de vedere cantitativ si calitativ, iar in cazul in care se constata diferente se consemneaza in nota de intrare-receptie si se actioneaza pentru remedierea acestora;

·  Verifica preturile de achizitie la alimente sa fie conform contractului de furnizare, nu mai mare decat pretul din contract in concordanta cu preturile pietii;

·  Saptamanal intocmeste o situatie privind preturile din piata la produsele ce le achizitioneaza

·  Gestioneaza conform reglementarilor in vigoare, marfurile din magazie, intocmind zilnic bonurile de consum si notele de intrare receptie;

·  Raspunde de depozitarea corepunzatoare a materiilor prime prin respectarea normelor sanitare si sanitar veterinare;

·  Raspunde de miscarea corecta a stocurilor, eliberand spre consum, din stoc, marfa in ordinea intrarii in magazie;

·  Participa zilnic la intocmirea listei de alimente, eliberand din stoc marfa in functie de intrarea acesteia in magazie;

·  Opereaza zilnic in fisele de magazie;

·  Raspunde de igiena spatiilor destinate depozitarii alimentelor

·  Intocmeste zilnic graficele de temperatura pentru spatiile frigorifice si opereaza in ele;

·  Respecta reglementarile S.S.M. si  P.S.I. in vigoare;

·  Indeplineste orice alte sarcini derivate din cele de mai sus si/sau incredintate de Sef Serviciu Crese, in limita competentelor

 

Muncitor calificat/Ingrijitor copii/infirmiera

1.         supravegheaza copiii permanent

2.         efectueaza toaleta copiilor

3.         semnaleaza orice modificare de compartament a copiilor, modificari ale scaunului, urina, eruptii cutanate asistentului medical

4.         serveste masa copiilor ajutand pe cei care nu stiu si participa la formarea deprinderilor de a manca singuri

5.         supravegheaza copii in timpul somnului

6.         efectueaza curatenia si igienizarea salilor de grupa

7.         preda lenjeria curata si o preia pe cea murdara

8.         foloseste un limbaj adecvat si un ton moderat in vederea apropierii copiilor

9.         transporta gunoiul, rezidurile in conditii corespunzatoare, curate si dezinfecteaza vasele de transportat

10.     raspunde de spalarea si dezinfectarea lenjeriei

11.     spala si calca hainele de protectie pentru personal

12.     efectueaza activitati de completare a atributiilor bucatarului si alte sarcini trasate de organele in drept

13.     va supraveghea cu atentie deosebita desfasurarea activitatilor comune cu cele ale gradinitei pentru evitarea riscului de accidente

14.     efectueaza aerisirea larga a dormitoarelor si salilor de mese in perioadele in care copiii nu se afla in aceste incaperi

15.     nu permite folosirea jucariilor si materialelor didactice care ar constitui un risc pentru sanatatea copiilor prin natura materialului sau forma lui, precum si curatarea lor si dezinfectarea periodica

16.     jucariile si materialele didactice deteriorate vor fi scoase periodic din folosinta

17.     mentine conditii igienice permanente a terenului de joaca

18.     realizeaza maturarea umeda sau aspirarea mecanica a prafului zilnic sau ori de cate ori este nevoie, precum si dezinfectia periodica si dupa necesitate, a mobilierului

19.     mancarea va fi adusa de la bucatarie, in vase acoperite

20.     are obligativitatea de a efectua examinarile medicale periodice conform legislatiei in vigoare

21.     fetele de masa se vor pastra intre orele de servire a mesei in asa fel incat sa fie ferite de contactul cu praful, mustele sau gandacii

22.     inlocuirea fetelor de masa murdare se va face ori de cate ori va fi nevoie

23.     masutele pe care se serveste masa copiilor vor fi sterse in prealabil cu o solutie clorigena 1%

24.     inainte de servirea mesei copii se vor spala pe maini

25.     dupa servirea mesei se vor efectua operatiuni de curatare a salilor de grupa, cu aerisirea obligatorie a acestora 15 – 30 minute

 

Muncitor calificat/bucatar:

