Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 158/25.06.2015

 

CAIET DE SARCINI

Privind curățarea și transportul zăpezii de pe caile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț

 

 

   1. Prezentul caiet de sarcini stabilește conținutul și modul de întocmire a caietelor de sarcini de către Consiliul Local al Municipiului Târgoviște și asociațiile de dezvoltare comunitară, după caz, care înființează, organizează, conduc, coordonează și controlează funcționarea serviciului de salubrizare și care au totodată atribuția de monitorizare și exercitare a controlului cu privire la prestarea serviciului de salubrizare, indiferent de forma de gestiune adoptată.

   2.1. Caietele de sarcini se vor întocmi în concordanță cu necesitățile obiective ale Consiliului Local al Municipiului Târgoviște și asociațiilor de dezvoltare comunitară, după caz, cu respectarea în totalitate a regulilor de bază precizate în caietul de sarcini și a Regulamentului al serviciului de salubrizare.

   2.2. Caietele de sarcini vor fi supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului Târgoviște și asociațiilor de dezvoltare comunitară, după caz.

   2.3. Pentru fiecare activitate a serviciului se va întocmi câte un caiet de sarcini, chiar dacă activitățile se prestează de același operator.

   3. La întocmirea caietelor de sarcini autoritatea publică locală întocmitoare are obligația de a utiliza documentația prevăzută în prezentul caiet de sarcini, după cum urmează:

   a) în conținutul documentației caietului de sarcini se vor prelua din prezentul caiet de sarcini activitățile și condițiile tehnice specifice activității desfășurate;

   b) conținutul caietului de sarcini va fi elaborat prin transcrierea identică a textelor scrise cu caractere normale, cu excepția numerelor de articole care vor căpăta o nouă numerotare prin completarea datelor necesare în conformitate cu indicațiile precizate prin textele scrise cu caractere înclinate din conținutul documentației caietului de sarcini;

   c) conținutul caietului de sarcini va cuprinde setul de formulare precizate ca fiind obligatorii în caietul de sarcini, la care se pot adăuga și alte formulare considerate necesare pentru realizarea corespunzătoare a serviciului.

   4. Consiliul Local al Municipiului Târgoviște și asociațiile de dezvoltare comunitară, după caz, au obligația ca la întocmirea caietului de sarcini să definească specificațiile tehnice prin referire la reglementările tehnice, astfel cum sunt acestea definite în legislația internă referitoare la standardizarea națională.

 

CAPITOLUL I
  Obiectul caietului de sarcini

 

Art. 1. Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activităților specifice serviciului de salubrizare, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

Art. 2. Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului de salubrizare indiferent de modul de gestiune adoptat.

Art. 3. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării activității de curățare și transport al  zăpezii de pe caile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază.

Art. 4. (1) Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologia, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

   (2) Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităților, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și la alte condiții ce derivă din actele normative și reglementările în legătură cu desfășurarea serviciului de salubrizare.

   (3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării activității de curățare și transport al zăpezii de pe caile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț și care sunt în vigoare.

Art. 5. Termenii, expresiile și abrevierile utilizate sunt cele din regulamentul serviciului de salubrizare.

 

CAPITOLUL II
  Cerințe organizatorice minimale

 

Art. 6. Operatorii serviciului de salubrizare vor asigura:

   a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor;

   b) exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;

   c) respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului și precizați în regulamentul serviciului de salubrizare;

   d) furnizarea către autoritatea administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condițiile legii;

   e) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare;

   f) prestarea serviciului de salubrizare la toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii, colectarea întregii cantități de deșeuri municipale și lăsarea în stare de curățenie a spațiului destinat depozitării recipientelor de precolectare;

   g) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

   h) dotarea utilizatorilor cu mijloace de realizare a precolectării selective în cantități suficiente, etanșe și adecvate mijloacelor de transport pe care le au în dotare;

   i) înlocuirea mijloacelor de precolectare care prezintă defecțiuni sau neetanșeități;

   j) elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terți;

   k) realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

   l) evidența orelor de funcționare a utilajelor;

   m) ținerea unei evidențe a gestiunii deșeurilor și raportarea periodică a situației autorităților competente, conform reglementărilor în vigoare;

   n) personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare;

   o) conducerea operativă prin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;

   p)o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților în condițiile stabilite prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare;

   q) alte condiții specifice stabilite de autoritatea administrației publice locale.

