Anexa 4 la H.C.L. nr. 5/26.01.2016              

 

REGULAMENT-CADRU
de organizare și funcționare a CentrulUI de zi pentru persoane ADULTE cu dizabilitĂȚi

 

Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al CentrulUI de zi pentru persoane ADULTE cu dizabilitati, înfiintat prin HCL nr. 31 din 31.01.2008,  în vederea asigurării funcționării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

 

I. Identificarea serviciului social

Centrul de zi pentru persoane ADULTE cu dizabilitĂȚi , cod serviciu social 8899CZ-D-I, înființat și administrat de furnizorul CONSILIUL LOCAL TARGOVISTE – DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA, acreditat conform Certificatului de acreditare nr. Seria.AF, Nr. 000994 Data eliberării: 20.05.2014, detine licenta de functionare definitiva/provizorie nr. ___________/_____________.

Centrul de zi are sediul in Municipiul Targoviste, strada Calea Bucuresti, bl O3, parter. Clădirea  aferenta centrului face parte din domeniul public al Consiliului Local Tragoviste.

Potrivit prevederilor art. 51 alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, centrele publice pentru persoane cu dizabilități se înființează și funcționează ca structuri cu sau fără personalitate juridică, în subordinea consiliilor județene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, în structura direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului, cu avizul și sub îndrumarea metodologică a Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități.

 

II. Scopul serviciului social

Centrul de zi pentru persoane ADULTE cu dizabilitati este o unitate publică de asistență socială ce prestează servicii sociale gratuite. Centrul desfășoară activități în sfera protecției persoanelor aflate în dificultate, urmărind ca finalitate, promovarea drepturilor persoanelor cu handicap si resocializarea acestor persoane (conform Legii 448 din 2006 – privind protectia si promovarea persoanelor cu handicap), prin infiintarea unor ateliere de lucru (unitati protejate pentru persoanele cu handicap mediu, accentuat si grav) in functie de handicapul pe care il au. Centrul asigură asistaților un program de reinserție socială adecvat, recreativ și de socializare, consiliere, educație sanitară, precum și pentru creșterea gradului de independență personală.

 

III. Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

Serviciul social Centrul de zi pentru persoane ADULTE cu dizabilitati funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 448/2006 – privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati (cu modificarile ulterioare).

 

 

IV. Principiile care stau la baza acordării serviciului social

Centrul de zi se adresează exclusiv categoriilor de beneficiari ale căror nevoi pot fi soluționate prin activitățile derulate/serviciile oferite;

1) Serviciul social Centrul de zi pentru persoane ADULTE cu dizabilitati se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Centrul de zi pentru persoane ADULTE cu dizabilitati sunt următoarele:

a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

d) deschiderea către comunitate;

e) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitatea de exercițiu5;

h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

i) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

k) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

l) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

m) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaților legale cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor de întreținere;

o) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

p) colaborarea centrului/unității cu serviciul public de asistență socială.

 

V. Beneficiarii serviciilor sociale

Principalii beneficiari ai Centrul de zi pentru persoane ADULTE cu dizabilitati, sunt persoane care au obtinut certificat de handicap sau urmeaza sa il obtina (toate gradele). Centrul isi propune imbunatatirea conditiilor de trai ale persoanelor cu handicap si constientizarea comunitatii locale vis-a-vis de aceasta categorie de persoane.

 

VI. Modalitatea de selectare a beneficiarilor

Nu exista o selectare propiu-zisa a beneficiarilor, in sensul strict al cuvantului, persoanele care doresc sa beneficieze de serviciile centrului trebuie sa fie persoane cu dizabilitati, sa dea dovada de interes si respect in relatia cu personalul centrului si sa nu se afle sub influenta bauturilor alcoolice sau a drogurilor.

Pentru fiecare persoana ce urmeaza sa fie asistata se intocmeste un dosar ce va cuprinde: cerere tip, copie certificat de incadrare intr-un grad de handicap, copii acte de identitate, copii acte medicale, copii acte ce atesta pregatirea profesionala, fisa de evaluare initiala, contractul de acordare de servicii sociale, fisa de deschidere a cazului, planul de interventie, fisa de monitorizare, fisa de consiliere sociala, fisa de consiliere juridica, fisa de consiliere medicala si dispozitia privind acordarea de servicii sociale.

Numarul beneficiarilor este nelimitat si difera de la luna la luna.

