Anexa 12 la H.C.L. nr. 5/26.01.2016

 

 

REGULAMENTUL - CADRU DE ORGANIZARE ȘI FUNCTIONARE  A SERVICIULUI SOCIAL CU CAZARE: CENTRUL REZIDENȚIAL DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENȚĂ PENTRU VICTIMELE VIOLENȚEI DOMESTICE

“ÎMPREUNĂ VOM REUȘI”                                                       

 

Regulamentul de organizare si functionare este un document propriu al Centrului rezidential de primire in regim de urgenta pentru victimele violentei domestice “Impreuna vom reusi”, infiintat prin Hotararea Consiliului Local nr. 194/26.05.2009,  in vederea acordarii de servicii in regim rezidential persoanelor victime ale violentei in familie si asigurarii functionarii acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile si a asigurarii accesului persoanelor beneficiare la informatii privind conditiile de admitere, serviciile oferite.      

Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atat pentru persoanele beneficiare, cat si pentru angajatii centrului si dupa caz, membrii familiei beneficiarilor, reprezentantii legali/conventionali, vizitatori.

 

Identificarea serviciului social

Centrul pentru persoane victime ale violentei in familie cod serviciul social 8790 CR –VD-I, este infiintat si administrat de  Directia de Asistenta Sociala Targoviste acreditata conform certificatului de acreditare nr. Seria  AF, Nr.  000994, data eliberării: 20.05.2014, detine licenta de functionare definitiva/provizorie nr. ___________/_____________, sediul str. Vlad Tepes, nr. 6C.

                             

Scopul serviciului social

Scopul serviciului social al Centrului rezidential de primire in regim de urgenta pentru victimele violentei domestice “Impreuna vom reusi”,  este furnizarea de servicii sociale persoanelor victime ale violentei in familie in conformitate cu Legea 217/2003 privind asistenta sociala a persoanelor vvictime ale violentei in familie, republicata in 2010 si Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Cadru legal de infiintare, organizare si functionare

Centrul rezidential de primire in regim de urgenta pentru victimele violentei domestice “Impreuna vom reusi”, functioneaza cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare si functionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr.292/2011 cu modificarile ulterioare, si Legea nr.217/2003 cu modificarile ulterioare, precum si a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

Standardul minim de calitate aplicabil in baza caruia a fost eliberata licenta de functionare a serviciului: Ordinul nr. 1343 din 29.06.2015 privind aprobarea Instrucțiunilor de completare a fișelor de autoevaluare pentru serviciile sociale din domeniul protecției victimelor violenței în familie. Anexa nr. 1.

 

Principiile care stau la baza acordarii serviciului social

Centrul rezidential de primire in regim de urgenta pentru victimele violentei domestice “Impreuna vom reusi”, se organizeaza si functioneaza cu respectarea principiilor generale care guverneaza sistemul national de asistenta sociala, precum si a principiilor care stau la baza acordarii serviciilor sociale prevazute in legislatia specifica, in conventiile internationale ratificate prin lege si in celelalte acte internationale in materie la care Romania este parte, precum si in standardele minime de calitate aplicabile.

Principiile specifice care stau la baza prestarii serviciilor sociale in cadrul Centrului rezidential de primire in regim de urgenta pentru victimele violentei domestice “Impreuna vom reusi” sunt urmatoarele:

·      respectarea si promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

·      protejarea si promovarea dreptrurilor persoanelor beneficiare in ceea ce  priveste egalitatea de sanse si tratament, participarea egala, autodeterminarea, autonomia si demnitatea personala si intreprinderea de actiuni nediscriminatorii si pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

·      asigurarea protectiei impotriva abuzului si exploatarii persoanei beneficiare;

·      deschiderea catre comunitate;

·      asistarea persoanelor fara capacitate de exercitiu in realizarea si exercitarea drepturilor lor;

·      asigurarea in mod adecvat a unor modele de rol si statut social, prin incadrarea in unitate a unui personal mixt;