Art. 7. Obligațiile și răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în regulamentul serviciului, anexă la prezentul caiet de sarcini.

Art. 8. În caietele de sarcini se vor preciza condițiile de realizare a reparațiilor, a investițiilor, precum și a altor cheltuieli pe care le va face operatorul, specificându-se modul de aprobare și decontare a acestora în cadrul relațiilor contractuale dintre autoritatea administrației publice locale și operator.

Art. 9. Operatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de curățare și de transport al zăpezii de pe căile publice și de menținere în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a Municipiului Târgoviște.

Art. 10. Căile de circulație pe care se asigură curățarea zăpezii sunt prevăzute în Anexa nr.1 la caietul de sarcini.

Art. 11. Stațiile mijloacelor de transport în comun la care se asigură deszăpezirea și transportul zăpezii sunt prevăzute în Anexa nr. 2 la caietul de sarcini.

Art. 12. Lista drumurilor publice ce trebuie menținute în funcțiune prin combaterea poleiului și a înghețului sunt cele din Anexa nr. 3 la caietul de sarcini.

Art. 13. Lista mobilierului stradal cu localizarea capacelor de cămin destinate descărcării zăpezii provenite din activitatea de deszăpezire, conform avizului operatorului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, precum și a gurilor de scurgere sunt precizate în Anexa nr. 4 la caietul de sarcini.

Art. 14. Amplasamentele spațiilor de depozitare a zăpezii rezultate din activitatea de deszăpezire sunt date în Anexa nr. 5 la caietul de sarcini.

Art. 15. Lista substanțelor chimice și antiderapante admisibile în aria de operare sunt prezentate în cadrul capitolului V, art. 39.

Art. 16. În cazul gestiunii delegate se poate impune ca o condiție de eligibilitate existența unei dotări minime cu mijloace mecanice de deszăpezire, combatere a poleiului și transportul zăpezii, utilizând Breviarul de calcul nr. 8, Anexa nr. 6 la caietul de sarcini.

Art. 17. Sistemul de canalizare cu poziționarea căminelor de canalizare și a gurilor de scurgere este prezentată în Anexa nr. 4 la caietul de sarcini.

Art. 18. Operatorul serviciului de salubrizare va asigura până la data de 15 noiembrie întreaga cantitate de materiale antiderapante ce va fi folosită în acțiunea de combatere a poleiului.

Art. 19. Alte date necesare definirii serviciului din punct de vedere al parametrilor instalațiilor și al cantităților.

Art. 20. Se vor detalia prevederile art. 4 alin. (2) și (3) din caietul de sarcini.

Art. 21. Prestarea activităților de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț se vor executa astfel încât să se realizeze:

   a) continuitatea activității pe toată durata sezonului rece, indiferent de condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

   b) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarilor;

   c) controlul calității serviciului prestat;

   d) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;

   e) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

   f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administrației publice locale, în condițiile legii;

   g) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

   h) asigurarea capacității de curățare manuală și mecanizată a tuturor căilor publice, pentru prestarea serviciului în întreaga arie administrativ-teritorială încredințată;

   i) asigurarea capacităților de încărcare și transport al zăpezii în vederea descărcării în locurile care au fost autorizate în acest scop;

   j) asigurarea utilajelor și a întregii cantități de material antiderapant necesare combaterii poleiului de pe căile publice;

   k) reînnoirea parcului auto, în vederea creșterii eficienței în exploatarea acestuia, încadrării în normele naționale privind emisiile poluante și asigurarea unui serviciu de calitate;

   l) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificați în regulamentul serviciului de salubrizare;

   m) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

 