 

VII. Admiterea in Centrul de zi pentru persoane ADULTE cu dizabilitati

1. Centrul de zi se adresează exclusiv categoriilor de beneficiari ale căror nevoi pot fi soluționate prin activitățile derulate/serviciile oferite.

Procedura de admitere precizează, cel puțin: actele necesare, criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor, cine ia decizia de admitere/respingere, modul în care se consemnează decizia, modalitatea de încheiere a contractului de furnizare servicii și modelul acestuia, modalitatea de stabilire a contribuției beneficiarului dacă este cazul. Contractul de furnizare servicii se încheie între centru și beneficiar sau, după caz, reprezentantul legal al acestuia.

Formatul contractului de furnizare servicii este stabilit de conducerea centrelor/furnizorii acestora, în baza modelului aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice.     

Contractul  de furnizare servicii este redactat în două sau mai multe exemplare originale, în funcție de numărul semnatarilor contractului. Un exemplar original al contractului de furnizare servicii se păstrează în dosarul personal al   beneficiarului.

 

2. Centrul întocmește, pentru fiecare beneficiar, dosarul personal al beneficiarului.

Dosarul personal al beneficiarului conține, cel puțin, următoarele documente:

·           cererea de admitere semnată de beneficiar/reprezentant legal și aprobată de conducătorul centrului;

·           copia cartii de identitate a beneficiarului si, dupa caz, a reprezentantului legal;

·           contractul de furnizare servicii, semnat de părți, în original;

·           copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap.

După încetarea acordării serviciilor, în dosarul personal al beneficiarului se arhivează  dosarul de servicii al beneficiarului care cuprinde fișa de evaluare/reevaluare și documentele aferente, planul individual de intervenție, fișa de monitorizare servicii si fisele de consiliere ale personalului de specialitate.

 

3. Centrul asigură arhivarea dosarelor personale ale beneficiarilor.

Dosarul personal al beneficiarului  este arhivat la sediul centrului pe o perioadă prevăzută în nomenclatorul arhivistic al furnizorului, confirmat de Comisia de Selecționare din cadrul Serviciului Județean al Arhivelor Naționale.

La solicitarea scrisă a beneficiarului/reprezentantului său legal, o copie a dosarului personal se pune la dispoziția acestuia după încetarea raporturilor contractuale.

Centrul ține evidența dosarelor personale ale beneficiarilor arhivate, pe suport de hârtie sau electronic.

 

VIII. Incetarea serviciilor

Centrul elaborează și utilizează o procedură proprie privind încetarea acordării serviciilor către beneficiar.

Procedura stabilește situațiile în care încetează acordarea serviciilor către beneficiar și modalitățile de realizare (la cererea sau prin decizia unilaterală a beneficiarului, prin decizia conducerii centrului, prin acordul ambelor părți, etc.).

Centrul se asigură că beneficiarii cunosc condițiile/situațiile în care încetează acordarea serviciilor.

Centrul informează beneficiarii asupra condițiilor/situațiilor de încetare a serviciilor.

Centrul asigură comunicarea cu serviciile publice de asistență socială de la nivelul autorităților administrației publice locale.

Centrul transmite semestrial către serviciul public de asistență socială  care a trimis persoana pentru a beneficia de serviciile centrului, lista beneficiarilor pentru care au încetat serviciile, cu nume, prenume, adresa de domiciliu/reședință a acestora și motivele încetării serviciilor pe scurt.

Centrul arhivează într-un dosar special listele semestriale transmise către serviciile publice de asistență socială.  

Motivele de incetare a serviciilor furnizate de Centrul de zi pentru persoane ADULTE cu dizabilitati sunt urmatoarele:

·           inrautatirea starii de sanatate a beneficiarului;

·           schimbarea domiciliului;

·           comportament neconform ROI;

·           decesul;

·           la expirarea contractului de furnizare de servicii sociale;

·           la cererea beneficiarului;

·           alte motive.

 

IX. Drepturile beneficiarilor

Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de zi pentru persoane ADULTE cu dizabilitati au următoarele drepturi:

a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

e) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

h) să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu dizabilități.

 

X. Obligatiile beneficiarilor

Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de zi pentru persoane ADULTE cu dizabilitati au următoarele obligații:

a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

b) să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

c) să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcție de tipul serviciului și de situația lor materială;

d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

e) să respecte prevederile prezentului regulament.