·      ascultarea opiniei persoanei beneficiare si luarea in considerare a acesteia, tinandu-se cont, dupa caz, de varsta si de gradul sau de maturitate, de discernamant si capacitate de exercitiu;

·      facilitarea mentinerii relatiilor personale ale beneficiarului si a contactelor directe, dupa caz, cu fratii, alte rude, prieteni precum si cu alte  persoane fata de care acesta a dezvoltat legaturi de atasament;

·      asigurarea unei ingrijiri individualizate si personalizate a persoanei beneficiare;

·      preocuparea permanenta pentru identificarea solutiilor de integrare in familie sau, dupa caz, in comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, in baza potentialului si abilitatilor persoanei beneficiare de a trai independent si in siguranta;

·      asigurarea unei interventii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

·      asigurarea confidentialitatii si a eticii profesionale;

·      colaborarea centrului/unitatii cu serviciu public de asistenta sociala;

 

Beneficiarii serviciilor sociale

Beneficiarii serviciilor sociale acordate de Centrul rezidential de primire in regim de urgenta pentru victimele violentei domestice “Impreuna vom reusi”, sunt persoane victime ale violentei in familie si copii ai acestora pe care ii au in intretinere.

Conditiile de acces in centru sunt urmatoarele:

   Acte necesare:

·      cerere;

·      fisa medicala/ bilet de externare dintr-o unitate sanitara, respectiv Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste;

·      proces verbal de primire predare intre reprezentani ai politiei si personalul de serviciu al centrului;

·      adresa de sesizare din partea Directiei Generale De Asistenta Sociala si Protectia Copilului Targoviste;

·      copii acte ( certificat nastere, buletin – carte identitate ,certificat casatorie ,divort etc.);

·      acte medicale ( adeverinta emisa de medicul de familie/medicul specialist din care sa reiasa ca persoana este clinic sanatoasa, nu este diagnosticata cu boli infectioase contagioase.

 

Criterii de eligibilitate:

·  sa fie persoana victima a violentei in familie;

·  sa nu sufere de boli psihice grave;

·  sa dea dovada de interes si de respect in relatia cu personalul centrului;

·  sa nu se afle sub influenta bauturilor alcoolice sau a drogurilor;

·  sa aiba domiciliul/rezidenta pe raza municipiul Targoviste;

·  alte conditii determinate de starea sociala, medicala și familiala a solicitantului.

Decizia de admitere/respingere este luata de directorul DAS, in urma propunerilor facute de asistentul social  din cadrul serviciului.

In urma aprobarii/respingerii se emite o dispozitie care precizeaza inceperea/suspendarea serviciilor. Dispozitia de admitere/respingere a cererii se comunica solicitantului.

Aceasta decizie poate fi contestata printr-o cerere depusa la secretariat DAS.

Acordarea serviciilor sociale se realizează în baza unui contract, încheiat între centru și beneficiar, în care se stipulează serviciile acordate, drepturile și obligațiile părților.

Dupa incheierea contractului un exemplar se inmaneaza beneficiarului si un exemplar ramane la dosarul acestuia. Modelul contractului este cel aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale.

Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul rezidential de primire in regim de urgenta pentru victimele violentei domestice “Impreuna vom reusi” au următoarele drepturi:

a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

e) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

h) să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu dizabilități.

 

Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în  Centrul rezidential de primire in regim de urgenta pentru victimele violentei domestice “Impreuna vom reusi” au următoarele obligații:

a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

b) să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

c) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

d) să respecte prevederile prezentului regulament.

 

Principalele funcțiile ale serviciului social  Centrul rezidential de primire in regim de urgenta pentru victimele violentei domestice “Impreuna vom reusi” sunt următoarele:

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele activități:

1.    reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

2.    găzduire pe perioada determinata;

3.    asistenta sociala, psihologica, juridica si medicala;

4.    asigurarea a trei mese pe zi;

5.    organizarea de activitati recreative.

 

b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

1.    distribuirea sau postarea pe site-ul DAS a materialelor informative privind serviciile oferite;

2.    informarea beneficiarilor privind ROF-ul;

3.    elaborarea de rapoarte de activitate.

