Anexa 11 la H.C.L. nr. 5/26.01.2016

 

 

REGULAMENTUL - CADRU DE ORGANIZARE ȘI FUNCTIONARE AL ADĂPOSTULUI DE NOAPTE „SPERANȚA”

                                                       

 

Regulamentul de organizare si functionare este un document propriu al  Adapostului de noapte „Speranta”, infiintat prin hotararea Consiliului Local 269/25.11.2010,  in vederea acoradrii de servicii in regim de adpost de noapte si de urgenta persoanelor fara adapost si asigurarii functionarii acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile si a asigurarii accesului persoanelor beneficiare la informatii privind conditiile de admitere, serviciile oferite.      

Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atat pentru persoanele beneficiare, cat si pentru angajatii centrului si dupa caz, membrii familiei beneficiarilor, reprezentantii legali/conventionali, vizitatori.

 

Identificarea serviciului social

Adapostul de nopate „Speranta”cod serviciul social 8790 CR –PFA-II este infiintat si administrat de  Directia de Asistenta Sociala Targoviste acreditata conform certificatului de acreditare nr. Seria  AF, Nr.  000994, data eliberării: 20.05.2014, detine licenta de functionare definitiva/provizorie nr. ___________/_____________, sediul str. Cernauti, nr. 1B.

                   

Scopul serviciului social

Scopul Adapostului de noapte „Speranta”, este furnizarea de servicii sociale persoanelor fara adpost in conformitate cu Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale cu modificarile si completarile ulterioare si a standardelor minime obligatorii.

 

Cadru legal de infiintare, organizare si functionare

Adapostul de noapte „Speranta” functioneaza cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare si functionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr.292/2011 cu modificarile ulterioare, precum si a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

Standardul minim de calitate aplicabil in baza caruia a fost eliberata licenta de functionare a serviciului: Ordinul nr.2126/05.11.2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale – Anexa nr. 5

 

Principiile care stau la baza acordarii serviciului social

Adapostul de noapte „Speranta” se organizeaza si functioneaza cu respectarea principiilor generale care guverneaza sistemul national de asistenta sociala, precum si a principiilor care stau la baza acordarii serviciilor sociale prevazute in legislatia specifica, in conventiile internationale ratificate prin lege si in celelalte acte internationale in materie la care Romania este parte, precum si in standardele minime de calitate aplicabile.

Principiile specifice care stau la baza prestarii serviciilor sociale in cadrul Adapostul de noapte  „Speranta” sunt urmatoarele:

·      respectarea si promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

·      protejarea si promovarea dreptrurilor persoanelor beneficiare in ceea ce  priveste egalitatea de sanse si tratament, participarea egala, autodeterminarea, autonomia si demnitatea personala si intreprinderea de actiuni nediscriminatorii si pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

·      asigurarea protectiei impotriva abuzului si exploatarii persoanei beneficiare;

·      deschiderea catre comunitate;

·      asistarea persoanelor fara capacitate de exercitiu in realizarea si exercitarea drepturilor lor;

·      asigurarea in mod adecvat aunor modele de rol si statut social,prin incadrarea in unitate a unui personal mixt;

·      ascultarea opiniei persoanei beneficiare si luarea in considerare a acesteia, tinandu-se cont, dupa caz, de varsta si de gradul sau de maturitate ,de discernamant si capacitate de exercitiu;

·      facilitarea mentinerii relatiilor personale ale beneficiarului si a contactelor directe, dupa caz, cu fratii, alte rude,prieteni precum si cu alte  persoane fata de care acesta a dezvoltat legaturi de atasament;

·      asigurarea unei ingrijiri individualizate si personalizate a persoanei beneficiare;

·      peocuparea permanenta pentru identificarea solutiilor de integrare in familie sau, dupa caz, in comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, in baza potentialului si abilitatilor persoanei beneficiare de a trai independent;

·      asigurarea unei interventii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

·      asigurarea confidentialitatii si a eticii profesionale;

·      colaborarea centrului/unitatii cu serviciu public de asistenta sociala;

 

Beneficiarii serviciilor sociale

Beneficiarii serviciilor sociale acordate de Adapostului de noapte „Speranta”, sunt persoane fara adapost (persoane adulte sau familii cu / fara copii), tineri proveniti din institutii de ocrotire, persoane care si-au pierdut locuinta din diverse motive, nu au resursele materiale necesare asigurarii alteia si nici nu beneficiaza de alte servicii sociale care acorda gazduire, victime ale violentei domestice, familii monoparentale lipsite de suport material si/sau afectiv, care necesita adapost de urgenta pana la solutionarea situatiei sociale.