 

XI. Activități si functii ale CentrulUI de zi pentru persoane ADULTE cu dizabilitati

Principalele funcții ale serviciului social Centrul de zi pentru persoane ADULTE cu dizabilitati, sunt următoarele:

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activități:

·  Activitati de informare si consiliere sociala, privind cunoasterea drepturilor persoanelor cu dizabilitati, resocializarea, si evitarea institutionalizarii acestora.

·  Consilere psihologica,

·  Consiliere juridica (asistenta pentru: eliberarea actelor de identitate, in cazul unor probleme cu justitia,  intocmirea dosarelor pentru obtinerea certificatului de incadrare in grad de handicap si intocmirea dosarelor pentru CASS),

·  Activitati recreative de petrecere a timpului liber atat in incinta Centrului (concursuri de table sah, desen, realizarea de felicitari pentru diverse ocazii, vizionari filme pe diverse tematici etc.) cat si in afara acestuia (vizite la muzee, drumetii, concursuri de pescuit, vizionarea unor spectacole de teatru, etc.)

·  Mediere pe piata muncii,

·  Initierea primara in folosirea unui calculator,

·  Consiliere si orientare profesionala (indrumarea catre Bursa Locurilor de Munca)

·  Consiliere privind educatia pentru sanatate (sustinerea lunara a unor discutii cu beneficiarii Centrului privind igiena corporala si educarea sanitara privind specificul bolii fiecarui beneficiar),

b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

·  distribuire materiale informative;

·  afisare pe site-ul Directiei de Asistenta Sociala Targoviste;

·  elaborarea de rapoarte de activitate.

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităț:

·  sesiuni de instruire cu personalul angajat.

d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

·  elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

·  realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

·  realizarea de monitorizari periodice.

e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

·  auditare interna odata la 3 ani;

·  elaborare raport de activitate;

·  participarea la evenimente si programe comune cu alte servicii sociale din comunitate;

·  desfasurarea de programe de pregatire profesionala.

 

Verificarea gradului de satisfactie a beneficiarilor se realizeaza cu ajutorul chestionarului, odata la 6 luni.

 

XII. Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

Serviciul social Centrul de zi pentru persoane ADULTE cu dizabilitati funcționează cu un număr de 10 salariati din care:

a) personal de conducere: șef de centru – 1;

b) personal de specialitate: 8

c) personal cu funcții întreținere (ingrijitor): 1

d) voluntari:  2 .

Personal de specialitate reprezintă 80% din totalul personalului.

      Raportul angajat/beneficiar asigură prestarea serviciilor în cadrul centrului și se realizează în funcție de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea standardelor minime de calitate, in raport de unu-la-patru.

 

XIII. Personalul de conducere

Atribuțiile sefului de centru sunt:

a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

d) colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

e) întocmește raportul anual de activitate;

f) asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului/centrului;

g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

h) desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

i) ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

j) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

k) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

 l) reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în justiție;

m) asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

n) numește și eliberează din funcție personalul din cadrul serviciului, în condițiile legii;

o) întocmește proiectul bugetului propriu al serviciului și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

r) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 

XIV. Personalul de specialitate

Atribuții ale personalului de specialitate:

1.    Asistent social - psiholog:

·  Respecta recomandările directorului DAS, directorului adjunct, conform prevederilor legale de asistență socială;

·  identifica grupul tinta si beneficiarii serviciului,  realizeaza evaluarea nevoilor acestora;

·  deruleaza activitati de informare si promovare a serviciilor oferite si stabileste relatii de colaborare cu comunitatea in conformitate cu standardele minime obligatorii;

·  participa, alaturi de ceilalti membrii ai echipei pluridisciplinare, la intocmirea si implementarea programului de interventie ;

·  asigura consilierea psihologica a beneficiarilor si realizeaza evaluarea acestora din punct de vedere psihologic;

·  sprijina beneficiarul si familia in vederea refacerii/mentinerii/consolidarii relatiilor cu familia sau comunitatea;

·  identificarea si dezvoltarea capacitatilor beneficiarului;

·  evaluarea detaliata a clientului si intocmirea raportului de evaluare;

·  moderator in cadrul grupurilor de intalnire;

·  diagnosticarea si dezvoltarea capacitatilor inter-relationale ale beneficiarilor;

·  sprijinirea familiilor din punct de vedere psihologic;