 

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

1.    elaborarea Cartei Drepturilor si a Codului Etic;

2.    aplicarea si respectarea prevederilor Cartei Drepturilor si a Codului Etic;

3.    incheierea contractului de acordare de servicii sociale cu respectarea normelor in vigoare;

 

d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

1.    elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

2.    realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate prin aplicarea chestionarelor privind gradul de satisfactie al beneficiarilor;

3.    aplicarea masurilor de prevenire si control ale infectiilor, in conformitate cu legislatia in vigoare;

 

e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

 Auditare interna cel putin o data la trei ani, in baza indicatorilor proprii de masurare a eficientei administrarii resurselor umane, financiare precum si a eficacitatii si performantei activitatii sale.

 

STRUCTURA ORGANIZATORICA, NUMARUL DE POSTURI SI CATEGORIILE DE PERSONAL

     Centrul rezidential de primire in regim de urgenta pentru victimele violentei domestice “Impreuna vom reusi” functioneaza cu un numar de personal in total de 14, conform prevederilor HCL 122/24.03.2005 din care:

a)   personal de conducere: sef  centru 1;

b)   personal  de specialitate, de ingrijire si asistenta: personal de specialitate si auxiliar 8;

c)    personal cu functii administrative, gospodarire, intretinere-reparatii, deservire  5;

d)   voluntari – 4

 

PERSONALUL DE CONDUCERE

Personalul de conducere:

·      șef de centru;

Atribuțiile personalului de conducere sunt:

a)   asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

b)   elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

c)    propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

d)   colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

e)    întocmește raportul anual de activitate;

f)    asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului/centrului;

g)   propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

h)   desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

i)     ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

j)     răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

k)   organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

l)     asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

m) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

n)   numește și eliberează din funcție personalul din cadrul serviciului, în condițiile legii;

o)   întocmește proiectul bugetului propriu al serviciului și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

p)   asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

q)   asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

r)    alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 

Personalul de specialitate de îngrijire și asistență Personal de specialitate și auxiliar

Personalul de specialitate poate fi:

·      asistent medical (325901)

·      asistent social (263501);

·      psiholog specialist (263411);

·      lucrator social pentru persoane cu probleme de dependenta (341203);

·      ingrijitor (911201);

·      paznic (962907);

 

Asistentul medical din Centrul rezidential de primire in regim de urgenta pentru victimele violentei domestice “Impreuna vom reusi” are in principal, urmatoarele atributii:

·      evalueaza din punct de vedere medical, conform competentei pe care o are, fiecare caz ce este admis in Centrul, completand fisa de evaluare medicalacat si fisa medicala respectand principiile de acordare a serviciilor de asistenta sociala si asistenta medicala destinate persoanelor vvictime ale violentei in familie;

·      efectueaza zilnic triajul epidemiologic al beneficiarilor;

·      efectueaza zilnic sau ori de cate ori este nevoie masurarea parametrilor fiziologici ai fiecarui beneficiar (temperatura, puls, tensiune)

·      efectueaza zilnic verificarea igienizarii si curateniei spatiilor interioare din incinta Centrului, mai ales a circuitelor functionale (bucatarie, spalator, toalete) pentru a preveni transmiterea infectiilor;

·      afiseaza meniul zilnic al beneficiarilor, indosariind meniurile anterioare;

·      elaboreaza, impreuna cu membrii echipei multidisciplinare si cu beneficiarul, Planul individualizat de interventie;

·      efectueaza programe de educatie sanitara si medicala cu privire la diverse afectiuni sau pe diverse teme: igiena, consum de alcool, consum de droguri, fumat;

 

Asistentii sociali din Centrul rezidential de primire in regim de urgenta pentru victimele violentei domestice “Impreuna vom reusi” au urmatoarele atributii:

·      evalueaza social fiecare caz de care este responsabil respectand principiile de acordare a serviciilor de asistenta sociala;

·      elaboreaza, impreuna cu membrii echipei multidisciplinare si cu beneficiarul, Planul individualizat de interventie pentru cazurile de care este responsabil;