CAPITOLUL III
  Condiții de calitate

 

Art.22. Programul pregătirilor în vederea iernii constă în:

a)    revizuirea și repararea utilajelor, a echipamentelor și mijloacelor de transport prevăzute în programul de iarnă, inclusiv a spațiilor de cazare, de garare utilaje, parcare;

b)   aprovizionarea cu materiale pentru prevenirea și combaterea poleiului și înzăpezirii; pregătirea, completarea și revizuirea spațiilor de depozitare, stabilirea sectoarelor de drum pe care se acționează numai cu materiale antiderapante;

c)     instruirea personalului;

d)    organizarea rețelei de coordonare operativă și informare;

e)    asigurarea necesarului de indicatoare rutiere și mijloace de semnalizare rutieră pentru închiderea, la nevoie, a sectoarelor de drum înzăpezite;

f)      încheierea contractului cu A.N.M. pentru furnizarea informațiilor meteo.

Art.23 (1) Aprovizionarea cu materiale se va desfășura astfel:

a)   materiale antiderapante (concasate cu granulozitate 0-4 mm cu sortul 0-1 mm sub 10%);

b)    în funcție de necesități acolo unde este cazul, pentru drumurile aflate în administrarea autorităților locale ale drumurilor;

materiale chimice (sare cu granulozitate 0-3 mm, soluție de sare).

 (2) Acolo unde se acționează cu amestec de material antiderapant și sare, proporția recomandată a amestecului este de 1:1, conform “Normativ privind condițiile tehnice și metodologia de testare a materialelor antiderapante și a fondanților chimici utilizate pentru întreținerea drumurilor pe timp de iarn㔠indicativ NE 030-2004.

(3) Cantitățile de carburanți (benzină, motorină) pentru minimum 14 zile de acționare la utilaje proprii se vor stabili în funcție de numărul autovehiculelor și autoutilajelor din fiecare unitate de administrare, iar stocurile se vor menține la acest nivel prin completarea pe toată perioada iernii.

(4) Se va organiza rețeaua de coordonare operativă și informare până la 15 noiembrie, prin care se vor stabili:

a)  posturile telefonice de la unitățile proprii și de la alte unități amplasate de-a lungul drumurilor, inclusiv programul de serviciu pentru informare;

b)   personalul pentru coordonare și informare, în funcție de nivelul de viabilitate pe timp de iarnă, la fiecare unitate de administrare și punct de informare, de pe rețea și la unități și dispecerate.

 (5) Întreg personalul din cadrul unităților de administrare și punctelor de informare va fi instruit corespunzător pe baza activității pe care o va desfășura și va cuprinde: perioada de instruire, locul unde se va efectua instructajul și responsabilul cu instruirea.

(6) Instruirea pe specialități, pe linie de protecție a muncii și PSI, se va face în conformitate cu prevederile din metodologia de aplicare a prezentului normativ la data prezentării în unitățile de administrare pentru toate categoriile de personal (propriu sau închiriat) care participă la activitățile specifice pe timp de iarnă.

(7) Informările și prognozele meteo primite de la A.N.M. se vor transmite de administratorii drumurilor la unitățile de administrare.

Art. 24. Domeniul public (carosabil-trotuare) pentru care se contractează acest serviciu se consideră salubrizat când arată zilnic salubru prin efectuarea lucrărilor necesare, enumerate mai jos, cu o frecvență adecvată în acest scop prevazuta în anexele la prezentul caiet de sarcini, în funcție de sezon și de gradul de aglomerație urbană:

- curățatul mecanizat al zăpezii;

- curățatul manual al zăpezii;

- combaterea poleiului prin împrăștierea antiderapantului, manual, din autobasculante și remorci;

 - combaterea poleiului prin împrăștierea antiderapantului, mecanizat, din utilaje speciale;

-   curățarea gurilor de scurgere.