·  raspunde de pastrarea confidentialitatii datelor si informatiilor pe care le detine, respectand prevederile Codului Etic;

·  Are obligatia sa cunoasca si sa aplice prevederile legale in vigoare privind activitatea de asistenta sociala;

·  Respecta normele de Securitate si Sanatate in Munca si de Prevenire si stingere a incendiilor;

·  Respecta programul de munca;

·  Participa la intalnirile cu personalul centrului prin intermediul carora se vor identifica nevoile si problemele individuale ale persoanelor cu handicap urmate de informarea beneficiarilor asupra posibilitatilor legislative si locale de rezolvare a acestora;

·  Popularizeaza si participa la intalnirile pentru socializare si recreere (joc de table, carti, vizionari TV, discutii.) ;

·  Sprijina toate activitatile de asistenta sociala initiate si desfasurate in cadrul centrului;

·  Participa la programele de socializare cu persoanele cu dizabilitati din Municipiul Targoviste;

·  Sarcinile de serviciu nu sunt limitative, se vor completa ori de cate ori este nevoie, pentru bunul mers al activitatii;

·  Indeplineste si alte sarcini date de catre sefii ierarhici.

 

2.    Asistent social – jurist:

·  Respecta recomandările directorului DAS, directorului adjunct, conform prevederilor legale de asistență socială;

·  Are obligatia sa cunoasca si sa aplice prevederile legale in vigoare privind activitatea de asistenta sociala;

·  Colaborează cu toate instituțiile abilitate în sprijinul intereselor superioare ale persoanelor cu dizabilitati;

·  Luarea in evidenta a persoanelor cu dizabilitati, care solicita serviciile Centrului;

·  Consiliere de specialitate privind drepturile persoanelor cu dizabilitati, conform legii;

·  Evaluarea cazurilor aparute si intocmirea fisei de consiliere juridica;

·  Monitorizeaza si reevalueaza situatia persoanelor cu dizabilitati;

·  Participa la intocmirea planului de interventie individualizat si indeplinirea obiectivelor propuse in acest plan;

·  Dezvoltarea aptitudinilor sociale si profesionale ale beneficiarilor pentru o integrare cat mai buna in cadrul societatii si in vederea obtinerii unui loc de munca;

·  Informarea si indrumarea beneficiarilor catre autoritatile publice ale statului, pentru rezolvarea anumitor probleme.

·  Dezvoltarea unui program creativo- educativ  in cadrul Centrului;

·  Intreprinde toate actiunile necesare pentru remedierea situatiei de dificultate identificate;

·  Acorda sprijin si acompaniament social privind adaptarea la o viata activa sau insertia sociala si profesionala;

·  Identifica nevoi individuale sau de grup;

·  Asigura accesul la serviciile sociale ale centrului in conditii legale eliminand orice forma de discriminare;

·  Asigura servicii flexibile adaptate nevoilor sociale si economice;

·  Asigura drepturile si siguranta beneficiarilor;

·  Pastreaza confidentialitatea cu privire la informatiile obtinute in urma consilierii;

·  Respecta normele de Securitate si Sanatate in Munca si de Prevenire si stingere a incendiilor;

·  Respecta programul de munca;

·  Participa la intalnirile cu personalul centrului prin intermediul carora se vor identifica nevoile si problemele individuale ale persoanelor cu handicap urmate de informarea beneficiarilor asupra posibilitatilor legislative si locale de rezolvare a acestora;

·  Popularizeaza si participa la intalnirile pentru socializare si recreere (joc de table, carti, vizionari TV, discutii.) ;

·  Sprijina toate activitatile de asistenta sociala initiate si desfasurate in cadrul centrului;

·  Sarcinile de serviciu nu sunt limitative, se vor completa ori de cate ori este nevoie, pentru bunul mers al activitatii;

·  Indeplineste si alte sarcini date de catre sefii ierarhici.