1.    poarta obligatoriu echipament de protectie

2.    respecta indicatiile bucatarului in ceea ce priveste retetele si prepararea alimentelor

3.    curata zarzavatul

4.    spala si dezinfecteaza vasele, tinand cont de normele de igiena

5.    respecta regulile de depozitare igienica a alimentelor

6.    raspunde de starea de curatenie a blocului alimentar si a oficiului

7.    are obligatia prezentarii pentru efectuarea analizelor medicale periodice pentru personalul din blocul alimentar conform normelor legale in vigoare

 

Manipulant marfuri:

1.         Încărcarea, descărcarea mărfurilor și manipularea acestora în depozite

2.         Pregătirea mărfurilor pentru expediere ;

3.         Ajuta magazinerul la receptia marfii si ii semnaleaza acestuia eventuale neconformitati calitative sau/si cantitative;

4.         Încărcarea/descărcarea mărfurilor în/din autovehiculele de livrare;

5.         Verificarea impreuna cu magazinerul mărfurile sosite în depozit;

6.         Manipularea și așezarea produselor în spațiile special destinate, în funcție de sortimente și termenul de valabilitate la indicatiile magazinerului;

7.         Participă la inventarierea mărfurilor de gestiune;

8.         Raspunde de integritatea marfurilor si a ambalajelor in timpul operatiunilor de manipulare ;

9.         Participa la efectuarea igienei spatiilor destinate depozitarii alimentelor

10.     Respecta reglementarile S.S.M. si  P.S.I. in vigoare;

11.     Indeplineste orice alte sarcini derivate din cele de mai sus si/sau incredintate de Sef Serviciu Crese, in limita competentelor

 

Sofer:

Ø Transportă marfa în condiții optime

Ø Se prezintă la încărcat conform programului, la datele și orele indicate

Ø Preia și transportă coletele de la/în punctele indicate de superiorul ierarhic direct

Ø Verifică integritatea mărfurilor transportate și informează superiorul ierarhic despre neregulile constatate

Ø Se asigură că marfa transportată are documente însoțitoare și că acestea sunt complete și corecte

Ø Predă documentele însoțitoare ale mărfurilor persoanelor indicate

Ø Se asigură că marfa este corect așezată și în siguranță

Ø Alege cele mai bune variante de a ajunge la destinație în cel mai scurt timp

Ø Participă fizic la încărcat/descărcat marfa (în caz de necesitate)

Ø Răspunde solicitărilor de serviciu ale altor persoane din directive numai cu acordul superiorului ierarhic

Ø Prezintă organelor de control ale poliției rutiere documentele specifice solicitate

Ø Propune superiorului ierahic măsuri de eficientizare a activității de transport

2.  Întreține și exploatează corespunzător autoutilitara firmei

Ø Verifică zilnic starea tehnică a autoutilitarei

Ø Alimentează cu combustibil și completează uleiul de motor de câte ori este necesar

Ø Respectă parametrii de funcționare ai autoutilitarei

Ø Informează în timp util conducatorul ierarhic despre datele de revizie periodică, defecțiunile apărute/nereguli sesizate în exploatarea autoutilitarei

Ø Se asigură că autoutilitara este prevăzută cu toate cele necesare în caz de vreme nefavorabilă

Ø Participă la livrări și la descărcări/încărcări de marfă la magazia directiei

Ø Răspunde la diversele solicitări de transport venite din partea sefului ierarhic

 

Legat de activitățile specifice, răspunde de:

Ø Conducerea prudentă și transportarea mărfurilor în condiții de siguranță tehnică

Ø Menținerea integrității mărfurilor pe durata transportului

Ø Preluarea și predarea documentelor însoțitoare ale mărfurilor

Ø Calitatea traseelor alese

Ø Respectarea regulilor de circulație

Ø Verificarea zilnică a stării tehnice a autoutilitarei

Ø Respectarea parametrilor de funcționare ai autoutilitarei

 

XVI. Finanțarea centrului

      În estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din bugetul local al municipiului Targoviste.

             

                                                                                        VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL MUNICIPIULUI,                  

        Cosmin - Petruț Bozieru                                        jr. Chiru Cătălin Cristea