 

3.1. Deszăpezirea

3.1.1. Descrierea lucrărilor

Art. 25. (1) Deszăpezirea constă în efectuarea unor lucrări specifice de îndepărtare a zăpezii sau gheții și de combatere a poleiului în scopul asigurării circulației autovehiculelor și pietonilor în condiții de siguranță.

(2) Pentru realizarea acestui complex de lucrări se folosesc mijloace mecanice specializate sau generale și forță de muncă umană.

(3) Operatorul de servicii va avea experiență în domeniu și va fi dotat cu utilaje performante. Toate utilajele de deszăpezire trebuie să fie dotate cu mijloace moderne de comunicare (stații de emisie-recepție, telefoane mobile).

(4) Programul de deszăpezire va fi stabilit de autoritatea administrației publice locale.

 

3.2. Programe de execuție

Art. 26. (1) Programul de deszăpezire va fi supus aprobării Primarului Municipiului Târgoviște  până la data de 1 octombrie și se va pune în aplicare sub directa sa coordonare, prin Comandamentul de deszăpezire constituit în baza Dispoziței Primarului.

(2) Programul va fi elaborat pentru arterele de circulație principale și secundare.

(3) Programul va cuprinde algoritmul lucrărilor de deszăpezire care va trebui respectat cu strictețe. În primă urgență vor fi executate lucrări de deszăpezire pe arterele care asigură accesul la instituții publice, fabrici de pâine, facilitățile operatorilor de servicii publice, instituții de învățământ.

(4) Operatorul serviciilor trebuie să fie integral pregătit de intervenție directă (utilaje, materiale, forță de muncă, programe de lucru) până cel târziu 15 noiembrie a fiecărui an. Dotarea cu utilaje trebuie să acopere întreaga gamă de lucrări ce urmează a fi executate conform programului aprobat.

(5) Operatorul serviciilor va lua toate măsurile pentru a fi gata de acțiune la o oră de la primirea dispoziției de lucru și în două ore la întreaga capacitate programată. Primele acțiuni vor viza combaterea formării poleiului pe arterele în pantă, poduri, în intersecții mari de circulație, piețe, stații pentru pietoni.

(6) Arterele principale de circulație vor fi practicabile în termen de 2 ore de la încetarea ninsorii.

(7) La nevoie va fi asigurată funcționarea fără întrerupere a utilajelor de deszăpezire prin organizarea activității pe schimburi.

(8) Confirmarea prestației de deszăpezire se va face în baza planului de lucrări aprobat și a fișelor zilnice de lucru ce vor fi întocmite de operator și confirmate de concedent.

Art. 27. Perioada de mobilizare va fi pe fiecare perioadă de iarnă : 15 noiembrie – 15 martie.

3.3. Dotări cu personal – utilaje

Art. 28. Operatorul își va dimensiona personalul, parcul de autospeciale al utilajelor și al echipamentelor, în funcție de volumul de lucrări estimate la Capitolul II, având în vedere ca suprafețele domeniului public cuprinse în programul de prestații să fie zilnic în stare de circulație prin exercitarea tuturor lucrărilor necesare, în scopul obținerii și menținerii calității cerute conform prevederilor prezentului caiet de sarcini.

 

3.4. Tehnologii

Art. 29. Operatorul va avea concepția proprie privind modalitatea de organizare și funcționare a prestației de deszăpezire a domeniului public, cu referiri la utilajele folosite, a modului de asigurare a coeficientului de utilizare al acestora, facilitățile oferite, etc.

 

CAPITOLUL IV
  Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea
în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț

 

4.1. Descrierea activității

Art. 30. Activitatea se execută ziua sau noaptea, în funcție de necesitate, are ca scop menținerea în stare practicabilă a arterelor de circulație și cuprinde următorul ciclu de operații:

a) curățatul manual al zăpezii;

b) curățatul, încărcatul mecanizat și pluguitul;

c) combaterea poleiului;

d) curățarea gurilor de scurgere.