·      asigura implementarea corecta a Planului individualizat de interventie pentru cazurile de care este responsabil;

·      evalueaza si reevalueaza periodic gradul de indeplinire a obiectivelor propuse in Planul individualizat de interventie, astfel asigurand eficienta si eficacitate in furnizarea serviciilor;

·      efectueaza periodic / sau ori de cate ori este necesar sedinte de consiliere cu beneficiarul in vederea armonizarii situatiei specifice cazului;

·      aduce la cunostinta membrilor echipei multidisciplinare evolutia fiecarui caz in parte din punct de vedere social;

·      coordoneaza activitatea interventiei pe caz din punct de vedere social a membrilor echipei multidisciplinare;

·      acorda sprijin din punct de vedere social beneficiarului, in vederea integrarii / reintegrarii in familie;

·      colaboreaza cu toti factorii importanti (autoritati, institutii, persoane) care pot sa contribuie la interventia pe caz ;

·      masoara periodic indexul de progres pentru cazurile de care este responsabil;

·      transmite informatii profesionale despre caz asistentului medical, psihologului, si celorlalti asistenti sociali cat si lucratorilor sociali;

·      intocmeste si pastreaza dosarele fiecarui caz de care este responsabil;

·      raspunde de corectitudinea datelor consemnate in instrumentele de lucru utilizate in cadrul Centrului;

·      vor fi implicati activ in solutionarea fiecarui caz admis in Centru, nu numai in solutionarea cazurilor in care este responsabil de caz;

·      promoveaza si militeaza pentru respectarea drepturilor omului;

·      cunoaste si respecta prevederile legale in vigoare din domenilu asistentei sociale;

·      respecta si aplica prevederile legale privind asistenta sociala, recomandarile conducerii D.A.S. si ale sefului de centru, privind furnizarea serviciilor sociale specifice Centrului Social “Impreuna vom reusi”;

·      desfasura activitatea astfel incat sa respecte R.O.F., R.O.I. Centrului Social “Impreuna vom reusi” cat si sa preserve dotarile materiale ale Centrului;

 

Lucrator social pentru persoane cu probleme de dependenta:

·      evalueaza social fiecare caz de care este responsabil respectand principiile de acordare a serviciilor de asistenta sociala;

·      elaboreaza, impreuna cu membrii echipei multidisciplinare si cu beneficiarul, Planul individualizat de interventie pentru cazurile de care este responsabil;

·      asigura implementarea corecta a Planului individualizat de interventie pentru cazurile de care este responsabil;

·      evalueaza si reevalueaza periodic gradul de indeplinire a obiectivelor propuse in Planul individualizat de interventie, astfel asigurand eficienta si eficacitate in furnizarea serviciilor;

·      efectueaza periodic / sau ori de cate ori este necesar sedinte de consiliere cu beneficiarul in vederea armonizarii situatiei specifice cazului;

·      aduce la cunostinta membrilor echipei multidisciplinare evolutia fiecarui caz in parte din punct de vedere social;

·      acorda sprijin din punct de vedere social beneficiarului, in vederea integrarii / reintegrarii in familie;

·      colaboreaza cu toti factorii importanti (autoritati, institutii, persoane) care pot sa contribuie la interventia pe caz ;

·      transmite informatii profesionale despre caz asistentului medical, psihologului, si celorlalti asistenti sociali.

·      intocmeste si pastreaza dosarele fiecarui caz de care este responsabil;

·      raspunde de corectitudinea datelor consemnate in instrumentele de lucru utilizate in cadrul Centrului;

·      vor fi implicati activ in solutionarea fiecarui caz admis in Centru, nu numai in solutionarea cazurilor in care este responsabil de caz;

·      promoveaza si militeaza pentru respectarea drepturilor omului;

·      cunoaste si respecta prevederile legale in vigoare din domenilu asistentei sociale;

·      respecta si aplica prevederile legale privind asistenta sociala, recomandarile conducerii D.A.S. si ale sefului de centru, privind furnizarea serviciilor sociale specifice Centrului Social “Impreuna vom reusi”;