Conditiile de acces in centru sunt urmatoarele:

Acte necesare:

·      cerere;

·      copii acte ( certificat nastere, buletin – carte identitate ,certificat casatorie ,divort etc.);

·      acte medicale;

·      ancheta sociala;

·      fisa de deschidere de caz.

Criterii de eligibilitate:

·      sa fie majori;

·      sa nu sufere de boli psihice grave;

·      sa dea dovada de interes si de respect in relatia cu personalul centrului;

·      sa nu se afle sub influenta bauturilor alcoolice sau a drogurilor;

·      sa aiba domiciliul/rezidenta pe raza municipiul Targoviste;

·      alte conditii determinate de starea sociala, medicala și familiala a solicitantului;

·      existe acceptul beneficiarilor privind participarea lor activă in implementarea planului individual de servicii și respectarea obligațiilor ce le revin.

Decizia de admitere/respingere este luata de directorul DAS, in urma propunerilor facute de asistentul social  din cadrul centrului.

In urma aprobarii/respingerii se emite o dispozitie care precizeaza inceperea/suspendarea serviciilor. Dispozitia de admitere/respingere a cererii se comunica solicitantului.

Aceasta decizie poate fi contestata printr-o cerere depusa la secretariat DAS, in termenul stabilit de legislatia in vigoare.

Acordarea serviciilor sociale se realizează în baza unui contract, încheiat între centru reprezentat de directorul Diretciei de Asistenta Sociala și beneficiar, în care se stipulează serviciile acordate, drepturile și obligațiile părților, precum și condițiile de finanțare.

Dupa incheierea contractului un exemplar se inmaneaza beneficiarului si un exemplar ramane la dosarul acestuia. Modelul contractului este cel aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale.

Costul mediu lunar de intretinere in Adapostul de noapte „Speranta”, este aprobat anual prin hotarea Consiliului Local.

Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în  cadrul Adapostului de noapte „Speranta”, au următoarele drepturi:

a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

e) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

h) să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu dizabilități.

 

Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Adapostul de noapte „Speranta”,  au următoarele obligații:

a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

b) să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

c) să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcție de tipul serviciului și de situația lor materială;

d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

e) să respecte prevederile prezentului regulament.

 

Principalele funcțiile ale serviciului social  Adapostul de noapte „Speranta”,  sunt următoarele:

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele activități:

1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

2. găzduire pe timp de noapte;

3. asigurare cazrmament

4.  asistenta sociala si psihologica;

5. organizarea de activitati recreative.

 

b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

1. distribuirea sau postarea pe site-ul DAS a materialelor informative privind serviciile oferite;

2. informarea beneficiarilor privind ROF-ul;

3. elaborarea de rapoarte de activitate.

 

 

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

1. elaborarea Cartei Drepturilor si a Codului Etic ;

2. aplicarea si respectarea prevederilor Cartei Drepturilor si a Codului Etic ;

3. incheierea contractului de acordare de servicii sociale cu respectarea normelor in vigoare ;

 

d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate prin aplicarea chestionarelor privind gradul de satisfactie al beneficiarilor;

3. aplicarea masurilor de prevenire si control ale infectiilor, in conformitate cu legislatia in vigoare;

 

e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

Auditare interna cel putin o data la trei ani, in baza indicatorilor proprii de masurare a eficientei administrarii resurselor umane, financiare precum si a eficacitatii si performantei activitatii sale.