 

3.    Asistent social – economist:

·      Respecta recomandările directorului DAS, directorului adjunct, conform prevederilor legale de asistență socială;

·      Are obligatia sa cunoasca si sa aplice prevederile legale in vigoare privind activitatea de asistenta sociala;

·      Colaborează cu toate instituțiile abilitate în sprijinul intereselor superioare ale persoanelor cu dizabilitati;

·      Luarea in evidenta a persoanelor cu dizabilitati, care solicita serviciile Centrului;

·      Consiliere de specialitate in asistenta sociala;

·      Evaluarea cazurilor aparute si intocmirea fisei de evaluare;

·      Monitorizeaza si reevalueaza situatia persoanelor cu dizabilitati;

·      Participa la intocmirea planului de interventie individualizat si indeplinirea obiectivelor propuse in acest plan;

·      Dezvoltarea aptitudinilor sociale si profesionale ale beneficiarilor pentru o integrare cat mai buna in cadrul societatii si in vederea obtinerii unui loc de munca;

·      Dezvoltarea unui program creativo- educativ  in cadrul Centrului;

·      Intreprinde toate actiunile necesare pentru remedierea situatiei de dificultate identificate;

·      Acorda sprijin si acompaniament social privind adaptarea la o viata activa sau insertia sociala si profesionala;

·      Identifica nevoi individuale sau de grup;

·      Informeaza potentialii beneficiari asupra drepturilor pe care le au conform legii;

·      Asigura accesul la serviciile sociale ale centrului in conditii legale eliminand orice forma de discriminare;

·      Asigura servicii flexibile adaptate nevoilor sociale si economice;

·      Asigura drepturile si siguranta beneficiarilor;

·      Pastreaza confidentialitatea cu privire la informatiile obtinute in urma consilierii;

·      Respecta normele de Securitate si Sanatate in Munca si de Prevenire si stingere a incendiilor;

·      Respecta programul de munca;

·      Participa la intalnirile cu personalul centrului prin intermediul carora se vor identifica nevoile si problemele individuale ale persoanelor cu handicap urmate de informarea beneficiarilor asupra posibilitatilor legislative si locale de rezolvare a acestora;

·      Popularizeaza si participa la intalnirile pentru socializare si recreere (joc de table, carti, vizionari TV, discutii.) ;

·      Sprijina toate activitatile de asistenta sociala initiate si desfasurate in cadrul centrului;

·      Sarcinile de serviciu nu sunt limitative, se vor completa ori de cate ori este nevoie, pentru bunul mers al activitatii;

·      Indeplineste si alte sarcini date de catre sefii ierarhici.

·      Face parte din comisia de receptie a alimentelor intrate in magazia serviciului Crese, din cadrul Directiei de Asistenta Sociala.

 

4.    Lucrator social pentru persoane cu probleme de dependenta:

·      Respecta recomandările directorului DAS, directorului adjunct, conform prevederilor legale de asistență socială;

·      Are obligatia sa cunoasca si sa aplice prevederile legale in vigoare privind activitatea de asistenta sociala;

·      Colaborează cu toate instituțiile abilitate în sprijinul intereselor superioare ale persoanelor cu dizabilitati;

·      Luarea in evidenta a persoanelor cu dizabilitati, care solicita serviciile Centrului;

·      Consiliere de specialitate in asistenta sociala;

·      Evaluarea cazurilor aparute si intocmirea fisei de evaluare;

·      Monitorizeaza si reevalueaza situatia persoanelor cu dizabilitati;

·      Participa la intocmirea planului de interventie individualizat si indeplinirea obiectivelor propuse in acest plan;

·      Dezvoltarea aptitudinilor sociale si profesionale ale beneficiarilor pentru o integrare cat mai buna in cadrul societatii si in vederea obtinerii unui loc de munca;

·      Dezvoltarea unui program creativo- educativ  in cadrul Centrului;

·      Intreprinde toate actiunile necesare pentru remedierea situatiei de dificultate identificate;

·      Acorda sprijin si acompaniament social privind adaptarea la o viata activa sau insertia sociala si profesionala;

·      Identifica nevoi individuale sau de grup;

·      Informeaza potentialii beneficiari asupra drepturilor pe care le au conform legii;

·      Asigura accesul la serviciile sociale ale centrului in conditii legale eliminand orice forma de discriminare;

·      Asigura servicii flexibile adaptate nevoilor sociale si economice;

·      Asigura drepturile si siguranta beneficiarilor;

·      Pastreaza confidentialitatea cu privire la informatiile obtinute in urma consilierii;

·      Respecta normele de Securitate si Sanatate in Munca si de Prevenire si stingere a incendiilor;

·      Respecta programul de munca;

·      Participa la intalnirile cu personalul centrului prin intermediul carora se vor identifica nevoile si problemele individuale ale persoanelor cu handicap urmate de informarea beneficiarilor asupra posibilitatilor legislative si locale de rezolvare a acestora;