·      desfasura activitatea astfel incat sa respecte R.O.F., R.O.I. Centrului Social “Impreuna vom reusi” cat si sa preserve dotarile materiale ale Centrului;

 

Psiholog specialist:

·      Participa, alaturi de ceilalti membrii ai echipei pluridisciplinare, la intocmirea si implementarea planului de interventie ;

·      Asigura consilierea psihologica a beneficiarilor si realizeaza evaluarea acestora din punct de vedere psihologic;

·      Sprijina beneficiarii de servicii sociale si suport la domiciliu,beneficiarii rezidenti in centru , in vederea refacerii/mentinerii/consolidarii relatiilor cu familia sau comunitatea;

·      Identificarea si dezvoltarea capacitatilor beneficiarului;

·      Evaluarea detaliata a beneficiarului si intocmirea raportului de evaluare impreuna cu responsabilul de caz;

·      Moderator in cadrul grupurilor de intalnire;

·      Diagnosticarea si dezvoltarea capacitatilor interrelationare ale beneficiarilor;

·      Sprijinirea din punct de vedere psihologic a familiilor, victime ale violentei domestice si consilierea agresorilor;

·      Raspunde de pastrarea confidentialitatii datelor si informatiilor pe care le detine, respectand prevederile Codului Etic;

·      Are obligatia sa cunoasca si sa aplice prevederile legale in vigoare privind activitatea de asistenta sociala;

·      Monitorizarea si evaluarea persoanelor vârstnice, beneficiari de servicii sociale si suport la domiciliu se realizeaza la domiciliul acestora  sau in centru, conform cererii de acordare de servicii;

·      Monitorizarea si evaluarea beneficiarilor de servicii sociale sau victime ale violentei domestice se realizeaza in cadrul biroului psihologic din cadrul Centrului.

·      Propune si intocmeste impreuna cu asistentii sociali programul anual de  activitati educativ- recreative pentru beneficiari;

·       Asista si sprijina toate activitatile  desfasurate cu beneficiarii conform programului de activitati educativ- recreative (joc de table, carti, vizionari TV, discutii etc.) si constata ce activitati sunt benefice pentru beneficiari   ;

·      Sarcinile de serviciu nu sunt limitative, se vor completa ori de cate ori este nevoie, pentru bunul mers al activitatii;

·      Pastreaza confidentialitatea in legatura cu situatiile, documentele si informatiile pe care le detine in scop profesional, pe toata durata locului de munca;

·      respecta desfasurarea activitatii conform metodologiei de lucru, fisei postului si regulamentului de ordine interioara si procedurilor de lucru ;

·      Aplică în practică principiile asistenței sociale

·      Utilizeaza echipamentul si bunurile din dotarea Centrului in mod corespunzator, doar in scop profesional si pentru realizarea activitatilor centrului;

·      Respectă normele specifice locului de muncă în domeniul securității și sănătății în muncă, respectiv a celor pentru situații de urgență;

·      Indeplineste si alte sarcini date de catre sefii ierarhici, in limita competentelor.

 

Paznicii din Centrul rezidential de primire in regim de urgenta pentru victimele violentei domestice “Impreuna vom reusi”, au urmatoarele atributii:

·      respecta programul de munca conform graficului de lucru intocmit lunar;

·      asigura un climat de siguranta, ordine si disciplina in cadrul Centrului;

·      raspunde de integritatea patrimoniului;

·      supravegheaza pe timpul zilei si noptii, cladirea Centrului, bunurile Centrului;

·      identifica si previne orice evenimente ce ar putea pune in pericol situatia beneficiarilor din Centru si a personalului angajat;

·      intervine operativ in caz de necesitate;

·      monitorizeaza intrarea /iesirea din Centru a beneficiarilor si va impiedica intrarea persoanelor neautorizate;

·      in caz de incendii, dezastre, calamitati naturale, etc., actioneaza pentru evacuarea persoanelor si  salvarea bunurilor;

·      nu va parasi postul pana la venirea supraveghetorului de schimb – exceptie sunt schimburile de noapte ce nu au corespondent supraveghetor pe timpul zilei;