 

STRUCTURA ORGANIZATORICA, NUMARUL DE POSTURI SI CATEGORIILE DE PERSONAL

     Adapostul de noapte „Speranta”, functioneaza cu un numar de 11 total personal, conform prevederilor HCL 269/25.11.2010 din care:

a)   personal de conducere: sef  centru 1;

b)   personal  de specialitate, de ingrijire si asistenta: personal de specialitate si auxiliar -4 ;

c)    personal cu functii administrative, gospodarire, intretinere-reparatii, deservire  - 5 ;

d)   voluntari –

 

PERSONALUL DE CONDUCERE

Personalul de conducere poate fi:

v șef de centru;

Atribuțiile personalului de conducere sunt:

a)   asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

b)   elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

c)    propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

d)   colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

e)    întocmește raportul anual de activitate;

f)    asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului/centrului;

g)   propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

h)   desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

i)     ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

j)     răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

k)   organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

l)     asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

m) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

n)   numește și eliberează din funcție personalul din cadrul serviciului, în condițiile legii;

o)   întocmește proiectul bugetului propriu al serviciului și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

p)   asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

q)   asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

r)    alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 

Personalul de specialitate de îngrijire și asistență Personal de specialitate și auxiliar

Personalul de specialitate poate fi:

v asistent social (263501);

v lucrator social pentru persoane cu dependenta (341203);

v asistent medical (325901)

Asistentii sociali si lucratorul social pentru persoane cu probleme de dependenta din Adapostul de noapte „Speranta”, au urmatoarele atributii

·      evalueaza social fiecare caz de care este responsabil respectand principiile de acordare a serviciilor de asistenta sociala persoanelor varstnice;

·      elaboreaza, impreuna cu membrii echipei multidisciplinare si cu beneficiarul, Planul individualizat de interventie pentru cazurile de care este responsabil;

·      asigura implementarea corecta a Planului individualizat de interventie pentru cazurile de care este responsabil;

·      evalueaza si reevalueaza periodic gradul de indeplinire a obiectivelor propuse in Planul individualizat de interventie, astfel asigurand eficienta si eficacitate in furnizarea serviciilor;

·      efectueaza periodic / sau ori de cate ori este necesar sedinte de consiliere cu beneficiarul in vederea armonizarii situatiei specifice cazului;

·      aduce la cunostinta membrilor echipei multidisciplinare evolutia fiecarui caz in parte din punct de vedere social;

·      coordoneaza activitatea interventiei pe caz din punct de vedere social a membrilor echipei multidisciplinare;

·      acorda sprijin din punct de vedere social beneficiarului, in vederea integrarii / reintegrarii in familie;

·      colaboreaza cu toti factorii importanti (autoritati, institutii, persoane) care pot sa contribuie la interventia pe caz ;

·      transmite informatii profesionale despre caz psihologului, si celorlalti asistenti sociali;

·      intocmeste si pastreaza dosarele fiecarui caz de care este responsabil;

·      raspunde de corectitudinea datelor consemnate in instrumentele de lucru utilizate in cadrul Adapostului de nopate „Speranta”

·      vor fi implicat activ in solutionarea fiecarui caz admis in Centru, nu numai in solutionarea cazurilor in care este responsabil de caz;

·      promoveaza si militeaza pentru respectarea drepturilor omului;

·      cunoaste si respecta prevederile legale in vigoare din domenilu asistentei sociale;

·      respecta si aplica prevederile legale privind asistenta sociala, recomandarile conducerii D.A.S. si ale sefului de centru, privind furnizarea serviciilor sociale specifice Adapostul de noapte „Speranta”

·      desfasura activitatea astfel incat sa respecte R.O.F.-ului, R.O.I-ului Adapostului de noapte „Speranta”,  cat si sa preserve dotarile materiale ale Centrului;

·      Cunoaste si respecta prevederile legale in vigoare din domeniul asistentei si protectiei sociale;

·      Pastreaza confidentialitatea datelor  cu caracter personal ale persoanelor asistate  precum si a situatiilor, documentelor si informatiilor pe care le detine in scop profesional;

·      Desfasoara activitati privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor varstnice :

o  evalueaza si reevalueaza situatia psiho-socio familiala a persoanelor varstnice beneficiare a  serviciilor de ingrijire la domiciliu in conformitate cu prevederile Legii nr. 17/2000;

·      Desfasoara activitati privind protectia adultului in dificultate:

o  in situatii de urgenta, la sesizare, ia pe loc masurile ce se impun pentru solutionarea  situatiei adultului aflat in dificultate.

o  consiliere psihologica in vederea formarii unui optim motivational in scopul determinarii unui comportament pro-integrator social.