 

4.2. Condiții tehnice

4.2.1. Curățatul manual al zăpezii

Art. 31. (1) Activitatea se execută ziua sau noaptea, în funcție de necesitate. Prestația constă în strângerea zăpezii în grămezi, la distanțe de 10-15 m în zone unde nu se stânjenește circulația auto sau pietonală și nu sunt afectate utilitățile domeniului public.

 (2) Curățarea manuală a zapezii se execută pe trotuarele care nu se pretează ca dimensiuni și acces a intervenției mecanizate, la borduri, guri de scurgere și treceri de pietoni pe toată suprafața Municipiului Târgoviște.

 

4.2.2. Curățatul, încărcatul mecanizat și pluguitul

Art. 32. (1) Curățatul mecanizat al zăpezii constă în periatul mecanic al zăpezii, pluguitul zăpezii, încărcatul, transportul și descărcatul zăpezii în locurile autorizate;

 (2) Prin periatul mecanic al zăpezii se înțelege îndepărtarea acesteia de pe suprafețele de circulație cu ajutorul periilor metalice montate pe autovehicule.

 (3) Pluguitul se aplică pe străzi unde grosimea stratului de zăpadă depășește în general 10 cm; nu se aplică pe străzi cu denivelări.

 (4) Arterele de circulație vor fi practicabile în termen de 2 ore de la încetarea ninsorii.

 (5) Încărcatul și transportul zăpezii se vor face cu vehicule adecvate, până la asigurarea condițiilor optime de circulație rutieră și pietonală.

 (6) Activitatea se desfășoară pe străzile indicate în Anexa nr.1 la caietul de sarcini.

 

4.2.3. Combaterea poleiului

Art. 33. (1) Activitatea se face cu scopul măririi coeficientului de aderență al autovehiculelor față de drum și se desfășoară în zona de autorizare, pe străzile și cu frecvențele de lucru prevăzute în Anexa nr.1.

(2) Combaterea poleiului se face astfel:

  a)  cu saramură (NaCl);

  b) cu amestec de sare si nisip.

(3) Prestația se face cu utilaje speciale sau manual și se efectuează în special pe pante, poduri, în intersecții, stațiile mijloacelor de transport în comun, piețe, pe artere de circulație situate în apropierea cursurilor de apă ori a lacurilor.

(4) Activitatea se execută ziua și noaptea, în funcție de necesitate.

 

4.2.4. Curățarea gurilor de scurgere

Art. 34. (1) Pentru colectarea apelor meteorice se folosește rețeaua de canalizare.

(2) Operatorul va curăța de zăpadă - gheață gurile de scurgere în rețeaua de canalizare pentru a se asigura scurgerea apei rezultate în urma topirii zăpezii.

 

4.3. Cantități de lucru

Art. 35. (1) Se va salubriza întreaga suprafață a domeniului public specificat în Anexa nr.1 la caietul de sarcini. 

(2) Suprafețele de salubrizat, cantitatea de deșeuri stradale rezultate de pe acestea și din coșurile de gunoi stradale, precum și numărul gurilor de scurgere de pe domeniul public de salubrizat, care vor fi luate în calcul de operator.

(3) Alte detalii cu privire la fiecare stradă se vor prezenta operatorului la începerea lucrărilor.

   

4.4. Programul prestației

Art. 36. Programul prestației se va stabili de operator, care va avea în vedere ca suprafețele domeniului public cuprinse în program să fie zilnic în stare de curățenie prin executarea tuturor lucrărilor necesare, în funcție de sezon  și va fi adus la cunoștință concedentului înainte de începerea lucrărilor astfel programate.

 

CAPITOLUL V

Verificări, recepții, garanții

 

Art. 37. (1) Operatorul va verifica permanent modul de efectuare a prestației, întocmind zilnic rapoarte de constatare, privind cantitatea și calitatea prestației.

(2) În rapoartele de constatare zilnică beneficiarul va consemna și modul de rezolvare de către operator a sesizărilor primite de la beneficiar și eventual penalitățile aplicate operatorului pentru deficiențele constatate.