·      Popularizeaza si participa la intalnirile pentru socializare si recreere (joc de table, carti, vizionari TV, discutii.) ;

·      Sprijina toate activitatile de asistenta sociala initiate si desfasurate in cadrul centrului;

·      Consilierea beneficiarilor si initierea acestora in utilizarea calculatorului;

·      Elaborareaza, impreuna cu personalul Centrului, materialele care urmeaza a fi redactate la tipografia din dotare;

·      Administreaza baza de date existenta in Centru si asigura securitatea, integritatea si actualizarea continutului acesteia;

·      Coordoneaza activitatea de redactare si tiparire a materialelor ce vor fi tiparite.

·      Verifica permanent starea de functionare a aparaturii din dotare si asigura utilizarea in bune conditii a acesteia;

·      Imbunatatirea mediului de invatare pentru tinerii adulti cu nivel scazut de alfabetizare;

·      Sarcinile de serviciu nu sunt limitative, se vor completa ori de cate ori este nevoie, pentru bunul mers al activitatii;

·      Indeplineste si alte sarcini date de catre sefii ierarhici.

 

XV. Ingrijitor:

Atributii specifice postului (sarcini de seviciu)

·      asigură îngrijirea și curățenia interioară și exterioară a clădirii;

·      respectă  regulile disciplinare și de ordine stabilite de angajator;

·      respectă normele de protecție a muncii specifice activității;

·      zilnic, mătură suprafețele interioare și exterioare ale centrului, sterge praful de pe suprafetele birourilor, matură-aspiră mochetele din încăperi;

·      zilnic, întreține curațenia în jurul clădirii ( față, lateral, spate) prin adunarea gunoaielor (hârtiilor, pet-urilor, etc.);

·      de doua ori pe săptămăna, marți și vineri și ori de câte ori este necesar, spală (eventual dezinfectează) suprafața de pe jos din interiorul clădirii cu apa și detergent (sau dezinfectant), astfel încât imediat în urma spălării să nu ramână un strat gros de apă și prelingeri pe marginea scărilor;

·      o dată la fiecare lună și ori de câte ori este necesar, șterge praful și spală exteriorul caloriferelor, balustradei;

·      o dată la două luni și în mod special în preajma sărbătorilor de Paște și Crăciun, și ori de cate ori este necesar, spală geamurile și rama acestora;

·      efectuează aerisirea spațiilor

·      anunță în prealabil absentarea de la îndeplinirea atributiilor ce-i revin;

·      nu desfășoară alte activiăți în scopuri personale, altele decât cele de serviciu, astfel încât să fie afectată desfășurarea activității în centru;

·      nu-si  îndeplineste defectuos sarcinile mai sus enumerate astfel încât să creeze pagube materiale ce-i pot fi imputate;

·      folosește cu măsură și răspundere materialele igienico-sanitare, uneltele individuale de lucru, pierderea lor putandu-i fi imputată;

·      nu distruge sau nu-și însusește bunuri din proprietatea centrului, fapta ce va duce la aplicarea legilor in vigoare;

·      respectă programul de lucru;

·      respectă normele de protecție a muncii precum și a celor de prevenire a incendiilor sau a oricăror situații care ar pune în pericol clădirile, instalațiile, integritatea corporala sau sănătatea unor persoane sau a beneficiarilor;

·      răspunde de toate obiectele de inventar din cadrul centrului penru perioada în care realizează curațenia;

·      respectă desfăsurarea activității conform metodologiei de lucru, fișei postului, și regulamentului de ordine interioară și procedurilor de lucru;

·      utilizează echipamentul și bunurile din dotarea centrului în mod corespunzător, doar în scop profesional și pentru realizarea activităților centrului;

·      depozitează substante sau obiecte periculoase în locuri sigure unde nu au acces beneficiarii;

·      respectă normele specifice locului de muncă în domeniul securității și sănătății în muncă, respectiv a celor pentru situații de urgență;

·      îndeplinește și alte sarcini derivate din cele de mai sus și/sau încredințate de către sefii ierarhici, în limita competențelor.

 

XVI. Finanțarea centrului

      În estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din bugetul local al municipiului Targoviste.

 

 

 

 

                                                                                        VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL MUNICIPIULUI,                 

        Cosmin - Petruț Bozieru                                        jr. Chiru Cătălin Cristea