·      Deruleaza activitati privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap:

o  realizeaza evaluarea si reevaluarea psiho-sociala a persoanelor incadrate in grad de handicapcat si consilierea acestora la cerere sau ori de cate ori situatia o impune ;

o  realizeaza evaluarea psiho-sociala a persoanelor cu handicap in vederea institutionalizarii in centre specializate in situatiile in care institutionalizare constituie o masura abuziva;

·      Indeplineste orice alte sarcini derivate din cele de mai sus si / sau incredintate de sefii ierarhici.

 

 Asistent medical:

·      Respecta recomandările directorului DAS, directorului adjunct, conform prevederilor legale de asistență socială;

·      Are obligatia sa cunoasca si sa aplice prevederile legale in vigoare privind activitatea de asistenta sociala;

·      Asistentul medical este obligat să păstreze confidentialitatea, iar informațiile referitoare la beneficiari, obținute în urma sau în legătură cu exercitarea profesiunii sale, nu pot fi împărtășite altei persoane, cu excepția cazurilor prevăzute în mod expres de lege;

·      Participa la serviciile de socializare, recreere si promovare a drepturilor beneficiarilor;

·      Are obligația de a lua măsuri de acordare a primului ajutor medical, indiferent de persoana, locul sau de situația în care se găsește;

·      Supravegheaza si inregistreaza in permanenta datele despre starea beneficiarilor, si informeaza medicul de familie daca exista modificari in starea de sanatate a acestuia.

·      Respecta prescriptiile facute de medic pe fisele de tratament si administreaza, la cerere medicatia prescrisa;

·      Intocmeste evidenta cu datele personale si deficientele persoanelor cu handicap care participa la activitatile centrului;

·      Sprijina toate activitatile de asistenta sociala initiate si desfasurate in Centru;

·      Manifesta permanent o atitudine plina de solicitudine fata de beneficiari;

·      Acorda prim ajutor in situatii de urgenta si cheama medicul;

·      Respecta si apara drepturile beneficiarilor;

·      Se preocupa in permanenta de actualizarea cunostintelor profesionale prin studiu individual sau alte forme de educatie continua, conform cerintelor postului;

·      Spravegheaza starea de sanatate a persoanelor aflate in Centru semnalând sefului de Centru orice situatie deosebită ivită;

·      Respecta reglementarile normelor de ordine interioara;

·      Respecta normele de protectie a muncii si normele privind  prevenirea si stingerea incendiilor;

·      Respecta programul de munca;

·      Sarcinile de serviciu nu sunt limitative, se vor completa ori de cate ori este nevoie, pentru bunul mers al activitatii;

·      Indeplineste si alte sarcini date de catre sefii ierarhici.

 

Personalul administrativ, gospodarire, intretinere –reparatii, deservire

Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanță, achiziții.

·      paznic;

·      ingrijitor;

 

Paznicii/muncitorii necalificati au urmatoarele atributii:

·      respecta programul de munca conform graficului de lucru intocmit lunar;

·      asigura un climat de siguranta, ordine si disciplina in cadrul Centrului;

·      raspunde de integritatea patrimoniului;

·      supravegheaza pe timpul zilei si noptii, cladirea Centrului, bunurile Centrului;

·      identifica si previne orice evenimente ce ar putea pune in pericol situatia beneficiarilor din Centru si a personalului angajat;

·      intervine operativ in caz de necesitate;

·      monitorizeaza intrarea /iesirea din Centru a beneficiarilor si va impiedica intrarea persoanelor neautorizate;

·      in caz de incendii, dezastre, calamitati naturale, etc., actioneaza pentru evacuarea persoanelor si  salvarea bunurilor;