(3) Operatorul răspunde și garantează material și financiar buna desfășurare a lucrărilor, calitatea și cantitatea stabilită prin programul de prestație.

(4) Se vor face rapoarte zilnice privind cantitatea materialului împrăștiat, orele de funcționare ale utilajelor și mijloacele de transport.

(5) Măsurile de protecția muncii îi revin operatorului.

Art. 38 (1) Răspândirea materialelor antiderapante la intersecțiile străzilor, pe străzile cu pante accentuate, curățirea manuală a intersecțiilor și a trecerilor de pietoni.

(2) Prevenirea înzăpezirii și lucrările de deszăpezire se execută la toate străzile în funcție de nivelul de viabilitate pe timp de iarnă.

(3) În cazul îndepărtării zăpezii, se lucrează cu o viteză corespunzătoare, pentru a se evita accidentarea pietonilor sau murdărirea și deteriorarea construcțiilor din vecinătatea străzilor, acoperirea trotuarelor de zăpadă.

(4) Pe străzile din zona centrală a municipiului, acțiunea de îndepărtare a zăpezii trebuie începută încă din momentul începerii ninsorii.

(5) După deszăpezirea arterelor de circulație se va trece la degajarea intersecțiilor și a locurilor de parcare.

Art. 39. Dozaje:

Consumul  de nisip sort 3-7 pentru o repriză va fi cuprins între 100-300g/mp în cazul răspândirii mecanice:

a)        prevenirea formării gheții 130g/mp ( nisip + sare 25%) și saramură 25% concentrație 10g/mp, în cazul răspândirii preumezită;

b)        zăpadă și lapoviță 180g/mp ( nisip + sare 25%) și saramură 25% concentrație 10g/mp, în cazul răspândirii preumezită;

c)         polei, gheață 170g/mp ( nisip + sare 25%) și saramură 25% concentrație 10g/mp, în cazul răspândirii preumezită;

d)        drumuri nemodernizate 250g/mp (nisip) și 70-100g în cazul răspândirii manuale.

Art. 40. Operatorul va asigura materialele, forța de muncă pentru împrăștierea materialului antiderapant și pentru supravegherea operațiunii, utilajele necesare în stare perfectă de funcționare precum și carburanții și lubrifianții necesari pentru toate utilajele.

Art. 41. Operatorul va asigura serviciul telefonic permanent, anunță și mobilizează personalul de serviciu și va raporta zilnic Consiliului Local următoarele:

-       orele de funcționare ale utilajelor care participă la deszăpezire;

-       cantitatea de material antiderapant răspândit și orele de funcționare a mijloacelor de transport;

-       transportul zăpezii la solicitarea Primăriei.

Art. 42. (1) Operatorul va înainta Consiliului Local al Municipiului Târgoviște „Planul operativ de acțiune pentru întreaga activitate”, tabelul cu numerele de telefon ale conducătorilor operațiilor de deszăpezire, precum și a personalului cu serviciu permanent de deszăpezire, un exmplar înaintându-se la Serviciul Poliției rutiere.

(2) Colaborarea cu organele Poliției rutiere a operatorului, se va realiza în scopul de a menține viabilitatea drumurilor pe timp de iarnă în condiții de fluență a traficului pe arterele de circulație. În acest cadru, se vor organiza acțiuni comune, pentru verificarea semnalizării rutiere, efectuarea de controale comune în trafic, informarea reciprocă asupra viabilității, aderența suprafeței carosabile, stabilirea de rute ocolitoare, asigurarea priorității de deplasare a utilajelor de deszăpezire, informarea operativă prin mass-media a participanților la trafic despre perturbările survenite în circulația rutieră.

Art. 43. În vederea asigurării circulației rutiere pe timpul iernii se vor lua următoarele măsuri:

a)   măsuri pregătitoare;

b)   măsuri de prevenire a înzăpezirii și de deszăpezire;

c)    măsuri de prevenire și combatere a poleiului, gheții sau zăpezii în grosime redusă.