·      stabileste si mentine relatii profesionale cu intreg personalul Centrului si va avea o atitudine politicoasa;

·      va avea o atitudine politicoasa cu beneficiarii Centrului, respectandu-le intimitatea, exceptand cazurile in care personalul de specialitate ii cere supravegherea beneficiarului in dormitor;

·      va raspunde de corectitudinea datelor inscrise in caietul de procese verbale;

·      va respecta principiile care stau la baza activitatii desfasurate in cadrul Centrului;

·      va intocmi procese verbale la intrarea si iesirea din serviciu, semnaland sefului de Centru evenimentele deosebite care au avut loc in timpul serviciului;

·      va raspunde in fata organelor de politie care au drept de control;

·      in cazul in care ar exista stari conflictuale ce nu pot fi gestionate de supraveghetor, are obligatia de a instiinta organele de Politie si seful Centrului;

·      va instiinta organele competente in cazul oricaror situatii de urgenta (Politie, Pompieri, Salvare, Director DAS, Director adj., Sef Centru);

§  va intretine curatenia din incinta Centrului;

·      va supraveghea  beneficiarii in activitatile de igienizare a spatiilor din incinta Centrului ori de cate ori este nevoie;

·      sarcinile de serviciu nu sunt limitative, se vor completa ori de cate ori este nevoie, pentru bunul mers al institutiei, cu alte sarcini ce sunt conforme cu postul si legislatia in domeniul asistentei sociale;

·      va indeplini orice alte sarcini de serviciu, ce sunt reglementate prin lege, derivate din cele de mai sus si / sau incredintate de sefii ierarhici;

·      se va supune masurilor administrative in ceea ce priveste neindeplinirea la timp si intocmai a sarcinilor prevazute in fisa postului;

·      are obligatia sa pastreze confidentialitatea datelor beneficiarilor, respectand prevederile Codului etic, al Cartei drepturilor beneficiarilor, al Manualului de procedure al Centrului, cat si legislatia in domeniul asistentei sociale in vigoare;

·      respecta normele de protectie a muncii si reglementarile in domeniul situatiilor de urgenta , participand la sesiunile de instruire in domeniu ;

·      indeplineste si alte sarcini date de catre sefii ierarhici, in limita competentelor.

 

 

 

 

 

 

Ingrijitor din Centrul rezidential de primire in regim de urgenta pentru victimele violentei domestice “Impreuna vom reusi”, are urmatoarele atributii:

·      va asigura zilnic si ori de cate ori este nevoie igienizarea si curatenia spatiilor din incinta Centrului;

·      va respecta R.O.F.- ul si R.O. I.-ul Centrului Social “Impreuna vom reusi”

·      va efectua, ori de cate ori este nevoie o igienizare cu substante dezinfectante a holurilor;

·      va efectua de cate ori este nevoie o  curatenie generala si o igienizare: pavimente, mobilier, pereti, obiecte de iluminat, geamuri si tocuri, usi;

·      va efectua zilnic si ori de cate ori este nevoie dezinfectarea cu clor a spatiilor din cadrul Centrului destinate grupurilor sanitare;

·      va respecta programul de munca;

·      are obligatia sa pastreze confidentialitatea datelor beneficiarilor, respectand prevederile Codului etic, al Cartei drepturilor beneficiarilor, al Manualului de procedure al Centrului, cat si legislatia in domeniul asistentei sociale in vigoare;

·      sarcinile de serviciu nu sunt limitative si se vor completa ori de cate ori este nevoie , pentru bunul mers al activitatii ;

·      respecta normele de protectie a muncii si reglementarile in domeniul situatiilor de urgenta , participand la sesiunile de instruire in domeniu ;

·      indeplineste si alte sarcini date de catre sefii ierarhici, in limita competentelor .

 

 

Finantarea centrului

Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Targoviste.

 

 

 

                                                                                        VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL MUNICIPIULUI,                 

        Cosmin - Petruț Bozieru                                        jr. Chiru Cătălin Cristea

 

.