·      nu va parasi postul pana la venirea supraveghetorului de schimb – exceptie sunt schimburile de noapte ce nu au corespondent supraveghetor pe timpul zilei;

·      stabileste si mentine relatii profesionale cu intreg personalul Centrului si va avea o atitudine politicoasa;

·      va avea o atitudine politicoasa cu beneficiarii Centrului, respectandu-le intimitatea, exceptand cazurile in care personalul de specialitate ii cere supravegherea beneficiarului in dormitor;

·      va raspunde de corectitudinea datelor inscrise in caietul de procese verbale;

·      va respecta principiile care stau la baza activitatii desfasurate in cadrul Centrului;

·      va intocmi procese verbale la intrarea si iesirea din serviciu, semnaland sefului de Centru evenimentele deosebite care au avut loc in timpul serviciului;

·      va raspunde in fata organelor de politie care au drept de control;

·      in cazul in care ar exista stari conflictuale ce nu pot fi gestionate de supraveghetor, are obligatia de a instiinta organele de politie si seful Centrului;

·      va instiinta organele competente in cazul oricaror situatii de urgenta (politie, pompieri, salvare, Director DAS, Director adj., sef Centru);

·      va intretine curatenia din incinta Centrului .

·      va supraveghea  beneficiarii in activitatile de igienizare a spatiilor din incinta Centrului ori de cate ori este nevoie;

·      sarcinile de serviciu nu sunt limitative, se vor completa ori de cate ori este nevoie, pentru bunul mers al institutiei, cu alte sarcini ce sunt conforme cu postul si legislatia in domeniul asistentei sociale;

·      va indeplini orice alte sarcini de serviciu, ce sunt reglementate prin lege, derivate din cele de mai sus si / sau incredintate de sefii ierarhici;

·      se va supune masurilor administrative in ceea ce priveste neindeplinirea la timp si intocmai a sarcinilor prevazute in fisa postului;

·      Pastreaza confidentialitatea cu privire la informatiile obtinute in urma consilierii;

·      Sarcinile de serviciu nu sunt limitative si se vor completa ori de cate ori este nevoie , pentru bunul mers al activitatii;

·      Respecta normele de protectie a muncii si reglementarile in domeniul situatiilor de urgenta, participand la sesiunile de instruire in domeniu;

·      Indeplineste si alte sarcini date de catre sefii ierarhici, in limita competentelor.

 

Ingrijitorul are urmatoarele atributii:

·      va asigura zilnic si ori de cate ori este nevoie igienizarea si curatenia spatiilor din incinta Centrului;

·      va respecta R.O.F.- ul si R.O. I.-ul Centrului;

·      va efectua, ori de cate ori este nevoie o igienizare cu substante dezinfectante a holurilor;

·      va efectua de cate ori este nevoie o  curatenie generala si o igienizare: pavimente, mobilier, pereti, obiecte de iluminat, geamuri si tocuri, usi;

·      va efectua zilnic si ori de cate ori este nevoie dezinfectarea cu clor a spatiilor din cadrul Centrului destinate grupurilor sanitare;

·      va respecta programul de munca;

·      are obligatia sa pastreze confidentialitatea datelor beneficiarilor, respectand prevederile Codului etic, al Cartei drepturilor beneficiarilor, al Manualului de procedure al Centrului, cat si legislatia in domeniul asistentei sociale in vigoare;

·      Pastreaza confidentialitatea cu privire la informatiile obtinute in urma consilierii ;

·      Sarcinile de serviciu nu sunt limitative si se vor completa ori de cate ori este nevoie , pentru bunul mers al activitatii ;

·      Respecta normele de protectie a muncii si reglementarile in domeniul situatiilor de urgenta , participand la sesiunile de instruire in domeniu ;

·      Indeplineste si alte sarcini date de catre sefii ierarhici, in limita competentelor .

 

Finantarea centrului

Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Targoviste.

 

 

                                                                                       VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL MUNICIPIULUI,                 

        Cosmin - Petruț Bozieru                                        jr. Chiru Cătălin Cristea

 

.