 

CAPITOLUL VI

Condiții financiare

 

Art. 44. (1) Operatorul va încasa lunar de la Consiliul Local al Municipiului Târgoviște, în baza Hotărârii de delegare a serviciului, contravaloarea prestației efectuate ( manoperă, utilaje, materiale).

(2) Tarifele pentru materiale, se vor alege de către operator și vor fi cele mai avantajoase din minim 2 oferte, care vor fi prezentate Consiliului Local, până la data de 15 octombrie.

Art. 45. Bunurile din patromoniul public se preiau în baza Hotărârii Consiliului Local.

(2) Operatorul este obligat să efectueze întreținerea, reparațiile curente și accidentale, precum și cele capitale ce se impun la bunurile din patrimoniul public.

(3) Operatorul va transmite anual situația patrimoniului public, la 31 decembrie și modificările privind acest patrimoniu pentru a fi înscrise în contabilitatea autorității locale.

Art. 46. Serviciul public de deszăpezire va urmări să se realizeze un raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului și un echilibru între riscurile și beneficiile asumate prin Hotărârea dată de către Consiliul Local al Muncipiului Târgoviște.

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL VII

Obiectivele și obligațiile privind protecția mediului

 

Art. 47. (1) Pe perioada derulării activității de deszăpezire, se vor respecta condițiile impuse de autorizația de mediu.

(2) Pe toată perioada, operatorul va implementa condiționările ce se stabilesc prin acte normative emise de autoritățile de mediu competente, conform unor programe de conformare la cerințele de mediu.

Art.48. În caietul de sarcini se menționează obligațiile privind protecția mediului, care decurg direct din prestarea serviciilor publice de deszăpezire, precum și cele derivate din activitățile conexe serviciului, cum ar fi exploatarea utilajelor și a parcului auto.

 

 

CAPITOLUL VIII

Regimul bunurilor

 

Art. 49. (1) Bunurile din patromoniul public se preiau în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgoviște.

(2) Operatorul este obligat să efectueze întreținerea, reparațiile curente și accidentale, precum și cele capitale ce se impun la bunurile din patrimoniul public.

(3) Operatorul va transmite anual situația patrimoniului public, la 31 decembrie și modificările privind acest patrimoniu pentru a fi înscrise în contabilitatea autorității locale.

(4) La încetarea delegării, bunurile de retur se restituie concedentului, în mod gratuit și libere de orice sarcină.

 

CAPITOLUL IX

Durata de funcționare

 

Art. 50. (1) Durata de funcționare a  serviciului de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice, din Municipiul Târgoviște, este nedeterminată.

(2) Pe durata stabilită la alin.1, se interzice subconcesionarea serviciului public.

 

CAPITOLUL X

Clauze referitoare la încetarea delegării contractului

 

Art. 51. Încetarea delegării prin concesiune se face în următoarele situații:

a.    În cazul în care operatorului i se retrage autorizația de funcționare sau aceasta nu este prelungită după expirarea termenului;

b.    La expirarea duratei stabilite prin contract, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condițiile legii;

c.    În cazul în care interesul național sau local impun, prin denunțarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina concedentului;

d.    În cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;

e.    La dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;

f.     În cazul în care interesul național o impune, prin răscumpărarea unei concesiuni; în acest caz, se va ăntocmi o documentație tehnico-economică în care se va stabili prețul răscumpărării. În această situație de încetare a concesiunii, nu se percep daune.

g.    În cazul în care concesionarului îi sunt retrase licențele de operare.

 

 

CAPITOLUL XI

Dispoziții finale

 

Art. 52. Condițiile prevăzute în prezentul caiet de sarcini sunt minimale.

Art. 53. Caietul de sarcini se folosește împreună cu Regulamentul de salubrizare al Municpiului Târgoviște.

Art. 54. Prezentul caiet de sarcini a fost aprobat, astăzi ___________________________, prin Hotărârea nr. ___________a Consiliului Local Municipal Târgoviște.